Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2008
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2008
/Докладът за дейността на Областна админидстрация Монтана през 2008 г. е изготвен и структуриран съгласно изискванията на чл. 59 и чл. 63 от Закона за администрацията/

    В изпълнение на Програмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност и на основание чл. 33а от Закона за администрацията, за изпълнение на утвърдените за 2008 година стратегически цели и приоритети Областна администрация – Монтана извърши следните дейности:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.  Подобряване на възможностите за устойчиво социално – икономическо развитие на областта чрез подобрена координация, взаимодействие и разширяване на партньорството между държавната власт, местните власти, бизнеса и неправителствения сектор

    Приоритет 1. Насърчаване на сътрудничеството и активното участие на всички заинтересувани страни – общини, бизнес, неправителствени организации, декоцентрирани структури на централната власт в инициативи за икономическо развитие и привличане на инвестиции.
През 2008 г. дейността на областната администрация беше насочена към координиране на дейности и институционална подкрепа на инвестиционни намерения и проекти на местните власти и фирми в съответствие със стратегическите цели и приоритети, включени в Стратегията за развитие на областта за периода 2005–2015 г.
Областният управител на област Монтана участва в проведения за първи път регионален Международен икономически форум „Дунав“. Инициатор и организатор на форума, който се състоя във Враца, е Български икономически форум, като в него участваха представители на бизнеса и регионалните власти от съседните на Северозападния регион страни Сърбия и Румъния. Областният управител направи представяне по една от темите в дневния ред на форума „Транспортни и инфраструктурни предизвикателства пред региона”, като акцентира и на важните предстоящи инфраструктурни проекти в област Монтана. На форума беше представена изготвената по нашата инициатива информационно-рекламна брошура за възможностите за туризъм в областта. Екземпляри от брошурата  бяха изпратени  и за постоянната изложба, организирана от Българското консулство в Одрин, Турция.
Беше подготвено становище на областния управител за решението на Министерския съвет за предоставяне на концесия на пристанище Лом. Подкрепихме с положително становище намерението на община Лом да кандидатства за финансиране с проект за изграждане на ферибот Лом – Раст.
Бяха подкрепени институционално от областния управител две инвестиционни намерения на частни компании – съответно за кандидатстване за финансиране на биологично производство по Оперативна програма „Развитие на селските райони” и за изграждане на ваканционно селище в землището на гр. Монтана.
Изразихме подкрепа за проекта на сдружение „Асоциация за европейско партньорство” за създаването на Регионален консултантски и информационен център Europe Direct в гр. Монтана за връзка с новосъздадената европейска мрежа в помощ на бизнеса „Enterprise Europe Network“ по изпълнението на новата информационна и комуникационна стратегия на ЕС за периода 2009–2013 г.
Оказахме съдействие на Българската агенция за инвестиции, като осведомихме общините, събрахме техните предложения за участие в конкурса „Инвеститор на годината” и ги предоставихме на Агенцията.
    Оказахме съдействие на община Берковица за подаване на два проекта за изграждане и реконструкция  на земеделски пътища в ОД “Земеделие и гори” с цел финансиране.
    Изготвихме становища до ОПУ–Монтана  с искане за финансиране на ремонт на републикански път ІІІ-1024 в участъка “Попов мост” – “Гранична застава” и път ІІ-81 „Обход на гр. Берковица”.
           Служители на Областна  администрация–Монтана  участваха в заседания на комисии във Фонд РПИ–София и ОПУ–Монтана и изготвиха становище за подкрепа на разработваните от фирма РУТЕКС ООД предпроектни поучвания и технически проект за строителство на пътища от Трансевропейска Магистрала, Път І-1 /Е-79/–варианти    на Обходен път на гр. Монтана.
            Организирахме работна среща, на която се обсъдиха проблемите, свързани с ремонта на Път ІІ-81 в участъка Монтана – Лом.
             През 2008 г. одобрихме комплекти инвестиционни проекти и издадохме разрешения за строеж на следните обекти:
 • “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност” на територията на общините Берковица и Вършец
 •  “Изтегляне на оптичен кабел 48 SM на “БУЛГАРТЕЛ” ЕАД в съществуваща канална мрежа от ODF в “Център за колокиране на оборудване” в Градски театър – гр. Монтана  до     междинен DF  съществуваща  шахта   ШС2 - 38  в  землище на   с. Динково на границата на област Монтана с област Видин” на територията на общините Брусарци, Лом, Медковец и Монтана
    Наш представител взе участие в две проверки на междуведомствена комисия, назначена от МОСВ, за проверка и контрол по изпълнение на условията в Разрешително №68/2007 г. по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на Складова база “Ливадски дол” – гр. Монтана към Видекс АД – гр. София.
             Със Заповед №175/09.07.2008 г. на областния управител спешно беше извършено обследване и контрол на Складова база “Ливадски дол” – гр. Монтана към Видекс АД – гр. София, която е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал. За резултатите от проверката беше изготвен доклад, който беше изпратен до изпълнителния директор на Видекс АД – гр. София за сведение и изпълнение.
             Поради зачестили проблеми с електрозахранването в област Монтана беше събрана информация от общините и от ВиК – Монтана и беше проведена среща на заместник областния управител с представители на “ЧЕЗ разпределение България” АД. В резултат на срещата от ЧЕЗ бяха извършени проверки и предприети действия за решаване на проблемите.
             Наш представител взе участие в междуведомствени комисии, назначени от Изпълнителна агенция по хидромелиорации – Видин, за приемане на 10 обекта за ремонтни дейности на язовирни и напоителни съоръжения и други.
   
