Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 59 от Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 18.12.2015 г. С посоченото решение Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). С Държавен вестник, бр. 100, в сила от 18.12.2015 г. в § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи е възведена забрана в срок от 5 години от влизане в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ да са предмет на разпоредителни сделки, освен при условията на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ (ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.), както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. Решение № 59/18.12.2015 г. е прието в нарушение на тази разпоредба.

Дата: 7 януари 2016 / Версия за печат