Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на Областния управител са оспорени пред Административен съд - Монтана две решения на Общински съвет Георги Дамяново. 
С Решение № 358/13.02.2014 г. се изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново. Измененията са незаконосъобразни, поради допуснати нарушения на материалния закон. С тях са въведени допълнителни условия и критерии за реализиране на законово гарантираното право на гражданите за освобождаване от такса битови отпадъци. Нарушени са и процесуалните правила по приемането/изменението на нормативен акт.
С Решение № 359/13.02.2014 г. общинският съвет одобрява необходимите средства по събирането, извозването и депонирането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 г. Решението е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на материалния закон. Като основа за определянето размера на таксата е приета да бъде данъчната оценка на имота. Това е критерии, свързан с имущественото състояние на лицата – собственици на недвижими имоти, като ги поставя в неравноправно положение - генериращите по-голямо количество битови отпадъци биха плащали по-малко само заради по-малката стойност (данъчната оценка) на техните имоти от собствениците на имоти с по-голяма данъчна оценка, които обаче генерират по-малко количество на битови отпадъци. С Решението е прието таксата да се заплаща и от наемателите, което е недопустимо. Същото е гласувано и без да е спазен законовия срок за приемане на план-сметката.

Дата: 17 април 2014 / Версия за печат