Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

върнато Решение на Общински съвет – Георги Дамяново
Със Заповед № АК-04-47/13.12.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 309, прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 21.11.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет променя характера на собствеността на имот от публична в частна общинска собственост. Имотът представлява сграда на бивше училище. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета (ЗНП), имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни или общински училища, детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, ЗОС и подзаконовите актове по прилагането им. Използването на имота съгласно предвиденото в чл. 45, ал. 2 от ЗНП предназначение предполага предоставяне на услуги за задоволяване на обществени потребности от местно значение и следователно не може да се приеме, че имотът е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Не са изпълнени предпоставките за промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, тъй като имотът не е загубил предназначението си да задоволява обществени потребности от общинско значение. В чл. 6, ал. 1 от ЗОС изрично е отбелязано, че имотите и вещщите публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 се обявяват за частна общинска собственост.

Дата: 17 декември 2013 / Версия за печат