Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОКАНА
№ 10/13.11.2014 г.

ДО
Г-Н ЗЛАТКО ЖИВКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Г- Н СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Г-ЖА НАТАША МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Г-Н ИВАН БАРЗИН
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Г-Н ИВАН ЛАЗАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Г-Н ДИЛЯН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Г-Н ИВО ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Г-Н АНАТОЛИ ПЪРВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

КОПИЕ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МОНТАНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОЙЧИНОВЦИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРУСАРЦИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕДКОВЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИПРОВЦИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯКИМОВО

ОТНОСНО: Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и във връзка с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация (ПОДАВК, обн. ДВ. Бр. 66 от 8 август 2014 г.), издаден от Министъра на регионалното развитие, свиквам редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана, което ще се проведе на 15.12.2014 г. (понеделник) от 13.00 часа в заседателната зала № 1 на ІІ-я етаж в сградата на Областна администрация Монтана, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана;
2.Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2014 г.;
3.Приемане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2015 г.;
4.Разни.

С уважение,

НИНА ПЕТКОВА  /п/
Областен управител на област Монтана-
Председател на Асоциация по ВиК Монтана

публикувано на 13.11.2014 г.

Дата: 13 ноември 2014 / Версия за печат