Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.2

Прекратяване на съсобственост между държавата и физически или юридически лица чрез изкупуване дела на държавата


Правно основани

чл.45а от ЗДС; чл. 66 във връзка.с чл.61 и сл. от ППЗДС, чл.34 и чл.36 от ЗС

Срок за изпълнение

-

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Забележка: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на държавния дял може да бъде направено и от Областния управител респ. от ръководителя на ведомството, на което е предоставен имотът.

Необходими документи:

 • Заявление /за физическо лице, за юридическо лице/ от съсобственика на имота за прекратяване на съсобствеността, чрез изкупуване на държавния дял
 • Заверено копие на документ за собственост за съответната идеална част от имота
 • Скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии /оригинал /
 • Удостоверение за данъчна оценка за частта от имота, издадено от отдел “Местни проходи” на съответната община по местонахождение на имота
 • Заверено копие на решение за съдебна регистрация, в случай, че съсобственика е ЮЛ
 • Удостоверение за актуално състояние на ЮЛ /оригинал/
 • Решение на компетентния орган на търговското дружество за прекратяване на съсобствеността върху имота, чрез изкупуване на държавния дял
 • Копие на НДР и БУЛСТАТ за ЮЛ
 • Декларация, даваща съгласие за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване на държавния дял
 • Други документи /при необходимост/

Забележка: Всички документи, касаещи частта от имота – държавна собственост, се прилагат служебно от Областна администрация.Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.1

Продажба на земя – частна държавна собственост на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда или идеални части от правото на собственост върху законно построена сграда


Правно основание

Чл. 44, ал. 2 от ЗДС, чл. 84 и сл. от ППЗДС.

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Заявление /за физическо лице, за юридическо лице/ от собственика на сграда за закупуване на държавна земя
 • Заверено копие на документ за собственост върху построената сграда или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността
 • Скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии /оригинал/
 • Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена
 • Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице /оригинал/
 • Удостоверение за наследници, когато сградата е придобита по наследство или завещание /оригинал/
 • Удостоверение за граждански брак, когато сградата е съпружеска имуществена общност /копие/
 • Заверено копие на съдебно решение за регистрация на ЮЛ
 • Копие на НДР и БУЛСТАТ за ЮЛ
 • Други документи /при необходимост/
 • Забележка: По този ред се извършва и продажбата на идеални части от правото на собственост върху земя на физически или юридически лица, притежаващи идеални части от правото на собственост върху законно построена сграда


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Удостоверения 3.3

Издаване на удостоверение за липса /респ. наличие/ на реституционни претенции


Срок за изпълнение

7 работни дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Заявление от заинтересованото лице /свободен текст/ и подробно описание на имота по сега действащ и по предходни планове
 • Актуална скица

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Удостоверения 3.2

Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка


Срок за изпълнение

7 работни дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Заявление за издаване на удостоверение
 • Молба - декларация, съдържаща подробни данни за имота
 • Актуална скица
 • Удостоверение от съответната общинска техническа служба за идентичност на имота по всички планове, предхождащи действащия
 • Други документи /при необходимост/

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Удостоверения 3.1

Издаване на удостоверение при продажба на съсобствен имот


Правно основание

Чл. 33 от ЗС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Заявление /за физическо лице, за юридическо лице/ за издаване на удостоверение
 • Предложение за продажба
 • Актуална скица
 • Документи за собственост и други документи в зависимост от конкретния случай
 • Документи за собственост и други документи в зависимост от конкретния случай.


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Отписване от актовите книги за държавна собственост 2.7

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, придобити чрез правна сделка /покупко - продажба, замяна, делба и др./


Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРД"

Необходими документи:

 • Писмено заявление, подадено от лицето /за физическо лице, за юридическо лице/, собственик на актувания имот
 • Актуална скица на имота /оригинал/
 • Удостоверение за идентичност на имота /при необходимост/
 • Договор за продажба /замяна/ или друг документ удостоверяващ правото на собственост върху имота
 • Други документи в зависимост от конкретния случай
 • Други документи в зависимост от конкретния случай.

