Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Областен Оперативен екип за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Монтана, сформиран със Заповед №РД-22-6/16.03.2017 г. на Областния управител на област Монтана, проведе днес първото си заседание. В него са включени представители на Областната администрация, експерти от 11-те общини на областта, РУО-Монтана, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Монтана, РЗИ-Монтана, РДСП-Монтана и синдикални организации. Заседанието беше водено от Главния секретар на Областната администрация Монтана инж. Иван Тодоров, които приветства участниците и ги поздрави от името на Областния управител.
Според влезлия в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищно и училищно образование, се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование. В тази връзка ангажимент на Областния управител е организиране разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която се изготвя на база на Анализ на потребностите от подкрепа във всяка една община на територията на област Монтана.За тази цел  всяка община трябва да разработи анализ, който да бъде представен и приет от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Именно тези анализи ще послужат при изготвянето на Областната стратегия. Те ще обобщят ресурсите, с които разполага всяка община за предоставяне на подкрепа на децата и учениците, като сред тях са както материалната база и предоставяните към момента услуги, така и експертите, които работят на нейна територия. Следващата стъпка е изработването на Областна стратегия, на базата на която се изготвят Общинските стратегии за  период от 2 години. Ежегодно до 30 април Общинските съвети приемат годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие.  За тази цел членовете на Областния Оперативен екип гласуваха  състава на  експертна работна група за изготвяне на Областната стратегия. 
По време на срещата бе определен  срок  за изготвяне на Анализи  от общините и приемането им от съответния общински съвет. Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Монтана Диана Божинова представи обстойно Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г., обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) 

ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАПРОВЕДЕНО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 29 март 2017 / Версия за печат