Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-15-2-/2/ от 01.04.2015 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в област Монтана, община Монтана, землището на град Монтана с ЕКАТТЕ 48489, представляващ имот № 4.24 с площ 198 кв. м по плана на новообразуваните имоти на местност „Мало поле”, одобрен със Заповед № 13/27.01.2005 г. на областния управител на област Монтана.
Търгът ще се проведе на 08.05.2015 г. от 10.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1 при начална тръжна цена 1268,00 /хиляда двеста шестедесет и осем/ лева без ДДС.
Тръжни документи на цена 100 (сто) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 30.04.2015 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 30.04.2015 г.
Депозит за участие в търга в размер на 600 (шестстотин) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 05.05.2015 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 07.05.2015 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399128
096/ 399113
Лице за контакти: Диана Венелинова
Мариела Богданова

Дата: 2 април 2015 Виж още...
ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ДС-16-3 (1)/31.03.2015 г. на областния управител на област Монтана 
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от имот – публична държавна собственост с площ 1,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр. Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на вендинг автомати. Търгът ще се проведе на 12.05.2015 г. от 10, 00 часа в стая № 303 на третия етаж на Областна администрация Монтана при първоначална тръжна месечна цена 40 лева без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват до 17,00 часа на 05.05.2015 г. /включително/. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи до 17,00 часа на 05.05.2015 г. Депозит за участие в търга в размер на 120 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана до 08.05.2015 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 11.05.2015 г. в стая 308 на Областна администрация Монтана. 

За информация: 096/ 399113
Лице за контакти: Силва Викторова

Дата: 1 април 2015 Виж още...
ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост Заповед № ДС-16-4/06.03.2015 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – частна държавна собственост, представляваща помещение с площ 19,49 кв. м, разположенo на първия етаж от сграда с идентификатор 48489.7.2.1 по кадастралната карта на гр. Монтана, с адрес бул. „Трети март” № 96. Сградата е с предназначение за административна и делова дейност. Търгът ще се проведе на 15.04.2015 г. от 10, 00 часа в стая № 303 на третия етаж на Областна администрация Монтана при първоначална тръжна месечна цена 312, 00 лв. без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват до 12,00 часа на 09.04.2015 г. /включително/. Депозит за участие в търга в размер на 650 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана до 09.04.2015 г. . Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 14.04.2015 г. в стая 309 на Областна администрация.

За информация: 096/ 399128
Лица за контакти: Мариела Богданова

Дата: 11 март 2015 Виж още...
Заповед
Дата: 22 май 2014 Виж още...
ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №ДС-15-9(4)/08.04.2014 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, УПИ ІІ с площ 842 кв. м. в кв. 15 по плана на с. Вирове, област Монтана, представляващ незастроен терен.
Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 13.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1. при начална тръжна цена 2190,00 /две хиляди сто и деветдесет/ лева без ДДС.
Тръжни документи на цена 120 (сто и двадесет) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 28.04.2014 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 28.04.2014 г.
Депозит за участие в търга в размер на 1000 (хиляда) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.05.2014 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. Депозитната вноска на класирания на второ място участник се възстановява след изтичане на срока по чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, а на участниците, класирани на трето и следващи места, след приключване на търга. Внесеният депозит не се олихвява.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите тръжни документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 12.05.2014 г. в стая 308 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399113; 096/ 399128
Лице за контакти: Мариела Богданова; Силва Викторова

Дата: 8 април 2014 Виж още...
ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №ДС-15-3(4)/08.04.2014 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в област Монтана, община Берковица, землището на с. Бързия, местността „Поплаловица”, имот № 062025 с площ 1288 кв.м.
Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 10.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1. при начална тръжна цена 3864,00 /три хиляди осемстотин шестдесет и четири/ лева без ДДС.
Тръжни документи на цена 120 (сто и двадесет) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 28.04.2014 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 28.04.2014 г.
Депозит за участие в търга в размер на 1000 (хиляда) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.05.2014 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. Депозитната вноска на класирания на второ място участник се възстановява след изтичане на срока по чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, а на участниците, класирани на трето и следващи места, след приключване на търга. Внесеният депозит не се олихвява.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите тръжни документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 12.05.2014 г. в стая 308 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399113
096/ 399128
Лице за контакти: Силва Викторова
Мариела Богданова

Дата: 8 април 2014 Виж още...
ОБЯВА
Със Заповед №ДС-16-5-(3)/13.09.2013г. на областния управител на област Монтана за наемател на част от имот – публична държавна собственост, с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж (фоайе) от административната сграда на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1, с предназначение - за монтаж и експлоатация на терминално АТМ устройство (банкомат) е определена „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

Дата: 16 септември 2013 Виж още...
ОБЯВА

Със Заповед №ДС-16-1-(2)/17.04.2013г. на областния управител на област Монтана за наемател на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр. Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на вендинг автомати е определено „ОВАРАС-ВЕНДИНГ” ЕООД, гр. София.