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Отписване от актовите книги за държавна собственост 2.6

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, собственост на търговски дружества


Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРД"

Необходими документи:

 • Писмено заявление, подадено от лицето, представляващо търговското дружество
 • Съдебно решение за регистрация на дружеството
 • Удостоверение за актуално състояние на дружеството
 • Оригинална скица на имота и удостоверение за идентичност /при необходимост/
 • Заверени копия на документи, удостоверяващи и легитимиращи търговското дружество като собственик на имота /актове за предоставяне, документи за правоприемство и др./
 • Извлечение от баланса на дружеството по счетоводни сметки /земи, гори и трайни насаждения/ и /сгради/ към края на месеца, предхождащ датата на подаване на молбата с посочване на годината на заприходяване на съответното ДМА
 • Други документи в зависимост от конкретния случай


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Отписване от актовите книги за държавна собственост 2.5

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти възстановени с решение на съда


Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРД"

Необходими документи:

 • Писмено заявление от лицето /за физическо лице, за юридическо лице/ - собственик на актувания имот;
 • Актуална скица на имота /оригинал/;
 • Заверено копие на влязло в сила съдебно решение;
 • Други документи в зависимост от конкретния случай.


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Отписване от актовите книги за държавна собственост 2.4

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционен закон


Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРД"

Необходими документи:

 • Писмено заявление на лицето /за физическо лице, за юридическо лице/, на което се възстановява собствеността, респ. на неговите наследници;
 • Заверено копие на документ, удостоверяващ, че имотът е одържавен по някой от нормативните актове или начините, посочени в чл. 1 и чл. 2 от ЗВСОНИ.
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/;
 • Декларация, че лицето, от което е одържавен имотът, не е било обезщетено чрез изплащане на парична равностойност или с друг равностоен недвижим имот;
 • Актуална скица на имота /оригинал/;
 • Други документи в зависимост от конкретния случай.

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Отписване от актовите книги за държавна собственост 2.3

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, възстановени със Заповед на Кмета на общината


Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРД"

Необходими документи:

 • Писмено заявление на лицето /за физическо лице, за юридическо лице/, на което е възстановена собствеността, респективно на неговите наследници;
 • Заверено копие на влязла в сила Заповед на кмета на общината;
 • Актуална скица на възстановения имот /оригинал/;
 • Удостоверение, издадено от техническата служба на съответната община, за идентичност на имота по стар и действащ регулационен план в случай на промяна на регулация, когато в документите (АДС; актове, удостоверяващи права – заповеди, протоколи, съдебни решения и др.) имотът е описан по стар план;
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/;
 • Други документи в зависимост от конкретния случай.

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Отписване от актовите книги за държавна собственост 2.2

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, възстановени с решение на общинска служба „Земеделие и гори”


Правно основани

Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Писмено заявление на лицето /за физическо лице, за юридическо лице/, на което е възстановена собствеността, респективно на неговите наследници;
 • Копие на решение на Поземлена комисия за възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, заверено от съответната общинска служба “Земеделие и гори” с отбелязване, че същото е влязло в сила;
 • Актуална скица на имота /оригинал/.
 • Удостоверение, издадено от съответната общинска служба “Земеделие и гори”, за идентичност на имота в случай на промяна на плана, когато в документите (АДС; актове, удостоверяващи права и др.), имотът е описан по стар план;
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/.
 • Други документи в зависимост от конкретния случай.


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Отписване от актовите книги за държавна собственост 2.1

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, преминали в собственост на общините


Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Писмено заявление на Кмета на съответната община;
 • Актуална скица на имота /оригинал/;
 • Удостоверение за реституционни претенции;
 • Удостоверение, че имотът не е включен в капитала на юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Удостоверение, издадено от техническата служба на съответната община, за идентичност на имота по стар и действащ регулационен план /в случай на промяна на регулация, когато в документите (по-рано съставени АДС; актове, удостоверяващи предоставени права и др.) имотът е описан по стар план/;
 • Други документи в зависимост от основанието, на което се иска отписване.

