Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ ПРИ ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ ПРИ ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТНа 11.02.2020 г. от 14:00 часа в Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния управител на област Монтана, кметовете на община Лом и на община Брусарци, заместник областният управител на област Видин и представители на общините Видин, Мокреш, Димово  със специалисти от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.
Срещата бе инициирана от областните управители на област Монтана и област Видин, във връзка със зачестилите сигнали за влошеното обслужване с железопътен транспорт на територията на двете области.

Дата: 12 февруари 2020 Виж още...
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.Днес 11.02.2020 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана под председателството на областния управител Росен Белчев бе проведено заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана.
Акцент на заседанието бе одобряване на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана.
За настоящата учебна година е изпълнена целевата стойност, зададена от МОН. Планирани са общо 44 паралелки от тях 31 професионални. Новите професии за област Монтана са 6, съобразени с потребностите на бизнеса от региона.

Дата: 12 февруари 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 04 февруари 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе  редовно месечно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областния управител Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с одобрения с Решение на Министерски съвет № 43/24.01.2020 г. План за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., а също и с промените, извършени в Наредба на МЗХГ №44/20.04.2006 г, касаещи режима на регистрация и контрола в животновъдните обекти.

Дата: 5 февруари 2020 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪРНа 24.01.2020 г. от 10:30 часа в голямата зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст.
На срещата са отчетени резултатите от дейността на екипите за обхват от началото на учебната 2019/2020 година.
По данни на Министерство на образованието и науката в област Монтана е отчетена висока активност на екипите за обхват – над 94 % при средна за страната 73 %. Отчетен е и висок процент на обхванатите в образователната система – 93,85 %  при среден за страната 91,73 %.

Дата: 24 януари 2020 Виж още...
Грипна епидемия в област Монтана
Във връзка с увеличилите се случаи на заболявания от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), със Заповед № РД-01-61/20.01.2020 г. на д-р Елена Борисова-Директор на РЗИ-Монтана, се въвеждат предепидемични мерки  по отношение на грип и остри респираторни заболявания на територията на област Монтана, считано от 21.01.2020 г.
С последваща  Заповед № РД-01-62/21.01.2020 г. на Директора на РЗИ-Монтана е обявена епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), считано от 22.01.2020г. до нормализиране на обстановката. В тази връзка се ограничава провеждането на масови и обществени мероприятия, организирани мероприятия в детски, учебни и социални заведения. Преустановява се извършването на профилактични прегледи и имунизации в област Монтана.

Дата: 23 януари 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2020 г.
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2020 г.На 21 януари 2020 г. Областната Епизоотична комисия проведе  редовно месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев и заместник областния управител Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред беше представена актуалната епизоотична обстановка в страната и областта предвид установените огнища на Африканска чума в промишлени свиневъдни обекти в област Варна, включително и мерките за противодействие на заболяването, които предстои да бъдат предприети през 2020 г. в съответствие с решенията на  Централния Епизоотичен съвет.

Дата: 21 януари 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Дата: 21 януари 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 15 от Протокол № 3/27.12.2019 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото решение общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието. Това е императивно изискване и елемент от фактическия състав, установен при приемане, промяна или отмяна на нормативен акт, което не е спазено

Дата: 9 януари 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 17, от Протокол № 5/16.12.2019 г. на Общински съвет Бойчиновци. С посоченото решение общинският съвет, открива Клуб на инвалида град Бойчиновци и предоставя за нуждите на клуба право на ползване на помещение в сграда, находяща се в град Бойчиновци, актувана с Акт № 750/14.03.2011 г., частна“ общинска собственост. Учредяването на право на ползване върху имоти и вещи общинска собственост е уредено в чл. 39 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Решение № 17/16.12.2019 г. е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 5 от Наредба № 4/16.03.1999 г., без да е посочена разпоредбата на чл. 39 от ЗОС, т. е. без валидно правно основание. Общински съвет Бойчиновци предоставя за ползване на Клуба на инвалида помещение – частна общинска собственост, но съгласно приложения към Докладната записка на кмета на общината Акт № 750/14.03.2011 г. помещението е публична, а не частна общинска собственост, както е посочено в решението. Посоченият акт касае имот – публична общинска собственост и по отношение на този имот обременяването с ограничени вещни права е допустимо само в случаите, определени със закон. В решението общинският съвет не е посочил за какъв срок ще се предостави помещението за ползване от Клуба на инвалида, както и безвъзмездно или възмездно ще се предостави общинският имот. Решението на общинския съвет не съдържа фактически и правни основания за издаването му в нарушение на изискването по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК за съдържание на административния акт, а липсата на такива препятства преценката за неговата законосъобразност и е основание за отмяната му.

Дата: 7 януари 2020 Виж още...
Задължения на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
Съгласно разпоредбите на на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на закона се съставя списък на имотите по землища на населените места.
Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник, регионална дирекция по горите, Изпълнителна агенция по горите, както и се оповестява публично и на интернет страницата на съответната Областна администрация-виж тук.
Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска земя или горска територия. В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственик който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите. Когато собственика не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението на имота като горска територия.


Дата: 7 януари 2020 Виж още...
Областният управител Росен Белчев към коледарите: Учението е Вашата сила и Вашето бъдеще
Областният управител Росен Белчев към коледарите: Учението е Вашата сила и Вашето бъдещеКоледари от IV ОУ „Иван Вазов“ в град Монтана зарадваха областния управител Росен Белчев и служителите в областната администрация, като избраха точно християнския празник Игнажден, за да пожелаят здраве и успехи.  
Учениците показаха, че има кой да продължи традициите на българската Коледа. Децата наричаха за здраве и благоденствие и пресъздадоха типичните за празника обичаи. Традициите спази и областният управител, който изпрати скъпите гости с дарове и им пожела здраве, много подаръци и веселие на настъпващите празници, старание в учението през следващата година и много сбъднати мечти.

Дата: 20 декември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОбластният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, което се проведе на 19 декември 2019 г. в конферентната зала на Областна администрация – Ловеч под ръководството на Областния управител на област Ловеч Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие за периода юли-декември 2019 г.
В заседанието се включиха представители на министерства, Областния управител на област Видин, представители на Областни администрации Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, участници от страна на национално представените работодателски организации и синдикати.

Дата: 20 декември 2019 Виж още...
ОБСЪЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБСЪЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНАДнес Областният управител Росен Белчев проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, във връзка със стартирана процедура по подготовката на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана, с цел даване на предложения и заявки за прием по профили, професии и специалности, идентифицирани като необходими на местните работодатели и съобразно потребностите на икономиката и пазара на труда, включително и за дуална форма на обучение.
На заседанието бе представен проект на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана в присъствието на директорите на училищата и работодатели.
Въз основа на представения проект на държавен план-прием Областния управител Росен Белчев покани присъстващите в срок до 10.01.2020 г. да представят своите предложения.

Дата: 18 декември 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧИСТВО
 ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧИСТВОДнес, 18.12.2019 г., в 10:00 часа Областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев проведе заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество.
На заседанието бяха разгледани и одобрени предложенията за представители в обществените съвети на училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация на територията на област Монтана. Представителите на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите. Представените предложения бяха подкрепени от членовете на Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Дата: 18 декември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕНа 17 декември 2019 г. Областната Епизоотична комисия проведе  редовното си месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бяха мерките, предприети на областно ниво за превенция и противодействие на заболяването Африканска чума по свинете.
Беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, като от представените данни стана ясно, че към 17.12.2019 г. на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 61 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.

Дата: 17 декември 2019 Виж още...