Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-15-6-/10/28.08.2015 г. на областния управител на област Монтана   
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост,  представляващ масивна едноетажна сграда със ЗП 315 кв. м, година на построяване 1940 - 1960 г., находяща се в имот № 000357, местността „Под село”, землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, община Медковец, област Монтана.
Търгът ще се проведе на 05.10.2015 г. от 10.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1 при начална  тръжна цена 11 349,00 /единадесет хиляди триста четиридесет и девет/ лева без ДДС. 
Тръжни документи на цена 50 (петдесет) лева с включен  ДДС се закупуват до 12,00 часа на 25.09.2015 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител   №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК. 
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 30.09.2015 г.
        Депозит за участие в търга в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056,  BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 30.09.2015 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. 
        Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 02.10.2015 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399128
     096/ 399113
Лице за контакти: Диана Венелинова
                           Мариела Богданова

Дата: 31 август 2015 / Версия за печат