    Приоритет 2. Активна политика за повишаване на заетостта, намаляване на социалните различия и интегриране на малцинства.
    За провеждане на ефективна социална политика, повишаване на заетостта и намаляване на социалните и етническите различичия Областна администрация – Монтана проведе следните дейности:
 •   По реализация на Национална програма  „От социални помощи към осигуряване на заетост” 
    Комисията по заетостта  разгледа и подкрепи проекти в следните направления:
 • за изпълнение на общополезни дейности и дейности на територията на предприятия без държавно и общинско участие – подкрепени са и са реализирани 128 проекта по програмата и са устроени на работа  2095 безработни лица.
 • за изпълнение на дейности от основното производство в сферата на селското стопанство – подкрепени и реализирани 104 проекта по програмата, осигурена е работа на 168 души в 73 предприятия.
 • областният управител участва като работодател с 6 проекта на територията на шест общини – Монтана, Бойчиновци, Георги Дамяново, Чипровци, Лом и Берковица . В проектите са залегнали две дейности – охрана и поддръжка на  18 обекта държавна собственост. По програмата са работили 53 безработни лица, от които  26 лица по дейност охрана и 27 по дейност поддръжка. Ежемесечно са изготвяни отчети за обема извършена работа от наетите лица, графици за работно време, графици -разпределения на наетите лица, заповеди за екип и за работно време и др.
 • По  реализацията на Национална програма „Асистенти за хора с увреждания”
    Подкрепени  са 9 проекта и при осъществяването им е осигурена работа на 92 души.
 • о реализацията на Националната програма „Старт в кариерата”
    Областна администрация – Монтана заяви и бяха одобрени две работни места. Изготвени бяха заповеди за сформиране на комисия от членове на Комисията по заетостта на област Монтана за осъществяване на първоначален подбор на кандидатите за работа в Областна администрация – Монтана и график за интервюта с номинираните лица. Поради неявяване на кандидати процедура за подбор не беше проведена. По същата програма беше изготвена заповед за сформиране на комисия от членове на Съвета за сътрудничество към Дирекция “Бюро по труда” – Берковица във връзка с изпълнение на проект “Старт в кариерата - 2008”, за осъществяване на първоначален подбор на кандидатите за работа в териториално прилежащите й общински администрации.   
    Областният  съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси  проведе четири заседания през 2008 г.
Разгледани бяха въпроси, свързани с преобразуване на комисиите към ОССЕДВ, отбелязване на Международния ден на ромите 8 – ми април, урегулиране на територии на съществуващи квартали с преобладаващо ромско население и на нови територии – общинска собственост за ниско строителство. Беше представен проектът на институт „Отворено общество” - ”Платформа за генериране на проекти” насочен към консултиране и подготовка на проекти за интегриране на малцинствата.
В град Монтана беше официално открит Телецентър – Монтана от сдружение „Е - центрове” по проект „Интеграция на малцинствени групи”. На откриването присъстваха министърът на труда и социалната политика,  председателят на ДАИТС и д-р Крум Крумов, заместник областен управител на област Монтана. Беше осъществено и видеоконферентно включване от градовете Лом, Благоевград, Дряново, Стара Загора.  
     През цялата 2008 г. в областта са осъществявани дейности по два проекта, финансирани по програма ФАР, свързани със здравеопазването.
Във връзка с изпълнението на многогодишен проект „Подобряване на състоянието и включване на етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, е проведена  среща с екип от Министерството на здравеопазването, а в гр. Вършец се проведе обучение по техническа помощ за изпълнение на компонент „Здравеопазване” от проекта. На обучението присъстваха здравни медиатори, представители на неправителствени организации, експерти от областните администрации и от Министерството на здравеопазването. Беше оказвана организационна помощ на местните власти за съдействие и подпомагане на дейностите по проекта, включително при провеждането на конкурс за избиране на координатор по проекта.
    През цялата 2008 година на общините беше оказвана методическа и организационна помощ, както и конкретна помощ на място за реализирането на проект по програма ФАР БГ 2004, компонент „Здравеопазване” „ Промоция и оптимизиране на профилактични прегледи по майчино и детско здраве”. По проекта област Монтана получи два медицински автомобила.      На заключителна среща в гр. София бяха представени резултатите от едногодишния проект и беше отчетено отлично изпълнение на проекта в област Монтана –   извършени са прегледи на 2060 деца и 2060 жени. Поради високите резултати, постигнати на територията на областта, от Министерството на здравеопазването са отпуснати допълнително 15 000 лв. за разширяване на обхвата на прегледите.
 Област Монтана е сред десетте пилотни области по проект Техническа помощ за изпълнение на компонент „Образование” от многогодишния проект по програма ФАР „Подобряване на състоянието и включването на етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, където ще се обучат 100 деца и 100 учители. Дейностите ще се реализират в общините Монтана, Медковец, Вършец, Вълчедръм и Лом. Благодарение на активното съдействие на областния управител в област Монтана ще бъдат обучени най-голям брой деца от 6 и 7 клас – 76, което е 76% от общия брой за страната, както и 10 учители от 7 училища.     Подписани са договорите с  директорите на одобрените училища от пилотните области по проекта в присъствието на представители на фондация ЕКИП, Националния съвет по ЕДВ и представители на областните администрации.
За експертите по ЕДВ от областно и общинско ниво  и за заместник кметове роми беше проведено обучение в гр. Велико Търново по проект на НСЕДВ „Ефективно управление на многообразието” на тема „Програмиране и проектиране в областта на интеграцията на малцинствата на общинско и  областно ниво”. Обучението бе проведено от Институт „Отворено общество” и НССЕДВ.
     Организирахме форум с участието на представители на областната администрация, представители на НССЕДВ, експерти по ЕДВ от общините и ромски неправителствени организации за обсъждане на новата Рамкова програма за интеграция на ромите в българското общество и необходимите действия и мерки, които да бъдат заложени в нея. По предложение на Областна администрация – Монтана ще се работи в сферите образование, здравеопазване, жилищни условия, социални дейности и култура, а общините ще подготвят стратегии и планове, свързани с изпълнението на Националния план за действие 2005–2015 година.
На семинар в гр. Велико Търново се проведе обучение на бенефициенти по Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите /НППЖУР/ в Република България. Беше обсъден План за действие по НППЖУР за 2009 г.  и възможностите за финансиране на проекти от Оперативна програма „Регионално развитие”.
В изпълнение на чл. 15, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на НССЕДВ, ОССЕДВ Монтана предоставя информация на НССЕДВ за изминали и настоящи проекти и дейности, свързани с интеграцията на малцинствата, с цел актуализиране на регистъра по чл. 11, ал. 2, т. 2. Беше събрана и обработена информация от всички общини за реализираните проекти на територията им през предходната година.
Под патронажа на Областния управител на област Монтана организирахме честване на международния ден на ромите 8-ми април, за което изготвихме програма с участие на ромски състави от общините в областта. По същия повод организирахме кръгла маса и за участие в нея изпратихме покани до народните представители от област Монтана, кметовете на общини, председателите на общинските съвети, НПО организациите и местни лидери.
              Изпратихме писмо до изпълнителният директор на „Национален комплекс болници за рехабилитация” във връзка с неизползван инвентар в болница за рехабилитация  “Свети Мина” гр. Вършец, който да бъде  предоставен на Дома за стари хора в с. Владимирово.
          Уведомихме общините и читалищата за възможността да участват в Международния музикален фестивал „Море и спомени” който се проведе от 16 до 18 май 2008 г. в гр. Варна.
    Събрахме и обработихме следната информация:
 • за броя на жени и деца от ромски произход, които живеят на територията на област Монтана  – за РЦЗ – Монтана във връзка с проект „Майчино и детско здраве”
 • за училищата на територията на област Монтана, които са бенефициенти по програма ФАР и няма да бъдат закривани. Информацията е подадена до директора на ДЕДВ към  Министерски съвет.
 • за назначени роми в общинските администрации на област Монтана
 • за желаещите областни и общинските експерти по ЕДВ за участие в обучение по проект по програма ФАР “Подобряване на положението и интеграция на уязвими етнически малцинства със специален фокус върху ромите” – за  „Доминус” –  изпълнител на проекта и за ДЕДВ към  Министерски съвет.
 • за младежи от етнически малцинства желаещи да се възползват от безплатни подготвителни курсове за матури и кандидатстудентски изпити към „Отворено общество”.
   

