Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Ще бъде продаден и имот в землището на град Лом
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ВД - 15/09.03.2007 г. областният управител на област Монтана ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, находящ се в землището на гр. Лом с ЕКАТТЕ 44238, община Лом, област Монтана, представляващ имот №215001 с площ 49836 кв. м, с начална тръжна цена 174 816, 74 /сто седемдесет и четири хиляди осемстотин и шестнадесет и 0,74/ лв, без ДДС. Търгът ще се проведе на 17.04.2007 г. от 10,00 часа в стая 309 на Областна администрация - Монтана. Тръжни документи на цена 50,00 /петдесет/ лв. с ДДС се закупуват до 17,00 часа на 13.04.2007 г. /включително/. Депозит за участие в търга в размер на 17 400 /седемнадесет хиляди и четиристотин/ лв. се внася до 17,00 часа на 13.04.2007 г. по сметка на областния управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056 и BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана. Оглед на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа и с предварителна заявка до 13.04.2007 г. Краен срок за подаване на заявление за участие - 17,00 часа на 16.04.2007 г.

  • За информация: 096/ 399128
Дата: 15 март 2007 / Версия за печат