Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заповед на областния управител определя купувача на имот в град Берковица
На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 06.11.2007 г. на тръжна комисия, назначена със заповед №ВД - 59/01.10.2007 г. на областния управител на област с административен център град Монтана за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост областният управител на област Монтана определя Димитър Иванов Димитров за КУПУВАЧ на имот - частна държавна собственост, находящ се в град Берковица, община Берковица, област Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ1980 /втори хиляда деветстотин и осемдесет/ с площ 520 /петстотин и двадесет/ кв. м в кв. 176 /сто седемдесет и шести/ по плана на град Берковица, одобрен със заповед №127/18.02.1985 г. и заповед №РД - 15-83/28.02.2001 г., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със ЗП 87 /осемдесет и седем/ кв.м, с граници: от север - 0,9662 - улица "Еделвайс", от изток - ул. "Хаджи Петър Илиев", от юг - 0,1972 - поземлен имот на Христо Грънчаров и Маргарита Кръстева и от запад - 0,1979 - поземлен имот на Дана Крумова Иванова, актуван с АДС №3073/09.08.2007 г.
2. Цената, достигната на търга, е 30 157 /тридесет хиляди сто петдесет и седем/ лева.
3. В 14-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед купувачът следва да внесе следните суми:
3.1. По сметка на областния управител на област Монтана IBAN: BG26STSA93003101051501 BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана:
- 29 157 /двадесет хиляди сто петдесет и седем/ лева, представляващи разликата между цената на имота, достигната на търга, и внесения с платежно нареждане от 29.10.2007 г. депозит в размер на 1000 /хиляда/ лева по банкова сметка на областния управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056 BIC: STSABGSF при БДСК - клон Монтана
- 603,14 /шестстотин и три лева и четиринадесет стотинки/, представляващи 2% режийни разноски върху цената на имота, достигната на търга, съгласно &3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
3.2. По сметка на община Берковица:
- 603, 14 /шестстотин и три лева и четиринадесет/ лева, представляващи 2% местен данък върху цената на имота, достигната на търга, съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
4. На основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация - Монтана и на интернет страницата на Областна администрация - Монтана
5. Заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
6. След влизане в сила заповедта да се връчи на спечелилия търга кандидат по реда на АПК
7. На основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в седемдневен срок от представяне на платежни документи по т. 3 от настоящата заповед за се сключи договор за продажба на имота
8. Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Аминистративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й чрез областния управител пред Административен съд - гр. Монтана
9. Настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция "АПОФУС" и на началник-отдел "Държавна собственост" в Областна администрация - Монтана.
Дата: 14 ноември 2007 / Версия за печат