    Приоритет 3. Стимулиране на консултативната и координационната роля на областния управител чрез активизиране на дейността на постоянно действащите областни комисии.
    За успешното реализиране на тази цел през 2008 г. създадените областни комисии са извършили следната дейност:
   
Комисия по заетост към Областния съвет за развитие
    През 2008 г. комисията  проведе  4 заседания, на които:
-    По НП ОСПОЗ – за изпълнение на дейности в сферата на селското стопанство  за 2009 г. Агенцията по заетостта бе утвърдила средства за област Монтана в размер на 347 428 лв. Поради по-големия брой подадени проекти в тази сфера средствата, необходими за тяхното финансиране, възлизаха на 959 804 лв. Във връзка с това Комисията създаде работна група, която определи допълнителни критерии, по които бяха класирани и финансирани проектите.
-    По НП „Асистенти на хора с увреждания” – за дейност „Социален асистент” Комисията по заетостта прие подадените проекти да бъдат финансирани в пълен обем.
    Комисията утвърди допълнителни професии/специалности, по които да се извърши обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица за 2008 г. без осигурено работно място, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда ” в област Монтана, както следва:
            - ДБТ – Берковица – 7 курса за професионална квалификация за 70 безработни лица.
    - ДБТ – Лом – 4 курса за 54 безработни лица.
    - ДБТ – Монтана – 5 курса за 50 безработни лица.   

Комисия за разглеждане на промени в транспортните схеми
     Във връзка с приложението на Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили през 2008 година комисията проведе пет заседания.
    На първото заседание, състояло се на 21.01.2008 г., се разгледа и прие промяна за 1 автобусна линия от републиканската транспортна схема.
            На заседанието на 07.04.2008 г. комисията прие промяна в разписанията на 4 автобусни линии – 1 от републиканската и 3 от областната транспортна схема. На същото заседание се закриха 6 линии от областната транспортна схема, а на една линия се промени квотата за възлагане.
           На следващото заседание от 01.07.2008 г.  се прие промяна в разписанието на 1 линия от областната транспортна  схема.
           На 12.08.2008 г. се проведе заседание, на което комисията прие предложенията за закриване на 2 автобусни линии от републиканската транспортна схема.
           На 04.11.2008 г. се състоя последното за годината заседание. На него се прие промяна в разписанията на 2 линии – 1 от областната и 1 от републиканската транспортна схема и се закриха 2 линии от областната транспортна схема.
           Издадени са 5 заповеди с разрешение по чл. 29 от Наредба №2 за временно възлагане изпълнението на автобусни линии за срок не повече от 6 месеца – по две на община Чипровци и община Берковица и едно на община Монтана.
               Изготвено е становище относно графика за движение на влаковете през 2009 г.
               Събрана е и обработена информация за автобусните линии, които се субсидират по реда на Наредба №3 за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за автобусите, с които се изпълняват линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
         Обобщени са данните от извършените проверки от общините за изпълнението на автобусните линии на тяхната територия.
    Изпратени са указания на общините и събрани данни от тях за организирането на превози с училищни автобуси на учениците от местоживеенето им до училище и обратно.

Областна епизоотична комисия
През 2008 г. по повод констатирани на огнища на болестта Инфлуенца /грип/ по птиците в страни членки на ЕС и с цел предотвратяване на разпространението на болестта в област Монтана и във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Бруцелоза по дребните преживни животни в страни членки на ЕС и съседни на Република България са издадени 3 /три/ заповеди на областния управител и е проведено 1 /едно/ заседание на Областната епизоотична комисия.

Областен съвет по условия на труд
Функциите и задачите на Областния съвет по условия на труд се осъществяват от Управителен съвет, представители на работодатели, представители на работниците, представители на областната администрация, консултативни органи. През 2008 г. са проведени три заседания, на които са разгледани следните теми: отчет за работата и дейността на Дирекция Инспекция по труда – Монтана през първото шестмесечие на 2008 г.; актуални промени в Кодекса на труда; нови методи за инспектиране; анализ на резултатите от извършените проверки във водещите фирми от областта по спазване на трудовото законодателство; резултати от проведените национални програми и областна програма.

Регионален съвет по здравеопазване
Регионалният съвет по здравеопазване е заседавал три пъти през 2008 г. и е разгледал Националната програма „Превенция и контрол на туберкулозата в Република България”, анализ на ТБЦ обстановката в област Монтана; осъществяване на политиката за психично здраве в област Монтана.

Комисии по чл. 28 б от ППЗСПЗЗ
            Приетите планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ и помощните планове на местностите    “Бърдото - Конички дол” – община Монтана и  м. “Козяк”– община Берковица бяха изпратени на двете общини за издаване на заповеди по §62, ал. 3 от ПЗР към Постановление № 456 на МС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.
          След влизане в сила на горецитираните заповеди, през месец май беше издадена заповед на Областния управител за одобряване на ПНИ на м. “Козяк”– община Берковица.
           На заседания през месец април, юли и октомври комисия, назначена от областния управител, прие работите по трасиране на останалите 16 новообразувани имота от План на новообразуваните имоти за местността “Майле баир” в землището на гр. Берковица, и на 138 новообразувани имота от План на новообразуваните имоти за местността “Черешака” в землището на гр. Берковица, с което трасирането на тези две землища приключи. Материалите по трасирането са предадени на община Берковица.   
           През 2008 г. комисия, назначена от областния управител, разгледа 14 проекта за изменения на плановете на новообразуваните имоти на местността “Мало поле” в землището на гр. Монтана и местностите “Черешака”, “Козяк”, “Берковска река” и “Шалин дол” в землището на гр. Берковица. За приетите от тях бяха издадени заповеди за одобряване.
           Изпращахме до общините указания на МРРБ по въпроси, свързани със ЗУТ, обществените поръчки, §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и др.


Актуализиране на военновременните планове
    За актуализация на военновременните планове събрахме и обобщихме информация от общините. Извършена е актуализация на приложенията във ВВП във връзка с настъпили кадрови промени.

