Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3680-П от 10.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.29.30 с площ 15 840 кв. м, намиращ се в град Монтана, ул. „Макгахан“, община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 55/19.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 19.06.2020 г. до 19.08.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ На 24 юни 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе редовно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и  Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на  Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред от страна на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана беше представена информация относно същността, спецификата при предаване и начините за превенция на заболяването „Ку-треска“, което притежава характеристиките на зооноза и може да разболява и хора, каквито случаи вече бяха установени в отделни райони на страната. Изрично бе подчертано, че на територията на област Монтана случаи на „Ку-треска“ към момента няма.

Дата: 25 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-353 от 22.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 23.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-354 от 22.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 23.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 23 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-331 от 12.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 15.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-337 от 13.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 15.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 23 юни 2020 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
На 10.06.2020 г., на основание разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта, Комисията по заетост  проведе заседание във връзка с изготвянето на Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2020 г. На заседанието беше избран състава на Комисия, която да извърши оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации, както и беше одобрена Методиката за оценка на същите.
Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2020 г. ще бъде разработена по образец утвърден от Министъра на труда и социалната политика и съдържа: обосновка и описание на предложените дейности, периода за изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, работните места на които ще бъдат наети и др.

Дата: 12 юни 2020 Виж още...
РЕШЕНИЕ № ОКД-24-1/11.06.2020 г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ на ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 11 юни 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Дата: 8 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Със Заповед № РД-01-289 от 02.06 2020 г. министърът на здравеопазването въвежда нови временни противоепидемични мерки от считано от 02.06.2020г до 14.06.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Със Заповед № РД-01-302 от 03.06 2020 г. министърът на здравеопазването въвежда нови временни противоепидемични мерки от считано от 03.06.2020г до 14.06.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 8 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Със Заповед № РД-01-287 от 30 май 2020 г. министърът на здравеопазването въвежда нови временни противоепидемични мерки от считано от 30.05.2020г до 14.06.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 4 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Със Заповед № РД-01-277 от 26 май 2020 г. министърът на здравеопазването  въвежда нови  временни противоепидемични мерки  от считано от 26.05.2020г до 14.06.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.
 
Дата: 27 май 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Дата: 22 май 2020 Виж още...
РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В МОНТАНА ПРЕДПРИЕМА ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТОЙНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
Регионалното управление на образованието съвместно с образователните институции в област Монтана предприемат инициатива за достойно отбелязване на делото на Равноапостолите Кирил и Методий в Деня на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май.
Организирани са множество събития, в това число – концерти, изложби и конкурси, а към жителите на област Монтана е отправен апел за съпричастност, като във всеки дом бъде издигнат националния трибагреник, дворовете и балконите бъдат украсени с балони в бяло, зелено и червено, с детски рисунки и портрети на Светите братя.
В 12.00 часа на 24 май 2020 г. ще прозвучи химнът „Върви, народе възродени! “
Идеята на настоящата инициатива е, независимо от епидемичната обстановка в страната, да бъдат насърчени българският дух и патриотизъм и да бъде постигнато обединение в стремежа към знания, наука, култура и свободно слово.

Дата: 19 май 2020 Виж още...
РДГ Берковица провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Монтана.
В съответствие с изискването на чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме, че заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОПРГТ на област Монтана е публикувано на интернет страницата на Регионална дирекция по горите-Берковица, на електронен адрес:
http://www.berkovitca.iag.bg/news/lang/1/id/14822/display за срок от 20 календарни дни.Становища и препоръки от гражданите, заинтересованите страни и третите лица, които има вероятност да бъдат засегнати при реализация на ОПРГТ и извършването на екологичната оценка се изпращат на ел. адрес: rugberkovitca@iag.bg или адреса на РДГ Берковица: гр. Берковица, ул. Митрополит Кирил №13, на вниманието на инж. Новкова.

РДГ Берковица изготвя Областен план за развитие на горските територии на област Монтана за следващите 10 години. Областните планове представляват стратегическ документи, чрез които ще се извършва планирането на горско-стопанските мероприятия на областно ниво. Текста и графичния материал към на проекта за план може да бъде намерен на уеб - страницата:https://www.oprgtmontana.net /.

Дата: 19 май 2020 Виж още...
съобщение за отчуждаване
С Решение № 98 от 14 февруари 2020 г. Министерският съвет на Република България отчуждава за държавна нужда за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура – пътна връзка към технологичната площадка на компресорна станция „КС Расово“ на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на област Монтана, поземлени имоти по КККР на землище село Расово, община Медковец, подробно описани в Решението. С оглед защитата на особено важни държавни и обществени интереси, както и на основание чл. 39б, ал. 1, т. 3 от ЗДС е допуснато предварително изпълнение на РМС №98/14.02.2020 г. и определеното с РМС обезщетение е внесено от „Булгартрансгаз“ ЕАД по сметка на Областна администрация Монтана.

Дата: 14 май 2020 Виж още...
РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД ОБЯВИ СВОЯ ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД
Ромски образователен фонд обяви своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход на база постижения в обучението за академичната 2020 – 2021 г.
Фондът, чието седалище е в град Будапеща, Унгария, функционира с основна цел да подпомага качественото образование на младежи от ромски произход посредством образователни програми и политики.
Конкурсът за стипендии се обявява ежегодно на база академични постижения за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България Ромският образователен фонд предоставя академична стипендия на над 150 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.
Желаещите да се запознаят с насоките за кандидатстване могат да го направят на следния интернет адрес: http://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/
Крайният срок за кандидатстване е 15 юни 2020 г.

Дата: 14 май 2020 Виж още...