Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА
Дата: 20 юли 2017 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 28 юни 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 16 юни 2017 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № ДС-16-1-(13)/09.05.2017 г. на областния управител на област Монтана   

 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване на 30 кв. м, находящи се в имот с идентификатор 48489.7.100 по кадастралната карта на град Монтана, намиращи се в непосредствена близост зад сграда с идентификатор 48489.7.100.3 за поставяне на преместваеми обекти за обслужваща дейност - два броя генератори съгласно чл. 56 от ЗУТ и съгласно схема одобрена от главния архитект на община Монтана.
Търгът ще се проведе на 14.06.2017 г. от 10 00 часа в стая № 303 на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана при първоначална тръжна месечна цена 100,00 лв. без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват всеки работен ден до 09.06.2017 г. /включително/ от 9,00 ч. до 12,00 часа. Оглед се извършва след закупуване на тръжни документи до 13.06.2017 година. Депозит за участие в търга в размер на 200 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG 05STSA93003305299056  BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана до 13.06.2017 г.  /включително/. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. За участие в търга се допускат всички юридически лица и физически лица, които подлежат на регистрация, определена със съответен нормативен акт.
Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 13.06.2017 г. в стая 309 на Областна администрация. 

                                                                                                         За информация: 096/ 399128
                                                                                                Лица за контакти: Мариела Богданова
                                                                              Диана Венелинова

Дата: 12 май 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 12 май 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
СИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТИТЕ "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Дата: 28 октомври 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 28 октомври 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 21 октомври 2016 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 11 октомври 2016 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 11 октомври 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 7 септември 2016 Виж още...