Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА И ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд Монтана Решение № 352 от Протокол № 14/24.11.2016 г. С посоченото решение общинският съвет открива процедура за избор на оператор на язовирна стена, за осъществяване дейности по поддържането, стопанисването и осъществяването на техническата експлоатация на язовир, язовирна стена и съоръженията към нея, на язовир „Чернила” чрез публичен търг с явно наддаване за предоставянето му под наем за срок от 10 г. по реда на § 12, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.
Съгласно раздел II от Глава втора на ЗВ, единствената възможност, предвидена за предоставянето на язовири - публична общинска собственост на трети лица, извън случаите на стопанисването им от самата община, е учредяване на концесия върху тях. Отдаването под наем на язовири е допустимо, но по силата на Закона за сдруженията за напояване, като изрично е предвидено в § 3 и § 4 от ЗСН, но само в предвидените от тези норми случаи. Съгласно тези разпоредби, язовирите, които са публична общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и § 12, ал. 2 от ЗИДЗВ, само в хипотезата на § 3 и § 4 от ЗСН. В останалите случаи, единствената възможност за тяхното предоставяне за ползване от трети лица е чрез учредяване право на концесия, но не и чрез отдаване под наем.
Със заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 348 и Решение № 356 от 24.11.2016 г. С посочените решения е дадено съгласие за изработване на ПУП – ПР за изменение на регулацията, като след влизане в сила на изменението кмета на общината следва да сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, за прехвърляне на части от улично пространство към урегулирани поземлени имоти, собственост на търговски дружества. В случая не са налице визираните в чл. 15, ал. 5, във вр. с ал. 3 от ЗУТ предпоставки за изменение на ПУП – ПР, доколкото този ред е приложим  когато се променят само границите между поземлените имоти, предмет на плана, без това да рефлектира върху предназначението на същите. На практика имотите – част от уличното пространство, преминават в границите на други поземлени имоти, като по този начин губят предназначението си и придобива ново предназначение – за "обществено обслужване".

Дата: 1 декември 2016 / Версия за печат