Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от13.07.2020г до 15.07.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 13 юли 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID - 19
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID - 19Медицинският съвет на област Монтана проведе редовно заседание във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната и областта, причинена от разпространението на Коронавирус инфекцията.
Участие в събитието, което се състоя в 16.00 часа на 09.07.2020 г. в Областна администрация - Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и инж. Цветко Цветков, взеха включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Областна дирекция на МВР,  Териториална дирекция „Национална сигурност“, Гранично полицейско управление - Чипровци, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана,  МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом,  Център за спешна медицинска помощ – Монтана, МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, МБАЛ „Берковица“ ЕООД, „Фърст Диализис Сървис България, Диализен център - Монтана“,  представители на  общините в област Монтана, както и представители на Районните колегии на Български лекарски съюз и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Дата: 10 юли 2020 Виж още...
Регионалната програма за заетост в област Монтана за 2020 г
Със заповед от 07.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Регионалната програма за заетост в област Монтана за 2020 г.
Регионалните програми за заетост са ефективен инструмент на политиката по заетостта, за решаване проблемите на местните пазари на труда, чрез повишаване предлагането на работни места и интеграция на безработни лица от уязвимите групи.
Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализиране на една Регионална програма за всяка административна област, изготвена на база предложения от областна и общинските администрации.
- Общ брой безработни лица, включени в програмата – 130 бр.;
- Заетост при работа на пълен и не пълен работен ден;
- Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 335259,00 лв.
Работодателите (Областна администрация Монтана, общини Берковица, Бойчиновци, Вършец, Георги Дамяново, Монтана, Чипровци и Якимово) Работни места и финансови средства от държавния бюджет, разпределени по общини:

Работодатели (областна и общински администрации, партньори)

Заетост на пълен работен ден

Брой лица

Брой месеци

Необходими финансови средства (лева)

1.

Областна администрация Монтана

4

4

12 672,00

2.

Берковица

12

4

38315,00

3.

Брусарци

7

4

20363,00

4.

Вършец

6

4

17454,00

5.

Георги Дамяново

4

4

9683,00

6.

Лом

13

4

41 508,00

7.

Медковец

8

4

25544,00

8.

Монтана

16

4

47994,00

9.

Чипровци

5

4

15 965,00

Общо разходи:

229498,00


Работодатели(областна и общински администрации, партньори)

Заетост на непълен работен ден

Брой лица

Брой часове на ден

Брой месеци

Необходими финансови средства(лева)

1.

Бойчиновци

12

6

4

28 736,00

2.

Вълчедръм

28

4

4

44 701,00

3.

Вършец

1

4

4

1536,00

4.

Якимово

14

6

4

30788,00


Общо разходи:

105761,00


Дата: 9 юли 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед ДС-06-033/07.07.2020г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба на ПИ с идентификатор 07510.90.79, представляващ незастроен терен с площ 1009 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Бързия, одобрени със Заповед № РД№18-584/28.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК,  при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 08.07.2020 г. до 08.10.2020 г., съгласно т. 5 от Заповедта на областния управител на област Монтана. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 8 юли 2020 Виж още...
РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА ОБЯВИ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Регионалната дирекция по горите в Берковица обяви график за провеждане на обществени консултации като част от процедурата за разглеждане, приемане и утвърждаване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) и Доклад за екологична оценка на ОПРГТ в съответствие с изискванията на чл.58, ал.2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
С графика за провеждане на обществени обсъждания можете да се запознаете чрез посочения по-долу линк към публикуваната от РДГ обява, където желаещите могат да намерят не само информация за конкретните дати на провеждане на събитията по общини, но и препратки към интернет-страниците на ИАГ, РДГ и МОСВ, в които са публикувани документите, представляващи обект на предстоящите обсъждания.

Обява за провеждане на обществени обсъждания във връзка с Областен план за развитие на горските територии

Дата: 6 юли 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 153 от Протокол № 13/24.06.2020 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение общинският съвет поема дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси“ (ЗПФ) като определя параметрите на дълга и условията за погасяване, В Закона за общинския дълг (ЗОД) е разписана подробна процедура, която се следва при поемането на общински дълг. Съгласно Чл. 15, ал. 1 от ЗОД  кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането. Съгласно ал. 2 поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет, а съгласно ал. 3 обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението за поемане на дългосрочен общински дълг. Това изискване на закона не е спазено. Към решението липсват и фактически основания за издаването му. Фактическите основания следва да отразяват конкретно посочени обстоятелства, от които да се изведат причините, налагащи взимането на решението. Липсата на мотиви сама по себе си води до незаконосъобразност на върнатото решение.

