Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост отменям ЗаповедДС-16-8(1) / 16.11.2012 г. На основание чл. 44, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-16-8-(4)/03.12.2012 г.на областния управител на област Монтана се обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 кв. м от имот с идентификатор 48489.6.736 по КК на гр. Монтана за поставяне на преместваемо съоръжение – рекламно – информационен елемент /РИЕ/ (билборд) за срок от 10 (десет) години, находящ се в гр. Монтана на ул. „Сирма войвода” №2, съгласно Схема за поставяне на преместваеми обекти, съгласувана от Главния архитект на община Монтана. Търгът ще се проведе на 08.01.2013г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална тръжна месечна цена 84,00лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. с ДДС се закупуват до 17,00 часа на 28.12.2012г.Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.

Депозит за участие в търга в размер на 90,00 лв. се внася по банкова сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF, при БДСК, клон Монтана до 07.01.2013г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 14,00часа на 07.01.2013 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват лица, регистрирани по Търговския закон.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни книжа по предварителна заявка на телефон 096/399128 и 096/399113.

За информация: 096/ 399128; 096/ 399113

Лица за контакти: Мариела Богданова, Силва Викторова

Дата: 4 декември 2012 Виж още...
Значими заповеди 2012
Дата: 4 декември 2012 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ И ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”
В изпълнение на Указания на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет и годишен план за работа на Областна администрация – Монтана по отбранително – мобилизационната подготовка през 2012 г., на 18.12.2012 г. (вторник) от 10.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Монтана ще се проведе редовно заседание на областния управител на област Монтана с Областния съвет по сигурност – Монтана. Основната тема на срещата ще бъде „Координация и взаимодействие на Областния съвет по сигурност – Монтана с териториалните структури на министерствата и ведомствата и органите на местната изпълнителна власт при изпълнение на дейностите и задачите по военновременното планиране”.
Съгласно Годишния план за работа на Областна администрация Монтана по отбранително-мобилизационната подготовка през 2012 г. на 11 декември 2012 г. (вторник), от 10,30 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе редовно заседание на Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на област Монтана на тема: „Състояние на военните паметници и паметни плочи на територията на област Монтана, съгласно приетия областен регистър и картотека на военните паметници и предложения за финансиране на дейности за извършване на ремонт или възстановяване на паметници, намиращи се в лошо състояние”.
На заседанието ще присъства представител на Министерството на отбраната на Република България.

Дата: 4 декември 2012 Виж още...
Контакти-РИК
КОНТАКТИ:

гр. Монтана, пл.„Жеравица” №1, ет.2 /сградата на Областна администрация – Монтана/

тел. /факс: 096/300568,

мобилен тел.:0888011233,

e-mail адрес: rik_montana@abv.bg


Дата: 4 декември 2012 Виж още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР), проведено на 29.11.2012 г. в гр. Монтана беше представен и обсъден проекта на Регионален план за развитие (РПР) на Северозападен район за периода 2014-2020 г. Във връзка с предложение на господин Ивайло Петров – областен управител на област Монтана и председател на РСР на СЗР, уведомяваме заинтересованите страни, че при наличие на бележки и предложения, е необходимо да се предоставят в срок до 07.12.2012 г. на Секретариата на РСР на СЗР на следните електронни адреси: szraion@abv.bg и/или I.Mihaylova@mrrb.government.bg.
След отразяване на направените бележки по целесъобразност, документът ще бъде предложен за одобрение на следващото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.

Проект на документа може да видите ТУК.

Дата: 3 декември 2012 Виж още...