Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Възложителят, Областен управител на област Монтана, уведомява всички заинтересони страни, че в Портала на Агенцията за  обществени поръчки и на Интернет страницата на Областна администрация Монтана, секция ”Профил на купувача” е публикувана Публична покана /в едно с приложенията към нея/, за избор на изпълнител на Дейност 5 „Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми: 
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,
 „Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”,
 „Управление и разпореждане с имоти – държавна собственост – принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект” 
по проект "Обучението  – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", по Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация".


С уважение!
ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ  /п/
Областен управител на област Монтана

Дата: 4 август 2014 / Версия за печат