Провеждане на дейности по въпроси на ОМП и управление при кризи
    I. Във връзка с указанията на председателя на Националната комисия по отсрочване от повикване от въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника в изпълнение на Наредбата за отсрочване от повикване във въоръжените сили, приета с ПМС № 150 от 13.06.2001 г., изм. и доп. ПМС № 68/18.03.2003 г., беше извършено следното:
1.    Разработени са и са изпратени указания  на областния управител и форми до звената по ОМП в общините за определяне на потребностите от контролни числа за отсрочване на резервисти и техника, необходими за изпълнението на военновременните задачи от всички структури, намиращи се на територията на областта.
2.    Събрани и обобщени са получените от общините заявки за контролни числа за отсрочване на резервисти и техника.
3.    В Министерство на отбраната са изпратени обобщените заявки за контролни числа за резервисти и техника и получените от Военно окръжие – Враца усвоени контролни числа.
II.  Ежемесечно се провежда инструктаж на оперативните дежурни по Областен съвет по сигурност.
IІІ. Организира се и ежедневно се контролира работата на дежурните по ОСС.
ІV. В изпълнение на заповед на областния управител, съвместно със завеждащ регистратура, беше извършена годишна проверка на регистратурата. За резултатите от проверката беше изготвен протокол, а част от документите бяха унищожени.
V. Служителят по ОМП присъства на организираните от Министерството на отбраната работни съвещания и срещи, проведени през  2008 г., където бяха разисквани актуални въпроси по подготовката на страната за отбрана.
С Решение на МС е определено в гр. Монтана да бъде изграден единният телефонен номер 112. Центърът се намира в сградата на областната администрация. През 2008 г. телефонният център заработи успешно. В него е зает персонал от около 50 души.
През 2008 г. в гр. Монтана продължава да функционира Център за професионално обучение на спасители от системата на „Гражданска защита”. За изграждане на съвременна база на центъра бяха усвоени средства в размер на около 1 млн лв. за помещения на учебно- методическата част и ремонт на жилищната част. След завършването й в нея ще бъдат настанявани около 90 души.  Годишно в центъра ще бъдат обучавани около 480 спасители от цялата страна.
През годината текущо са извършени обследване и контрол на 125 обекта от критичната инфраструктура /хидротехнически съоръжения, химически обекти, складове за съхранение на препарати за растителна защита и др./.

    Приоритет 4: Подобряване на взаимодействието във връзка с работата на общинските администрации и създаване условия на прозрачност чрез провеждане работни срещи на различни нива с кметовете и общинските администрации на общините от областта.
    В изпълнение на тази цел на заседания на Областния съвет за развитие са разгледани следните проблеми:
    Бяха избрани: представител на общинските съвети в Областния обществен съвет за борба срещу корупцията – г-н Светлин Николов, председател на Общински съвет – Монтана и представител на общините в Областния обществен съвет за борба срещу корупцията –  г-жа Юлия Каменова, кмет на община Брусарци.
     В присъствието на г-н Юрий Стоименов – ръководител на отдел в Булгаргаз, са дискутирани инвестиционните намерения на Булгаргаз във връзка с реализацията на проекта „Южен поток” на територията на област Монтана.
    Бяха  обсъждани проблемите, свързани с оптимизирането на училищната мрежа на територията на област Монтана, подобряване на качеството, както и повишаване на ефективността на публичните разходи за образование.
    Създаде се комисия с представители от областната администрация и общините Монтана, Лом, Берковица и Вършец, която да определи приоритетните обекти с областно значение, като същите бъдат представени в Министерски съвет с молба за финансиране.
    В присъствието на г-н Чавдар Ценов – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” в МДААР беше презентирана проектната инициатива на МДААР „Разбираема България”, целяща отстраняване на грешките при изписване на табели на латиница и уеднаквяване на разнообразната практика при транслитериране както на имена на географски обекти, така и на собствени, бащини и фамилни имена. С участието на г-жа Лилия Иванова – директор на дирекция „Административно регулиране и обслужване”, бяха разисквани администрираните от местните власти регулаторни режими.
    Обсъдени бяха проблеми при електрозахранването с представители на ЧЕЗ Разпределение България, а също така са дискутирани и приети предложения за финансиране на приоритетни обекти от техническата инфраструктура /пътища, ВиК/
    Във връзка с промените в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие за представители на общините от  област Монтана в Регионалния съвет за развитие на СЗРП бяха избрани г-жа Боряна Бончева–Лечева – кмет на община Вършец, и г-н Дилян Димитров – кмет на община Георги Дамяново.
    Разгледани бяха и проблемите с  недоброто състояние на пътната инфраструктура на територията на областта, като се изтъкната най-вече необходимостта от регулиране на движението на тежкотоварни автомобили и осигуряване на отделни маршрути за тях с оглед на факта, че пътната настилка по основните трасета не е в състояние да понесе тежестта им и това води до нейното разрушаване.
     Обсъдени са  проблеми, свързани с подобряване на жилищните условия в териториите с преобладаващо ромско население.
           Събрахме, обработихме и изпратихме в Министерството на финансите информация за отпуснатите на общините от област Монтана държавни помощи през 2007г.
           Събрахме подробна информация за дейността през 2007г. на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.

