Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОСПОРЕНИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител са оспорени пред Административен съд Монтана Решение № 1136/18.12.2014 г. и Решение № 1138/18.12.2014 г. на Общински съвет Монтана.
С Решение № 1136 е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот от „пасище, мера” в „за индивидуално застрояване” и преобразуването му от публична в частна общинска собствеността. Възможността за промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост е само за други земеделски нужди, а не както е в случая „за индивидуално застрояване”. 
С Решение № 1138 е дадено съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост без търг/конкурс, на собственика на законно построена върху него сграда. В случая не са представени доказателства за законността на сградата и липсва изготвена оценка от лицензиран оценител.
Със Заповед на Областния управител са оспорени пред Административен съд Монтана Решение № 723 и Решение № 726 от Протокол № 52, приети на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 17.12.2014 г. 
С Решение № 723 общинският съвет приема Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроените общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура. С наредбата се преповтарят разпоредбите на Закона за устройство на територията и се създават нови правила за поведение, като се въвеждат допълнителни разрешителни режими, водещи до противоречие със законовите разпоредби на ЗУТ и съответно до незаконосъобразност на приетата наредба.
С Решение № 726 Общински съвет Чипровци изменя и допълва Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци. Измененията са незаконосъобразни, поради допуснати нарушения на материалния закон. С тях са въведени допълнителни условия и критерии за реализиране на законово гарантираното право на гражданите за освобождаване от такса битови отпадъци. 

Дата: 23 януари 2015 / Версия за печат