Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

О Б Я В А
Списък на имотите по Чл.83 от Закона за горите, за които при инвентаризация на ТП ДГС Лом от 2012 година е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите

Публикувано по молба на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите

Относно: Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл. 83, ал.3 от Закона за горите

Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона на горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.
Въз основа на списъка изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.
В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственикът който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия. В приложението се описват размера на имотите, вида и произхода на гората и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и таксационна характеристика.
Заповедта на министъра на земеделието и храните се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър – за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие – за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.
„Кавеко инженеринг” ООД, гр. София е предоставило списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство Лом”.

Списък на имотите по член 83 от Закона за горите

Дата: 11 септември 2017 Виж още...
ЗАПОВЕДИ
Дата: 30 август 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 18 август 2017 Виж още...
ОБЯВЛЕНИЕ
Дата: 11 август 2017 Виж още...
РЕШЕНИЕ
Дата: 4 август 2017 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 31 юли 2017 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 20 юли 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 20 юли 2017 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 28 юни 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 16 юни 2017 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № ДС-16-1-(13)/09.05.2017 г. на областния управител на област Монтана   

 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване на 30 кв. м, находящи се в имот с идентификатор 48489.7.100 по кадастралната карта на град Монтана, намиращи се в непосредствена близост зад сграда с идентификатор 48489.7.100.3 за поставяне на преместваеми обекти за обслужваща дейност - два броя генератори съгласно чл. 56 от ЗУТ и съгласно схема одобрена от главния архитект на община Монтана.
Търгът ще се проведе на 14.06.2017 г. от 10 00 часа в стая № 303 на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана при първоначална тръжна месечна цена 100,00 лв. без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват всеки работен ден до 09.06.2017 г. /включително/ от 9,00 ч. до 12,00 часа. Оглед се извършва след закупуване на тръжни документи до 13.06.2017 година. Депозит за участие в търга в размер на 200 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG 05STSA93003305299056  BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана до 13.06.2017 г.  /включително/. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. За участие в търга се допускат всички юридически лица и физически лица, които подлежат на регистрация, определена със съответен нормативен акт.
Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 13.06.2017 г. в стая 309 на Областна администрация. 

                                                                                                         За информация: 096/ 399128
                                                                                                Лица за контакти: Мариела Богданова
                                                                              Диана Венелинова

Дата: 12 май 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 12 май 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...