Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА
Дата: 23 януари 2019 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-06-37/10.09.2018 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000233 с площ 4586 кв. м в землището на село Дълги дел с ЕКАТТЕ 24534, местността „Буков брод”, община Георги Дамяново, както и построените в имота сгради: сграда /застава/ със ЗП 423 кв. м и сграда /жилище/ със ЗП 134 кв. м, етажност – 1, конструкция – полумасивна, година на построяване – 1950 г., актуван с АДС № 3704/27.10.2014 г.
Търгът ще се проведе на 16.10.2018 г. от 10.00 часа в 309 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1 при начална тръжна цена 25 480,00 /двадесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет/ лева.
Тръжни документи на цена 80 (осемдесет) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 05.10.2018 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Огледът на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399128 или 096 399113 до 12,00 часа на 12.10.2018 г.
Депозит за участие в търга в размер на 1 000 ( хиляда) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.10.2018 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 15.10.2018 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399128, 399113
За контакти: Диана Венелинова и Мариела Богданова

Дата: 12 септември 2018 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана

Дата: 11 декември 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 6 декември 2017 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 24 ноември 2017 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция „АПОФУС” на Областна администрация Монтана
Дата: 7 ноември 2017 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция „АПОФУС” на Областна администрация Монтана

Дата: 7 ноември 2017 Виж още...
Заповед
Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 20 октомври 2017 Виж още...
О Б Я В А
Дата: 19 октомври 2017 Виж още...
О Б Я В А
Списък на имотите по Чл.83 от Закона за горите, за които при инвентаризация на ТП ДГС Лом от 2012 година е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите

Публикувано по молба на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите

Относно: Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл. 83, ал.3 от Закона за горите

Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона на горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.
Въз основа на списъка изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.
В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственикът който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия. В приложението се описват размера на имотите, вида и произхода на гората и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и таксационна характеристика.
Заповедта на министъра на земеделието и храните се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър – за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие – за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.
„Кавеко инженеринг” ООД, гр. София е предоставило списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство Лом”.

Списък на имотите по член 83 от Закона за горите

Дата: 11 септември 2017 Виж още...
ЗАПОВЕДИ
Дата: 30 август 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 18 август 2017 Виж още...
ОБЯВЛЕНИЕ
Дата: 11 август 2017 Виж още...
РЕШЕНИЕ
Дата: 4 август 2017 Виж още...