Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ЧАСТИ ОТ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И БОЙЧИНОВЦИ
Със Заповед на Областният управител са върнати за ново обсъждане две Решения от Протокол № 11/30.06.2016 г. на Общински съвет Георги Дамяново. 
С Решение № 97 общинският съвет определя маломерни имоти – частна общинска собственост за отдаване под наем без търг за една стопанска година, на основание чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, описани в Приложение № 1 към решението. Седем от описаните имоти са с НТП пасище, мери и ливади  и за тях е приложим специалния ред за отдаване под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.
С Решение № 99 Общински съвет Георги Дамяново предоставя право на прокарване на водопровод и възникване на сервитут в полза на ЮЛ през общински имоти, като определя цената на учреденото право съгласно определената такава в чл. 24, ал. 1 от Наредбата на общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ, цената се определя по реда на чл. 210 - по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината и е недопустимо да е предварително фиксирана в нормативен текст.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 97 от Протокол № 9/29.06.2016 г. на Общински съвет Бойчиновци. С посоченото решение се приемат изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с чл. 16а се делегират права на директорите на училищата/детските градини да отдават под наем предоставените им за управление общински имоти. Допустимо е имотите - общинска собственост да бъдат предоставяни за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка (чл. 12 ЗОС), но не е допустимо управляващите тези общински имоти сами да организират и провеждат търгове и конкурси за отдаването им под наем. Единствено разписаното тяхно правомощие е те да сключват договори за наем (чл. 14, ал. 2, изр. 2 ЗОбС), при това само след провеждане на търг или конкурс и след изрично упълномощаване за това от кмета на общината.
Дата: 12 юли 2016 / Версия за печат