Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане две решения на Общински съвет Георги Дамяново. 
С Решение № 358/13.02.2014 г. се изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново. Измененията са незаконосъобразни, поради допуснати нарушения на материалния закон. С тях са  въведени допълнителни условия и критерии за реализиране на законово гарантираното право на гражданите за освобождаване от такса битови отпадъци. Нарушени са и  процесуалните правила по приемането/изменението на нормативен акт.
С Решение № 359/13.02.2014 г. общинският съвет одобрява необходимите средства по събирането, извозването и депонирането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 г. Решението е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на материалния закон. Като основа за определянето размера на таксата е приета да бъде данъчната оценка на имота. Това е критерии, свързан с имущественото състояние на лицата – собственици на недвижими имоти, като ги поставя в неравноправно положение - генериращите по-голямо количество битови отпадъци биха плащали по-малко само заради по-малката стойност (данъчната оценка) на техните имоти от собствениците на имоти с по-голяма данъчна оценка, които обаче генерират по-малко количество на битови отпадъци. С Решението е прието таксата да се заплаща и от наемателите, което е недопустимо. Същото е гласувано и без да е спазен законовия срок за приемане на план-сметката.


Дата: 20 март 2014 / Версия за печат