Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
На 13.03.2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на областния управител инж. Иван Сергисов,  се проведе заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана.
В заседанието взеха участие представители на общините, на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. Монтана, Бюрата по труда в Монтана, Лом и Берковица, работодателски и синдикални организации от област Монтана. 
По време на заседанието членовете на комисията одобриха с пълно мнозинство  методиката за оценка на проектните предложения. Единодушно беше прието предложението на областния управител  членове на Комисията за разработване на регионалната програма за заетост и обучение на област Монтана да бъдат -  директорите на Бюрата по труда - Монтана, Берковица и Лом,  представител на Дирекция „Регионална служба по заетостта – Монтана, представител на Областна администрация Монтана и представители на социалните партньори.
Целта на регионалните програми за заетост и обучение за 2017 г. е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в регионите. Регионалните програми за заетост и обучение се разработват по образец утвърден със Заповед № РД 01-154/24.02.2017 г. на Министъра на труда и социалната политика и  съдържат: обосновка на важността на предвидените действия за подобряване на местния пазар на труда, детайлно описание на видовете дейности, периода на тяхното изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, обектите, на които ще работят и др.
Целевите групи са: 
- безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети;
- безработни лица над 50-годишна възраст; 
- безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование (включително от ромски произход); 
- хора с увреждания; 
- продължително безработни лица; 
- лица извън работната сила. желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
С решение № 82 на Министерски съвет от 26.01.2017 г. е приет Националния план за действие по заетостта през 2017 г., като размерът на средствата за финансиране по области е определен по методика,  утвърдена със заповед № РД 01-516/11.08.2016 г. г. на министъра на труда и социалната политика съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой регистрирани безработни в областта за деветте месеца на 2016 г. За област Монтана  средствата са в размер на 263 673 лв. 
Срокът за изпълнение на регионалната програма е до 30.11.2017 г. През настоящата година със средства от бюджета за активна политика на пазара на МТСП ще се финансира само осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малко от 6 месеца.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

Дата: 17 март 2017 / Версия за печат