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Издаване на актове за държавна собственост 1.3

Издаване на актове за частна държавна собственост за земи..., върху които са разположени обекти на организациите по § 12 и 29 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, както и незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване.


Правно основание

Чл. 10б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Предложение за издаване на АДС от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице
 • Актуална скица на имота, издадена от общинска служба "Земеделие и гори" по местонахождение на имота и заверена от Областна дирекция "Земеделие и гори" - Монтана, а в случаите на влязла в сила кадъстрална карта - актуална скица на имота, издадена от Служба по геодезия, къртография и кадастър - Монтана
 • Заверено копие от протокол за определяне на нормативно необходимите прилежащи терени и копие от парцеларния план на стопаския двор или заповед на директора на ОД "ЗГ" за одобряване на план на новообразуваниете имоти
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота, подлежащ на актуване
 • Удостоверение, издадено то съответната общинска администрация по местонахождение на имота, че за имота няма съставен акт за общинска собственост

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Издаване на актове за държавна собственост 1.2

Издаване на актове за частна държавна собственост

Правно основание

Чл. 68, ал. 1 и чл. 2, ал. 3 от ЗДС, други законови и подзаконови нормативни актове

Срок за изпълнени

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи

 • Писмено заявление на ръководителя на ведомството, управляващо имота;
 • Актуална скица на имота;
 • В случаите когато е за съставяне на АДС за сгради, обекти в сграда или идеални части от сграда:

 

  • - кратко описание на сградата и нейното предназначение;
  • - административен адрес на имота;
  • - техническа характеристика, съдържаща: ЗП и РЗП, етажност, конструкция, година на построяване;
  • - при актуване на идеални части от сграда или обект в сграда - % идеалните части от общите части на сградата и от правото на строеж;
  • - прилежащи избени, тавански и др. помещения с посочване на площ и граници /съседи/;
 • Заповед или друг административен акт, удостоверяващ предоставените права на съответното ведомство върху имота;
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота, подлежащ на актуване;
 • Строителна документация;
 • Удостоверение за Данъчен номер;
 • Удостоверение за БУЛСТАТ;
 • Седалище и адрес на управление /административен адрес на ведомството;
 • Удостоверение за реституционни претенции, издадено от съответната общинска администрация по местонахождение на имота;
 • Други документи при необходимост.
Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Издаване на актове за държавна собственост 1.1

Издаване на актове за публична държавна собственост

Правно основание:

Чл.68, ал. 1 във вр. с чл. 2, ал.2от ЗДС, други законови и подзаконови нормативни актове

Срок за изпълнение:

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Писмено заявление на ръководителя на ведомство, управляващо имота;
 • Актуална скица на имота;
 • В случяите когато искането е за съставяне на АДС за сгради, обекти в сгради или идеални части от сгради:
  • - кратко описание на сградата и нейното предназначение;
  • - административен адрес на имота;
  • - техническа характеристика, съдържаща: ЗП и РЗП, етажност, конструкция, година на построяване;
  • - при актуване на идеални части от сграда или обект в сграда - % идеалните части от общите части на сградата и от правото на строеж;
  • - прилежащи избени, тавански и др. помещения с посочване на площ и граници /съседи/;
 • Заповед или друг административен акт, удостоверяващ предоставените права на съответното ведомство върху имота;
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота, подлежащ на актуване;
 • Строителна документация;
 • Удостоверение за Данъчен номер;
 • Удостоверение за БУЛСТАТ;
 • Седалище и адрес на управление /административен адрес на ведомството;
 • Удостоверение за реституционни претенции, издадено от съответната общинска администрация по местонахождение на имота;
 • Други документи при необходимост.
Дата: 18 февруари 2009 Виж още...