Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Определен е собственикът на имот в село Замфирово
На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за държавната собствеонст, чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 02.09.2008 г. на тръжна комисия, назначена със заповед 0ВД-48/28.07.2008 г. на областния управител на област с административен център град Монтана за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, заповед №243/04.09.2008 г. на областния управител определя

1. Донка Желязкова Кръстева за купувач на имот - частна държавна собстевност, находящ се в с. Замфирово, община Берковица, област монтана, представляващ УПИ ІХ /девети/ с площ 1 200 /хиляда и двеста/ кв. м в кв. 6 /шест/ по плана на с. замфирово, одобрен със заповед №762/1963 г., при граници на имота: от север - УПИ VІІІ-847 в кв. 6, от изток - улица с ОК 190 - ОК 188, от юг - улица с ОК 188 - ОК 187, и от запад - УПИ Х-167 в кв 6.

За имота е съставен АДС №3152/16.06.2008 г.
Данъчната оценка на имота е 3 027,60 8три хиляди двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/, съгласно удостовеление за данъчна оценка изх. № ОА 0600-46/05.06.2008 г., издадено от отдел "Местни приходи" на община Берковица.

2. Цената, достигната на търга, е 4 250,00 /четири хиляди двеста и петдесет/ лева.

3. В 14-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед купувачът следва да внесе следните суми:
3.1. По сметка на областния управител на област Монтана IBAN: BG26STSA93003101051501 BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана;
- 3 750,00 /три хиляди седемстотин и петдесет/ лева, представляващи разликата между цената на имота, достигната на търга, и внесения с преводно нареждане от 28.08.2008 г. депозит в размер на 500 /петстотин8 лева по банкова сметка на областния управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056 BIC: STSABGSF при БДСК - клон Монтана;
- 85,00 /осемдесет и пет/ лева, представляващи 2% режийни разноски върху цената на имота, съгласно § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.
3.2. По сметка на община Берковица IBAN: BG35UBBS80028413870905 BIC UBBSBGSF, вид плащане 442500, при ОББ - клон Берковица;
- 85,00 /осемдесет и пет/ лева, представляващи 2% местен данък мърху цената на имота, достигната на търга, съгласно чл. 15, ал. 2, предложение първо от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица, приета с Решение №47 от протокол №4/18.01.2008 г. на Общински съвет - град Берковица..

4. На основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост настоящата заповед да се обяви на информационното табро в сградата на областна администрация - Монтана и на интернет страницата на Областна администрация - Монтана.

5. Заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

6. След влизане в сила заповедта да се връчи на спечелилия търга кандидат по реда на АПК.

7. На основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в седемдневен срок от представяне на платежни документи по т. 3 от настоящата заповед да се сключи договор за продажба на имота.

8. Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й чрез областния управител пред Административен съд - гр. Монтана.

9. Настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция АПОФУС и на началника на отдел "Държавна собственост" в Областна администрация - Монтана.
Дата: 15 септември 2008 / Версия за печат