Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 335 от Протокол № 13, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на 27.10.2016 г. С посоченото решение общинският съвет открива процедура за избор на оператор на язовирна стена, за осъществяване дейности по поддържането,  стопанисването и осъществяването на техническата експлоатация на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях, на описаните в таблицата имоти, чрез публичен търг с явно наддаване за предоставянето им под наем за срок от 10 г. по реда на § 12, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.
Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за водите изрично, по отношение на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения – общинска собственост, се прилага Закона за общинската собственост, доколкото с този закон и Закона за сдруженията за напояване не е предвидено друго. Следователно ЗВ и ЗСН се явяват специални по отношение на ЗОС и дерогират действието му по отношение на посочените обекти, в случай че предвиждат нещо различно. Видно от раздел II от Глава втора на ЗВ, единствената възможност, предвидена в същия нормативен акт за предоставянето на язовири - публична общинска собственост на трети лица, извън случаите на стопанисването им от самата община, е учредяване на концесия върху тях. Отдаването под наем на язовири е допустимо, но по силата на ЗСН, като изрично е предвидено в § 3 и § 4 от ЗСН, но само в предвидените от тези норми случаи. Тълкувайки тези разпоредби е видно, че язовирите, които са публична общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и § 12, ал. 2 от ЗИДЗВ, само в хипотезата на § 3 и § 4 от ЗСН. В останалите случаи, единствената възможност за тяхното предоставяне за ползване от трети лица е чрез учредяване право на концесия, но не и чрез отдаване под наем. 
Дата: 4 ноември 2016 / Версия за печат