Дата: 19 април 2013 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № РТ-45/13.12.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 01.03.2013 г. се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в „Промишлена зона” на град Лом, община Лом, област Монтана, представляващ поземлен имот с идентификатор 44238.507.189 с площ 9891 кв.м по кадастралната карта на град Лом, в управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Със Заповед № ДС-15-2-(3) от 29.03.2013 г. на областния управител на област Монтана за купувач на имота е определено „ИНТЕХНО” ЕООД, град София.

Дата: 29 март 2013 Виж още...
ОБЯВА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № ДС-16-1/28.02.2013 г. на областния управител на област Монтана

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр. Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на вендинг автомати. Търгът ще се проведе на 16.04.2013 г. от 10, 00 часа в стая № 303 на третия етаж на Областна администрация Монтана при първоначална тръжна месечна цена 83,33 лв. без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват до 17,00 часа на 05.04.2013 г. /включително/. Депозит за участие в търга в размер на 120 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана до 12.04.2013 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 15.04.2013 г. в стая 309 на Областна администрация.


За информация: 096/ 399128

Лице за контакти: Мариела Богданова

Дата: 4 март 2013 Виж още...
ОБЯВА
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост отменям ЗаповедДС-16-8(1) / 16.11.2012 г. На основание чл. 44, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-16-8-(4)/03.12.2012 г.на областния управител на област Монтана се обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 кв. м от имот с идентификатор 48489.6.736 по КК на гр. Монтана за поставяне на преместваемо съоръжение – рекламно – информационен елемент /РИЕ/ (билборд) за срок от 10 (десет) години, находящ се в гр. Монтана на ул. „Сирма войвода” №2, съгласно Схема за поставяне на преместваеми обекти, съгласувана от Главния архитект на община Монтана. Търгът ще се проведе на 08.01.2013г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална тръжна месечна цена 84,00лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. с ДДС се закупуват до 17,00 часа на 28.12.2012г.Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.

Депозит за участие в търга в размер на 90,00 лв. се внася по банкова сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF, при БДСК, клон Монтана до 07.01.2013г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 14,00часа на 07.01.2013 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват лица, регистрирани по Търговския закон.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни книжа по предварителна заявка на телефон 096/399128 и 096/399113.

За информация: 096/ 399128; 096/ 399113

Лица за контакти: Мариела Богданова, Силва Викторова

Дата: 4 декември 2012 Виж още...
ОБЯВА
На основание чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-16-9/27.09.2012 година на областния управител на област Монтана се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 по кадастралната карта на град Монтана, пл. „Жеравица” №3, с полезна площ 140 кв.м, с предназначение за обществено хранене (бившия стол на Факултета) за срок от пет години.

Търгът ще се проведе на 01.11.2012 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална тръжна месечна цена 830,00 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 19.10.2012 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.

Депозит за участие в търга в размер на 800,00 лв. се внася по банкова сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF, при БДСК, клон Монтана до 26.10.2012 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 14,00 часа на 31.10.2012 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват лица, регистрирани по Търговския закон.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни книжа по предварителна заявка на телефон 096/399128 и 096/399113.

 

За информация: 096/ 399128; 096/ 399113

Лица за контакти: Мариела Богданова, Силва Викторова


Дата: 28 септември 2012 Виж още...
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Във връзка с изпълнение на дейности по проект № А10-13-36/11.01.2012 г. «Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана», който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, с решение № АСД-16-1/09.08.2012 г. Областния управител на област Монтана открива процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет «Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие на област Монтана».

Обявлението и решението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки с № 01525-2012-0001.

Документация за участие се получава в срок до 15.00 ч. на 17.09.2012 г. в Областна администрация Монтана, гр. Монтана, пл. «Жеравица» 1, ІІ етаж, стая 210 дясно, след представен документ за платена цена по сметка на Областна администрация Монтана.

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка

Документи:

1.Описание на предмета на поръчката

2.Изисквания към участниците

3.Указания за участие

4.Методика за определяне на комплексна оценка

5.Образци


Дата: 14 септември 2012 Виж още...
О Б Я В А
На основание чл. 44, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №ДС-16-6/15.08.2012г. на областния управител на област Монтана се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 по кадастралната карта на град Монтана, пл. „Жеравица” №3, с полезна площ 140 кв.м, с предназначение за обществено хранене (бившия стол на Факултета) за срок от пет години.

Търгът ще се проведе на 21.09.2012 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална  тръжна месечна цена 830,00 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 10.09.2012 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Депозит за участие в търга в размер на 800,00 лв. се внася по банкова сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF, при БДСК, клон Монтана до 14.09.2012 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 14,00 часа на 20.09.2012 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват лица, регистрирани по Търговския закон.
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни книжа по предварителна заявка на телефон 096/399128 и 096/399113.

За информация: 096/ 399128; 096/ 399113
Лица за контакти: Мариела Богданова, Силва Викторова

Дата: 16 август 2012 Виж още...