    Приоритет 5. Засилване на координиращата роля на областната администрация за изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2007-2015 г. Подпомагане на партньорството между всички заинтересовани страни в процесите на подготовка и кандидатстване с проекти за ефективно усвояване средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд.
Във връзка с изпълнението на тази цел по инициатива на областния управител Регионалният съвет за развитие на СЗРП разгледа предложения от трите области за годишен списък с приоритетни за региона инфраструктурни проекти, за които на базата на консенсус активно да се търси финансиране. На заседанието, с участието на зам. министър на финансите, беше приет списъка, в който са включени два приоритетни обекта от област Монтана.
Организирахме участието на общините и представители на неправителствения сектор от областта в информационен семинар за разясняване на възможностите за кандидатстване по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество.
Участвахме в съвместен семинар, организиран от МРРБ с представители от Румъния във връзка с правилата за работа по Програмата за ТГС 2007-2013 г.
Беше събрана информация от общините за проектната им готовност за усвояване на финансирането по Програмата за ТГС България – Румъния 2007-2013 г. по приоритетна ос 1 Достъпност, която обработихме и предоставихме на МРРБ.
    Немаловажен фактор за създаване на условия за балансирано регионално развитие е осъществяването на децентрализация и даването на възможност на областните управители да вземат решения, свързани с развитието, като преди това се реши глобалния въпрос с избора на нивото, на което ще се прилага децентрализацията у нас – на областно ниво, на ниво район за планиране или друг вид територия. Във връзка с дейностите по изпълнение на Стратегията за децентрализация беше изготвено мотивирано становище относно функциите на областния управител и областните администрации, което беше предоставено на междуведомствената работна група.
През 2008 г. дейността на областния управител беше насочена към координиране на дейности и институционална подкрепа на инвестиционни намерения и проекти на местните власти и фирми в съответствие със стратегическите цели и приоритети, включени в Стратегията за развитие на областта за периода 2005 – 2015 г.
Беше подготвено становище на областния управител за решението на Министерския съвет за предоставяне на концесия на пристанище Лом. Подкрепихме с положително становище намерението на община Лом да кандидатства за финансиране с проект за изграждане на ферибот Лом – Раст.
Бяха подкрепени институционално от областния управител две инвестиционни намерение на частни компании – съответно за кандидатстване за финансиране на биологично производство по Оперативна програма „Развитие на селските райони” и за изграждане на ваканционно селище в землището на гр. Монтана.
Изразихме подкрепа за проекта на сдружение „Асоциация за европейско партньорство” за създаването на Регионален консултантски и информационен център Europe Direct в гр. Монтана за връзка с новосъздадената европейска мрежа в помощ на бизнеса „Enterprise Europe Network“ по изпълнението на новата информационна и комуникационна стратегия на ЕС за периода 2009-2013 г.
Оказахме съдействие на Българската агенция за инвестиции, като осведомихме общините, събрахме техните предложения за участие в конкурса „Инвеститор на годината” и ги предоставихме на Агенцията.
           Следим интернет страниците на МС, МРРБ, МДААР, Оперативните програми „Регионално развитие”, „Административен капацитет” и ТГС Румъния-България 2007-2013 г. и писмено уведомяваме общините, неправителствени организации и други заинтересовани бенефициенти за  стартиращи програми, публични покани за набиране на проектопредложения и  провеждане на информационни дни.
            Своевременно уведомяваме общините и НПО за стартиране на различни проекти, по които могат да кандидатстват за финансиране, за провеждане на семинари, информационни дни и др.
            Извършваме преводи от английски език на програмните документи и деловата кореспонденция, които постъпват от министерствата и  чужбина към областния управител и неговите заместници, а също и преводи на английски език на изходящите писма и документация, които имат англоговорящи адресати.
    Във връзка с координиране на дейностите по Областната целева програма по енергийна ефективност събрахме информация от общините за реализираните проекти по енергийна ефективност през 2007 г. Общият им брой за областта е 27 на стойност 2 748 830 лв.
Изготвихме Областна целева програма по ЕЕ за 2009 г., която се състои от две части. Първата включва 31 общински обекта, предложени за реализиране на енергоспестяващи мерки на стойност 5,18 млн. лв., а втората – 23 държавни и общински сгради, подлежащи на задължително сертифициране, които са предложени за изготвяне на енергийни одити. Оказвано е съдействие на общините за изготвяне на общинските програми по ЕЕ. Програмата е предадена в АЕЕ – гр. София.
Събрахме информация и изпратихме в Агенцията по енергийна ефективност – София отчет за изпълнението на обектите от област Монтана, включени в Националната краткосрочна програма по енергийна ефективност. Изпълнени са 10 броя обекти на стойност 1 729 518 лв.
           По искане на Национална асоциация по биогоривата в България събрахме и им предоставихме информация за разполагаемите ресурси на възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници, биогорива и други възобновяеми горива, както и производителите на биогорива и други възобновяеми горива на територията на област Монтана.
Оказахме съдействие на представители на ДЗЗД “БУЛЕНЕРДЖИ 2008”, определена от АЕЕ – София за извършване на енергийно обследване на административните сгради на областния управител, находящи се на пл. “Жеравица” – гр. Монтана и в м. “Расника”, за извършване на оглед и заснемане на двете сгради, като също така изготвихме и им предоставихме справка за разхода на електрическа енергия и горива /газ/ за период от последните четири години.
           Организирахме среща в заседателната зала на областна администрация на фирми от област Монтана с представители на производствената компания Квантум Маркетинг Инкорпорейтид /QMI Bulgaria Ltd/, на която бяха  презентирани иновативни продукти с висока практическа насоченост в индустриалната сфера, чиято употреба води до икономия на електрическа енергия и повишаване на енергийната ефективност.
           Наш представител взе участие в заседание на Съвещателния колегиум на КСДВ, което се проведе в гр. Русе, където бе взето решение юридическата форма под която КСДВ ще функционира, да бъде НПО в обществена полза, като област Русе предаде ротационното председателство на област Плевен.
Изготвихме писмо за подкрепа на проект “Прилагане на европейски политики в областта на сметосъбирането чрез съвместни инициативи между НПО и държавната администрация”, с който Регионалната асоциация за развитие и иновации /РАРИ/- Мизия кандидатства по програма ФАР BG 2006/018 – 164.01.01.
Представител на областна администрация – Монтана бе определен да участва в експертната работна група по проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”, реализиран от МС и Европейския институт и финансиран по линия на ОП „Административен капацитет”. Проектът има за цел подобряване на междуведомствената координация на централно и регионално ниво в процеса на планиране и осъществяване на политики за развитие в т.ч. и проекти с международно финансиране. В периода Октомври – Декември 2008 г. В Боровец и Хисаря бяха проведени първите 2 заседания на експертната група, като основната цел бе преди всичко да се обсъди текущото състояние и да се набележат основните слабости в прилаганите  към момента нормативна уредба и практики, въз основа на които се осъществява координацията между отделните административни звена на централно, регионално, областно и общинско ниво.
   
Приоритет  6. Насърчаване на международното сътрудничество и обмен на добри практики.
    През изминалата 2008 г. областната администрация финализира успешно участието си като асоцииран партньор по два трансгранични проекта с водещ партньор Окръжния съвет на окръг Долж, Румъния. При реализацията на проекта „Популяризиране на трансграничните идентичност и имидж”  предоставихме  информация  на  румънските си партньори от гр. Крайова относно най-атрактивните туристически обекти и маршрути на територията на нашата област. В резултат на този проект бяха създадени презентационен DVD диск и брошури на български, румънски и английски език представящи по увлекателен начин природните забележителности и културно историческото наследство в българо-румънския трансграничен район. В резултат от изпълнението на проекта област Монтана получи 500 бр. двуезични брошури и дискове с филм за представените културно-исторически забележителности.
    Другият проект, в който участвахме в качеството на асоцииран партньор на Окръжен съвет Долж бе  „Разработване на проучване в  Румънско-Българския трансграничен район във връзка със създаване на мрежа от центрове за събиране, обработване и дистрибуция на плодове и зеленчуци и създаване на борса. За успешното финализиране на този проект допринесоха подадените от областната администрация данни за размера и текущото състояние на подходящите за отглеждане на плодове и зеленчуци площи на територията на нашата област.
Установихме връзка с представители на администрацията на регион Западна Македония, Гърция, и се включихме като партньор в две проектни предложения, с които те кандидатстват за финансиране по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.
Подготвихме на проектна идея за финансиране по „Техническа помощ” за ОП България–Румъния 2007-2013 г. и участивахме в две работни срещи за подготовка на формуляра за кандидатстване.
    Представител на администрацията бе поканен от страна на Асоциацията на дунавските общини със седалище гр. Белене да  вземе участие в заключителния семинар по проект „Развитие на туристически пристанища по Дунав –от Мехединци-Видин до Олт-Плевен”  на Агенцията за малки и средни предприятия CLIMM Крайова, имащ за цел насърчаване развитието на туризма в районите от Мехидинци – Видин до Олт – Плевен посредством изграждане на туристически клетки за круизен туризъм в пристанищната инфраструктура на горепосочените територии. На семинара бе подписан меморандум за взаимноизгодно сътрудничество от страна на присъстващите представители на общини и неправителствени организации от българска и румънска страна, а също така бе презентиран и филм за текущото състояние на пристанищните клетки от двете страни на границата и възможностите за тяхното бъдещо развитие. 
Предоставихме възможност на общините от нашата област да презентират своите силни страни чрез публикуване на информация на руски език в електронна брошура. Инициативата бе част от проект на Центъра на Република  България в Русия за насърчаване на инвестициите в нашата икономика. Събрахме информация от всички общини, в която са представени силните им страни за икономическо развитие във връзка с проект на Центъра на промишлеността на Р България в Москва. Изготвихме презентация с фотоматериали и текст  с икономическн данни за областта на руски език. В резултат е създаден електронен информационен каталог за област Монтана по проекта за насърчаване на инвестициите в нашата икономика.
Събрахме информация от всички общини, в която са представени силните им страни за икономическо развитие във връзка с проект на Центъра на промишлеността на Р България в Москва. Изготвихме презентация с фотоматериали и текст  с икономическн данни за областта на руски език. В резултат е създаден електронен информационен каталог за област Монтана по проекта за насърчаване на инвестициите в нашата икономика.
    Областна администрация Монтана подпомогна дейността на новосформирания Консултативен съвет по дунавските въпроси посредством излъчване на двама свои представители – зам.областен управител и експерт, които да вземат участие в работата съответно на Съвещателния колегиум и на работната група на съвета. Идеята въз основа на която бе създадена тази структура е областите разположени по поречието на река Дунав от българска страна да установят трайни и полезни контакти помежду си, които впоследствие да улеснят взаимноизгодното сътрудничество и съвместното кандидатстване по европейски проекти. Две заседания на съвета бяха проведени в областна администрация Русе под председателството на областния управител на област Русе, в резултат на които бе постигнато съгласие консултативният съвет да функционира юридически под формата на неправителствена организация в обществена полза. В края на второто заседание ротационното председателство бе предадено на област Плевен.
       
