Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане две Решения от Протокол № 21/16.12.2016 г. на Общински съвет Якимово.
С Решение № 141 общинският съвет в т. 1 отдава под наем на физическо лице за срок от 10 г. етаж от сграда, находяща се на ул. „Г. Димитров” № 104”, а в т. 2 упълномощава кмета да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението и да подпише договор за предоставяне на право на ползване. Решението е незаконосъобразно, тъй като не е спазена процедурата в чл. 14, ал. 2 от ЗОС отдаването под наем да се извършва от кмета на общината едва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс и при определена начална наемна цена за имота, съгласно ал. 8, без лицето да попада в някоя от хипотезите на чл. 14, ал. 4, ал. 5 или ал. 6 закона, изключващи търг или конкурс при наемането. Решението е и неясно, т. 2 от решението (предоставяне право на ползване) противоречи и не кореспондира с т. 1 от същото - правото на ползване върху имоти и вещи – общинска собственост е различно от института за отдаване под наем на такива имоти и е уредено в чл. 39 от ЗОС. Не е доказана по категоричен начин и собствеността на общината върху цитирания имот - няма данни същият да е отписван от актовите книги за държавна собственост.
С Решение № 143 Общинският съвет дава съгласие за продажба на търг на фуражомелка за груб фураж. В решението не става ясно кой е предмета на разпоредителната сделка: съгласно приложения акт за частна общинска собственост в процесния имот има построена едноетажна масивна сграда – фуражомелка с две помещения и навес, за която общината удостоверява правото си на собственост, а в диспозитива на решението предмет на продажба е движима вещ – фуражомелка, за която общината не представя документ за собственост. В решението не е посочена началната тръжна цена – минималната стойност на продажбата, липсва одобрена пазарна оценка от независим оценител и не е определен вида на търга, чрез който ще се осъществи продажбата – публичен търг с тайно или явно наддаване, както и реда и условията за провеждането му.
Дата: 23 декември 2016 / Версия за печат