Дата: 6 юли 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 199 от Протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото решение общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) предоставя на Регионален исторически музей, град Монтана безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост. Като правно основание за приемане на върнатото за ново обсъждане решение е посочена разпоредбата на чл. 12, ал. 1 и 4 от ЗОС, съгласно която имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Регионалния исторически музей – Монтана е на общинска бюджетна издръжка и попада в хипотезата за предоставяне на безвъзмездно право на управление на имот публична общинска собственост. В диспозитива на решението, обаче е записано, че се предоставя имот публична общинска собственост за безвъзмездно ползване. Правото на безвъзмездно ползване, съгласно чл. 39 от ЗОС, се учредява само върху имоти – частна общинска собственост и при спазване изискванията на разпоредбите, визирани в ал. 1-5, т.е. имот публична общинска собственост не може да се предостави за безвъзмездно ползване.

Дата: 6 юли 2020 Виж още...
Съобщение
Във връзка с възникнал технически проблем с интернет страницата на Агенция за публични предприятия и контрол, Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, се достъпва на следния адрес https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 6 юли 2020 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3690-П от 17.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 03928.512.591.1.19 със площ 58, 90 кв. м, заедно с 54% идеални части от входно антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ от 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, находящ се на етаж- 0 в блок 23 на ул. „Николаевска“, град Берковица, община Берковица, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 58/30.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 30.06.2020 г. до 30.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 2 юли 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-369 от 30.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 01.07.2020г до 15.07.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-370 от 30.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 01.07.2020г до 15.07.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-371 от 30.06 2020 г на министърът на здравеопазването. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-372 от 30.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 01.07.2020г до 15.07.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г.


Дата: 2 юли 2020 Виж още...
Първо заседание на временната Областна Преброителна комисия
 Първо заседание на временната Областна Преброителна комисияНа 01.07.2020г. се проведе първото заседание на временната Областна преброителна комисия под ръководството на заместник областния управител Десислава Димитрова.
Комисията е сформирана със заповед №РД-05-391/09.06.2020 г. на председателя на Националния статистически институт във връзка с предстоящото осемнадесето преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Председател на комисията е  заместник областният управител  на област Монтана  -  Десислава Димитрова, а секретар е Бойка Борисова – началник отдел „Статистически изследвания“- Монтана към Териториално статистическо бюро - Северозапад. В състава й са включени: началникът на отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Монтана; ръководителят на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“-Монтана, секретарите на общините Монтана, Берковица,  Лом и Вършец, и експерт от областна администрация Монтана.

Дата: 2 юли 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТА
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТАМедицинският съвет на област Монтана проведе заседание във връзка с мерките по отношение на Коронавирус инфекцията на територията на Република България.
Участие в събитието, което се състоя  на 26.06.2020 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и Цветко Цветков, взеха включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, Териториална дирекция „Национална сигурност“, областните болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, „СБР-НК“ ЕООД, филиал „Свети Мина“ – Вършец, ЦСПМ – Монтана, „ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ - Диализен център – Монтана заедно с представители на общините и районните колегии на съсловните организации на медицинските служители.

Дата: 30 юни 2020 Виж още...
29 юни - Ден за безопасност на движението по пътищата
29 юни -  Ден за безопасност на движението по пътищатаНа 29 юни, за втора поредна година отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата, определен за единната дата за страната ни през 2019 г. с решение на Министерски съвет.
По инициативата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“  през тази година институциите съсредоточават усилията си около 4 ключови теми свързани с безопасността на движението по пътищата: 1. опасностите свързани с използването на мобилни телефони при шофиране, 2. скоростта, 3. Важността от поставянето на обезопасителен колан и 4. безопасността в градски условия и в частност - тази на пешеходците.  За всяка от тях са разработени единни визии, които са предоставени на областните администрации, общини и други институции, неправителствени организации и компании.

Дата: 29 юни 2020 Виж още...
29 юни – ден за пътна безопасност
29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3681-П от 15.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.6.736 с площ 26 501 кв. м, ведно с находящата се в него деветежна сграда с идентификатор 48489.6.736.2 – незавършено строителство, изградена в груб строеж със ЗП 3 151 кв. м, намиращ се в град Монтана, ул. „Сирма Войвода“ № 2, община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 56/23.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 23.06.2020 г. до 23.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 26 юни 2020 Виж още...