    Приоритет 7. Осъществяване на административен контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.
    На основание разпоредбите на Закона за администрацията – чл. 31 и чл. 32 и Устройствения правилник на областните администрации, и предвид правомощията на областния управител, през отчетния период е осъществена дейност по координация и контрол за  законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.
Съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приетите от общинските съвети правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение са изпращани на областния управител в срок. Проведените заседания на общинските съвети от областта и приетите на тях решения за отчетния период са както следва:
   

В изпълнение на правомощията на областния управител съгласно чл.32, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през отчетния период бяха издадени 13 заповеди, с които е осъществен контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местното самоуправление.
По осем заповеди, с които са върнати за преразглеждане незаконосъобразни актове на общинските съвети - Бойчиновци, Георги Дамяново, Берковица, Чипровци и Вършец, с последващо решение съответният общински съвет е отменил върнатия акт.
С три  заповеди върнатият административен акт е оспорен през Административен съд – Монтана, поради непроизнасянето на общинския съвет в срок или поради повторно приемане  на оспорения акт.
През отчетния период в законоустановения срок са разглеждани  постъпилите предложения и  сигнали на граждани и организации. Основните проблеми поставяни в същите са свързани с: действията на общинските администрации; незаконно строителство; действията на общинските служби по земеделие и гори при възстановяване на собствеността върху земеделските земи и горите, и земите от горския фонд; дейността на земеделските кооперации – недоброто стопанисване на имуществото, лошото финансово състояние;  социалното подпомагане – отпускането на еднократни социални помощи, снабдяването с дърва през отоплителния сезон; трудовоправни въпроси; социалното осигуряване; здравеопазване; жилищни и битови проблеми;  водоснабдяване и канализация; дейността на кметовете общини, на населените места и кметските наместници; гражданскоправни спорове; кражби и документни измами.
Своевременно предложенията и сигналите, решаването на които е извън компетентността на областния управител, са изпращани на съответните компетентни органи – Областна дирекция “Полиция” – Монтана, Областна дирекция “Земеделие”, Регионална дирекция “Социално подпомагане”, Териториална дирекция на НАП – Монтана, РИОКОЗ – Монтана, РДНСК – Монтана, РИО на МОН – Монтана, Дирекция “Областна инспекция по труда” – Монтана, кметовете на общините от областта.
Във връзка със задължението на областна администрация по организационно-техническата подготовка за произвеждане на частични местни избори в с. Горни Цибър, община Вълчедръм и Доктор Йосифово, община Монтана, областна администрация – Монтана е извършила следните дейности по материално техническото обезпечаване - своевременно предоставяне решенията на ЦИКМИ до съответната ОИК, утвърждаване на макетите на бюлетините, отпечатването им и предоставяне на необходимите изборни книжа.
В резултат на така създадената организация изборите преминаха нормално и приключиха успешно.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на гражданите и бизнеса.

    Приоритет 1. Подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и юридическите лица, предоставяно от областна администрация – Монтана.
Областна администрация – Монтана е една от стоте администрации включени в проекта на МДААР “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите”. Работна група от служители на администрацията разработи и внедри  система за управление на качеството и информационната сигурност. Бяха преразгледани и актуализирани съществуващите вътрешни правила. Документацията беше утвърдена от областния управител и системата влезе в сила от 01.08.2008 г. След извършване на необходимите сертификационни проверки се установи че Областна администрация –Монтана отговаря на изискванията, и получи сертификация по стандарт ISO 9001:2000.
Гишето за административно обслужване работи с гъвкаво работно време – без прекъсване и при необходимост продължава обслужване на гражданите и след края на обявеното работно време до приключване на тяхното обслужване.
Предлаганите от областната администрация услуги се извършват в законоустановения срок. За периода са обработени  3300  входящи документа и 2810 изходящи. Издадени са  272 удостоверения, 68 вътрешни заповеди и 281 външни заповеди. Проведени са 2 процедури по Наредбата за малките обществени поръчки.
Указателните табели и информационните табла / на български и английски език / са актуализирани, поставени са на достъпни места, обособено е място за попълване на документи, разпространяват се информационни материали – бланки на формуляри, анкетни карти, дипляни и брошури.
    Интернет страницата е важно средство за достъп до информацията, предоставяна от Областна администрация – Монтана, и възможност за пряка връзка с институцията. Чрез нея всеки потребител може да получи лесен достъп до услугите, предлагани по електронен път.
    Раздел „Административни услуги” съдържа информация за предоставяните услуги, правното основание, срока на изпълнение, необходимите документи. В същото време е дадена възможност всеки потребител да се запознае с необходимата му информация и да изтегли и да попълни бланка на заявлението, което трябва да се подаде за извършване на желаната от него услуга. Приложени са необходимите документи и заявления. В случай на настъпили промени информацията на електронната страница се актуализира.

