Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областният управител обявява конкурс за Главен секретар
Областна администрация - област Монтана
адрес: гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 1,  тел. 096 399 119

на основание  чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и Заповед №25 от  06.02.2008 г. на Областен управител - Монтана

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността Главен секретар в Областна администрация - област Монтана.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:

а) висше образование - магистър;
б) минимален професионален опит - 8 години;
г) минимален ранг за заемане на длъжността - V старши;
д) притежаването на допълнителна квалификация: компютърна подготовка, обучение по съвременни управленски умения, правни рамки и норми в административните дейности и устройство на държавната администрация в Република България е предимство.

3. Начин за провеждане на конкурса: защита на концепция „Организация и контрол върху дейността на областната администрация” и интервю с кандидатите.

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
а) заявление за участие по образец;
б) декларация по чл. 17, ал 2, т. 1 от НПКДС;
в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
г) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
д) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Документите следва да бъдат представени:
а) на адрес - Областна администрация – Монтана, пл."Жеравица " № 1, дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", стая 211 - Юлия Борисова, тел. 096 /399119;
б) в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса.
в) Документите за кандидатстване се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице.

6. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация – Монтана.

7. Кратко описание на длъжността:
Координира и контролира дейността на fбластна администрация. Организира и контролира изготвянето на становища, доклади, анализи и предложения, свързани с държавната служба и административната реформа. Организира и контролира воденето на регистри.

8. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 695.00 лв.

ИНЖ. ТОДОР ВЪРБАНОВ
Областен управител на област Монтана

Дата: 19 февруари 2008 / Версия за печат