Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заповед на областния управител определя купувача на имот в местността
На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 22.12.2006 г. на тръжна комисия, назначена със заповед № ВД -82/17.11.2006 г. на областния управител на област с административен център град Монтана за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, със заповед №372 от 28.12.2006 г. областният управител определя "Галант М" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Монтана, пл. "Жеравица", управлявано и представлявано от Димитър Иванов Георгиев, за купувач на имот - частна държавна собственост, находящ се в местността "Парта", землище Монтана, община Монтана, област Монтана, представляващ поземлен имот с площ 3 189 кв. м по кадастралната карта на гр. Монтана, одобрена със заповед №РД - 18 - 29/05.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастър, ведно с построените в него: административна сграда с работилница със застроена площ 120 кв. м, на два етажа, състояща се от: първи етаж /авторемонтна работилница с канал и санитарен възел/ и втори етаж /три помещения и фоайе/; гаражи със застроена площ 420 кв. м, на два етажа: първи етаж / 17 гаражни клетки/ и втори етаж /17 гаражни клетки/; гараж за автобус със застроена площ 54 кв. м, на един етаж.

За имота е съставен АДС №3037/30.10.2006 г.

Цената, достигната на търга, е 333 333,33 /триста тридесет и три хиляди триста тридесет и три и 0,33/ лева.

В 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта купувачът трябва да внесе по сметка на областния управител на област Монтана IBAN: BG26STSA93003101051501 BIC: STSABGSF при БДСК - клон Монтана опрделените суми:

326 833,33 /триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и три и 0,33/ лева, представляващи разликата между цената на имота, достигната на търга, и внесения с платежно нареждане от 19.12.2006 г. депозит в размер на 6 500 /шест хиляди и петстотин/ лева по банковата сметка на областния управител на област Монтана;6 666,66 /шест хиляди шестстотин шестдесет и шест и 0,86/ лева, представляващи 2% режийни разноски върху цената на имота, достигната на търга, съгласно §3, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

В същия сроккупувачът трябва да внесе: 6 666,66 /шест хиляди шестстотин шестдесет и шест и 0,66/ лева, представляващи 2% местен данък върху цената на имота, достигната на търга, съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, в отдел "Местни приходи" на община Монтана.

На основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост заповедта се обявява на информационното табло в сградата на Областна администрация - Монтана и на интернет страницата на администрацията.
За заповедта са информирани всички участници в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
След влизане в сила на заповедта тя се връчва на спечелилия търга кандидат по реда на АПК. На основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в седемдневен срок от представяне на платежни документи трябва да се сключи договор за продажба на имота.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й чрез областния управител чрез ВАС.
Дата: 29 декември 2006 / Версия за печат