    Приоритет 2. Публичност, прозрачност, почтеност и контрол на дейността на областна администрация Монтана. Елиминиране на възможностите  за корупция. Актуализиране на сайта в интернет.
В  изпълнение на мярка 6.4. от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004–2005 г. със Заповед № 411/03.12.2004 г. на областния управител в област Монтана е създаден Областен обществен съвет за борба срещу корупцията /ООСБК/. В него членуват представители на Областната администрация – Монтана, Окръжната прокуратура, Окръжната следствена служба, ОД “Полиция”, Териториалното митническо управление – Лом, ТД на НАП, АДФИ, ТПП, РКС на КНСБ, СРС на КТ “Подкрепа”, Регионалната занаятчийска камара, РК на БЛС, КИИП, НПО и медии.
Областна администрация – Монтана организира и координира оперативната дейност на Областния обществен съвет за борба срещу корупцията /ООСБК/ в област Монтана, чрез секретаря на ООСБК и един експерт от отдел РРТУКАК. Също така в областната администрация са създадени и функционират широк кръг канали за получаване на информация и сигнали за корупция. Администрацията има интернет страница /http://www.montanabg.org/ със специално обособен раздел за изпращане на сигнали за корупция и с препратка към страницата на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към МС. Обявили сме „горещ” телефон и факс за подаване на сигнали за корупция /096/399-102, 096/399-120, факс 096/399-131/. В ОА – Монтана е поставена специална кутия за подаване на сигнали за корупция. За изградените в Областната администрация канали за получаване на сигнали за корупция периодично се припомнят на гражданите, чрез медиите.
    Поради убеждението, че е необходимо провеждането на системно и специализирано антикорупционно обучение на членовете на ООСБК, в Програмата за противодействие на корупцията на ООСБК в област Монтана за 2008 г. е включена мярка „Участие на членове на ООСБК в обучителни курсове и семинари, с цел повишаване на капацитета по проблемите и противодействието на корупцията”.  В тази връзка през второто полугодие на 2008 г. 10 членове на ООСБК участваха в семинар организиран в рамките на проект по програма ФАР „Укрепване на капацитета на Комисията за превенция и противодействие на корупцията с оглед подобряване на борбата с корупцията в публичната администрация и съдебната власт. Фаза ІІ”. Целта на обучението беше членовете на Съвета да се запознаят с препоръки за ефективна дейност по превенция на корупцията на областно ниво, с препоръки за координация между публичните институции, ангажирани в превенцията на корупцията на регионално ниво и останалите партньори и др.
    Освен това секретарят на ООСБК и служител от Областна администрация – Монтана участваха в курс „Нови подходи за противодействие на корупцията”, проведен от Института по правни науки към БАН по проект „Да инвестираме в хората” с подкрепата на ОП „Административен капацитет”.
    Съгласно приетия Правилник за дейността му през 2008 г. Съвета проведе 4 заседания.
На 03.04.2008 г. се проведе заседание на ООСБК, на което в изпълнение на мярка 89 от Плана за действие за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията се разгледа и прие отчет на общините за усвоените от тях средства от Комисията за възстановяване и подпомагане през второто полугодие на 2007 г. Освен това бе обсъдена Програма за противодействие на корупцията на ООСБК за 2008 г.
Програмата включва 16 мерки, по – важните от които са: взаимодействие с кметовете и общинските администрации с цел укрепване и повишаване на компетенциите на общинските съвети, обмен на информация, методики и указания с Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Дирекция „Главен инспекторат”, координация и контрол върху разширяването на каналите за получаване на информация и сигнали за корупция във всички администрации с контролни и регулативни функции, организиране на периодични публични обсъждания и кръгли маси с участието на НПО, местния бизнес, синдикати и медии, координация и контрол за изготвянето на оценка на корупционния риск във всяка административна структура на територията на областта, разработване и усъвършенстване на формите за антикорупционно сътрудничество между общините, държавните органи, медиите и НПО и др.
           На същото заседание областният управител запозна членовете на Съвета, че при реализацията на проект финансиран по програма ФАР „Укрепване на капацитета на Комисията за превенция и противодействие на корупцията с оглед подобряване на борбата с корупцията в публичната администрация и съдебната власт”, след изчерпателно проучване дейността на Областните обществени съвети за борба срещу корупцията в страната са изготвени Указания за Областните антикорупционни обществени съвети /ОАОС/, относно взаимодействието им с министерствата и координиране дейностите на всички регионални партньори, както и с Комисията за превенция и противодействие на корупцията.
           В тези указания са направени някои препоръки, които целят стандартизиране и рационализиране структурата и дейността на сегашните Областни антикорупционни обществени съвети. Едно от тях е засилване на участието на местните власти и неправителствения сектор в тях.
          В ООСБК на област Монтана гражданското общество има над 50 на сто представителство.
          На същото заседание се взе решение да има по един представител на кметовете и на общинските съвети в ООСБК, освен това беше избран втори заместник председател на Съвета представител на гражданското общество – директорът на Радиоцентър „Канал М”.
          Представителите на местната власт се избраха на заседания на Областния съвет за развитие на област Монтана.
           На 15.05.2008 г. се проведе следващо заседание на ООСБК, на което бе приета Програмата за противодействие на корупцията на ООСБК за 2008 г. и се направи допълнение в състава на Съвета с представители на местната власт.
Третото заседание се проведе на 09.10.2008 г. На него се разгледа и прие отчета на общините за усвоените от тях средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС през първото полугодие на 2008 г. и се обсъдиха възможностите за създаване на Общински комисии за противодействие на корупцията.
            На последното за 2008 г., проведено на 22.12.2008 г., членовете на Съвета се запознаха детайлно със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, който влиза в сила от 01.01.2009 г.
На всяко от  заседанията на ООСБК през 2008 г. бяха разглеждани и постъпилите до ООСБК жалби и сигнали. За периода са постъпили общо 22 сигнала и жалби за корупция и други нарушения, които се завеждат в електронен регистър. От тях 15 са приключили, а 7 са в процес на извършване на проверки от компетентните органи.
Сигналите са получени: по поща – 6 броя; в кутията за сигнали на входа на ОА – 16 броя; анонимни – 7 броя и явни – 15 броя. Няма подаден сигнал по интернет и по телефон.
В нито един от приключилите сигнали, след направените проверки не са потвърдени изнесените данни за корупция.
От анализа на подадените сигнали може да се направи изводът, че гражданите се обръщат за съдействие към съвета по всички, засягащи ги проблеми, обхващащи целия периметър на обществените отношения. Независимо че голяма част от сигналите са извън обхвата на корупционните практики, всеки подаден сигнал се разглежда и се препраща по компетентност, като се изисква обратна информация за предприетите действия. По този начин  ООСБК изпълнява и функциите на местен обществен посредник, какъвто няма ситуиран до момента в областта.
Във връзка с мярка 7 от Програмата на съвета е изпратено писмо до всички общини и регионални административни структури, които в срок до 13.06.2008 г. представиха справка за подадените декларации по чл. 29а от Закона за държавния служител за търговски, финансов или друг делови интерес, който държавния служител или свързани с него лица имат във връзка с функциите на администрацията, в която той работи.
В изпълнение на мярка 26 „Извършване на проверка, относно наличие на промени в имотното състояние на служителите в администрацията в сравнение с предходни години, отразено в декларациите по чл. 29 от Закона за държавния служител, подадени до 31.03.2008 г.” в същия срок общините и регионалните административни структури представиха обобщена информация за промените в имотното състояние на държавните служители.
