Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ДВЕ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със Заповед на Областният управител са върнати за ново обсъждане две Решения от Протокол № 44, приети на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 30.07.2015 г. 
С Решение № 362 Общинският съвет в т. 1 приема предложената замяна на имот, частна собственост с имот частна общинска собственост, а в т. 2  дава съгласие имот частна общинска собственост, по плана на с. Медковец да бъде продаден на физическо лице с цел подпомагане на дейността му като ЗП и за реализиране на инвестиционни намерения. Замяна на общинския имот с частен не попада в нито едно от изключенията, предвидени в чл. 21, чл. 36, чл. 40, ал. 2 и в чл. 49, ал. 2 от ЗОС и в разпоредбата на чл. 24г, ал. 9 от ЗСПЗЗ, т.е. няма фактическо основание и като такава е забранена от закона. Продажбата на общински имот на определеното в текста на т. 2 на административния акт лице без търг или конкурс, също е незаконосъобразна, тъй като не са налице предвидените в чл. 35, ал. 3 и ал. 4 или чл. 36, ал. 1 от ЗОС хипотези.
С Решение № 363 е дадено съгласие за ползването на водоизточник, находящ се в землището на с. Сливовик от физическо лице за напояване, като срокът за ползване да не е по-кратък от пет години. Съгласно ЗВ компетентният орган по чл. 52, ал. 1 от ЗВ, преди да се произнесе с отказ или за издаване на  разрешително, следва да е изпълнил изискванията за условията и реда за издаване на разрешителното, посочени в чл. 60 до 71 от ЗВ. Този ред за издаване на разрешително за водоползване, не е спазен. В решението липсва и посочен точно определен срок за ползване на водоизточника.

Дата: 13 август 2015 / Версия за печат