След получени писма от Министерски съвет за отчет по Плана за действие за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2008 г. е събрана и обобщена информация за изпълнение на следните мерки:
Мярка 7 „Посочване на конкретни отговорности и антикорупционни дейности в договорите за управление на членовете на управителни органи на общинските предприятия и търговски дружества с мажоритарно участие на общината в капитала на дружествата, както и в длъжностните характеристики на служителите с ръководни длъжности”
Мярка 17 „Запознаване и прилагане на препоръките и практическите материали, изготвени в резултат на проекта по Програма ФАР „Укрепване на капацитета на КППК с оглед подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт” І фаза”
    Мярка 19 „Междуинституционално сътрудничество с различните нива на държавно управление”
    Мярка 20 „Повишаване на качеството на обслужване и работа по преписки и сигнали за корупция, самообучение, повишаване на квалификация и компетенции във връзка с прилагането на европейските практики и модели за противодействие на корупцията”
    Мярка 21 „Взаимодействие с кметовете, общинските администрации и Общинските обществени съвети за противодействие на корупцията, по сигнали и преписки за корупция и корупционни практики, обмен на данни и информация за превенция и борба с корупцията.”     Мярка 22 „Провеждане на обучения на служители и представители на НПО по антикорупционните реформи”
    Мярка 25 „Да се разпишат подробно и в детайли процедурите за работа при управлението и разпореждането с общински имоти в съответните Наредби на общинските съвети”
    Мярка 34 „Подобряване на административния капацитет, повишаване на взаимодействието между компетентните институции, ангажирани ефективно в борбата срещу корупцията”
    Мярка 37 „Засилване на сътрудничеството с неправителствените организации по отношение на превенцията и противодействието на корупционното поведение с оглед на съвременните общоевропейски изисквания”
    Мярка 38 „Продължаване на прилагането на ефективни механизми за спазване на професионалната етика и етичните кодекси”
    Мярка 42 „Разработване и усъвършенстване на формите за антикорупционно сътрудничество между общините, държавните органи, медиите и НПО”
    Мярка 51 „Оповестяване в интернет страниците на всяко ведомство на резултатите от проверките по сигнали за корупция”
    Мярка 76 „Създаване на Бюра за информация и Съвети на гражданите в общините, предоставящи информационни услуги, административно – правни консултации, осъществяващи посредничество между гражданите и администрацията, развиващи социални дейности при спазване на принципите на независимост, безпристрастност, обективност на информацията, съпричастност към проблемите на гражданите /обслужването да е безплатно/”
    Мярка 84 „Осигуряване на максимална прозрачност, чрез прилагане на вътрешни контролни механизми при прилагане на обществени поръчки, с цел недопускане на нежелани явления и отстраняване на всякакви съмнения за корупционни механизми и схеми на договаряне”
    Мярка 96 „Изготвяне и приемане на правилници за вътрешнослужебен контрол при изготвяне на документация за обществени поръчки, концесии, ПЧП и средствата от ЕС”
    Мярка 102 „Създаване на граждански наблюдател – с регламентирани права и задължения – за определен период в определена институция”
    Мярка 103 „Усъвършенстване механизмите за увеличаване на публичността на работа на общинските власти, повишаване на гражданския контрол над кметовете и общинските съветници”
    Мярка 104 „Организиране и провеждане на антикорупционни информационни кампании с цел подобряване на информираността на гражданите по проблемите на корупцията и корупционните практики, както и по отношение на конкретната работа на администрацията по антикорупционните процедури и компетенциите на ООСБК”
    Мярка 105 „Организиране на периодични дискусии – кръгла маса за възможностите на гражданския контрол над териториалната държавна администрация и местните власти, съвместно с представители на неправителствения сектор, бизнеса и синдикатите”
    Мярка 107 „Засилване на общественото участие в Съвета, чрез привличане на повече представители на НПО”
    Мярка 108 „Въвеждане на механизъм за отчетност и прозрачност на администрацията пред обществото, чрез публикуване на решенията на Общинските съвети, нормативната уредба и информация за извършените дейности”
    Мярка 109 „Провеждане на превантивно антикорупционно обучение в средните училища, което обхваща правната култура на учениците, съдейства за въвеждане на алтернативни форми на обучение и социални контакти, запознава с работата на съда, регионалните структури на централната и общинските администрации, чрез лекции и срещи по училищата, както и посещения в институциите”
    Изпратихме  на общините Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г.
   В редица административни структури се извърши оценка на корупционния риск по сфери на дейност, идентифицирани са причините и предпоставките, тласкащи служителите към корупционно поведение. До момента оценка на корупционния риск в административните структури на териториалната администрация в област Монтана е направена в 36% от тях.
Тъй като корупцията винаги се предхожда от конфликт на интереси на плоскостта частен/обществен интерес, от наличието и адекватността на неговата уредба в значителна степен зависи и ефикасността при противодействието на корупцията. Несъвместимостите по отношение на служителите в администрацията, независимо дали те работят по служебно или трудово правоотношение, са подробно регламентирани в Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Обхванати са типичните сфери на конфликт на интереси – роднински отношения, политическа обвързаност и делова активност, както и инцидентният конфликт на интереси.  Служителите в администрацията се стремят да съобразяват личното си поведение с етичните норми, регламентирани в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.
В тази връзка и през 2008 г. държавните служители в ОА–Монтана подадоха в срок декларации за избягване на конфликт на интереси, съдържащи данни за наличие на търговски, финансови или други делови интереси, които те или свързани с тях лица имат във връзка с функциите на администрацията.
    Чрез Интернет страницата на Областна администрация – Монтана се осигурява директен достъп на гражданите до актуалната информация и се цели подобряване качеството на административното обслужване.
    Експертът по връзки с обществеността публикува информация относно настоящи и бъдещи събития на територията на областта. Той достига до публиката посредством медиите, които се явяват канали за комуникация. Така се създава двупосочна комуникация, за да бъдат разбрани проблемите, вълнуващи обществеността.
    Основната цел е разясняване на проблемите и подобряване на връзката на администрацията с нейното обкръжение. Затова задача на експерта по връзки с обществеността е непрекъснатото търсене на задълбочена осведоменост за различните елементи на администрацията. Освен това той следи и контролира мнението и поведението на обществото и се стреми по съответен начин към постигане на взаимно изгодни отношения между администрацията и гражданите.
    Всичко това се постига чрез подготовка, планиране и изпълнение на програмата, която подкрепя усилията на организацията за изграждане на коректни взаимоотношения с всички партньори. Освен това експертът има важната задача при наличие на конфликт да намери начин за приспособяване към новата ситуация и да съветва екипа за промяна в политиката.
    Експертът по връзки с обществеността подготвя информационни материали. Медиите получават информация под формата на статии, снимки и други допълнителни материали. Чрез изградена мрежа от контакти с журналисти той контролира медийното отразяване на организираните събития.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ...
Дата: 13 март 2009 / Версия за печат