Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНАПо повод 100-годишнината от Балканската война в експозиционната зала на Историческия музей в Монтана на 4 октомври 2012 бе открита изложба с фото-документи, грамоти за храброст и най-новата придобивка на музея, чрез дарение Свидетелство за народна признателност, с подписа  на цар Фердинад до семейството на  редник Евден Джунов от село Липен, загинал през 1912 г.край с. Колиби (дн. в Турция). Между 150 и 200 души са загиналите от фердинандска околия в I-та и II-та Балканска война.
Заместник областният управител Нина Петкова, зам. кметът на община Монтана Тихомир Антонов, ветерани, служители на музея, граждани и ученици  поднесоха венци и цветя, в знак на признателност, на  Паметника на загиналите във войните в областния град.

Дата: 5 октомври 2012 Виж още...
Второ Детско полицейско управление беше открито в Монтана
Второ Детско полицейско управление беше открито в МонтанаНа тържествена церемония на 03.10.2012 г. в двора на VІІІ СОУ “Отец Паисий” гр. Монтана 24 ученика от втори и трети клас от същото  училище станаха членове на Второто Детско полицейско управление в областния град. Доброволците бяха  подбрани по показан висок успех и мотивация за членство. Официални гости на тържеството бяха  зам.областният управител на област Монтана Нина Петкова, директорът  на ОД МВР Монтана комисар  Валери Димитров, началникът на  РУП Монтана инспектор Даниел Псалтиров, полицейски инспектори, представители на  Регионалния  инспекторат по образование - Монтана, общинската администрация, Отдел за закрила на детето, МКБППМН, родители. Стартът на инициативата бе даден с подписване на Декларация за партньорство и Договор за сътрудничество между инспектор Даниел Псалтиров и директорът на СОУ „Отец Паисий” г-жа Юлия Николова. Младите доброволци положиха  клетва, която е част от Етичния кодекс на Детското полицейско управление. Всеки от тях получи специална униформа – бейзболна шапка и светлоотразителна жилетка.

Дата: 3 октомври 2012 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНАВ заседателната зала на Областна администрация - Монтана проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана. Срещата бе ръководена от областния управител Ивайло Петров, който е и председател на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Монтана.
Прие се нов член на Съвета – г-жа Ирена Димова - заместник директор на ТД на НАП Велико Търново.

Дата: 2 октомври 2012 Виж още...
Главен секретар
ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

Главен секретарРоден на 21 август 1960г. в с. Зверино, община Мездра.
Семеен с трима сина.
Притежава магистърска степен от Технически университет гр. София, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи” и следдипломна квалификация по мениджмънт.
Професионална кариера:
1988-1990г.  – Завод за контактни елементи – Зверино – технолог;
1990-2004г. – БТК ЕАД – ТПД Монтана и РУД Враца – генерален директор, зам. генерален директор;
2005–2008г. – Електроразпределение Монтана –енергетик, началник район, управител;
2009–2010г. – МИГ ”Бойчиновци- Якимово” – ръководител проект;
2010–2011г.– Община Бойчиновци – директор дирекция  ИСПУТ
Обществена дейност:
2009-2011г. – Общински съветник в  Общински съвет Монтана, председател на комисията по общинска собственост и член на комисията по ТСУ

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар. Главният секретар се назначава от областния управител.

Главният секретар:
•Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
•Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
•Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
•Осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
•Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
•Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
•Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
•Организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
•Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Дата: 2 октомври 2012 Виж още...
Правомощия

Областният управител:

· Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

· Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

· Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;

· Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

· Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

- Упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

- Може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

· Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

· Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

· Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

· Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;

· Провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

· Ръководи областния съвет за развитие;

· Организира разработването на областната стратегия за развитие;

· Внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;

· Ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда начл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

· Отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;

· Осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

· Ръководи областния съвет по сигурност;

· Осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени съсЗакона за водите;

· Отговаря за опазването на обществения ред в рамките на предоставените му със закон правомощия;

· Организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

· Изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;

· Утвърждава областните транспортни схеми;

· Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

· Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени;

· Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

· Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;

· Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

· Командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;

· Командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

· Утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

· Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;

· Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;

· Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;

· При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

· Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.


Дата: 2 октомври 2012 Виж още...
ПРИЕМЕН ДЕН

• Всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Записването за приемен ден сe извършва всеки втори понеделник от месеца от 9.00 до 13.00 ч. на телефон 096 / 399121 и в Центъра за административно обслужване, като се попълва Информационен лист по образец съдържащо следната информация:

• Трите имена на желаещия среща.
• Адрес и телефон за обратна връзка.
• Кратко изложение на проблема.
• Какво съдействие желаете.


Дата: 2 октомври 2012 Виж още...
Да подкрепим „Чипровските килими”

Да подкрепим „Чипровските килими”Уважаеми съграждани,

Остават само още 2 дни, в които чрез интернет гласуване можем да подкрепим кандидатурата на област Монтана с „Чипровските килими” в националната кампания „Чудесата на България”.

Официалното обявяване на резултатите от гласуването на интернет адрес: www.bgchudesa.com ще се състои на 3 октомври 2012 г. в зала 1 на НДК – София по време на спектакъла „Чудесата на България”.

Кампанията се организира от в-к „Стандарт” и цели да бъдат определени новите кандидатури от материалното и нематериалното културно-историческо наследство на България, които да бъдат предложени за включване в списъка на ЮНЕСКО.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Областен управител на област Монтана

Дата: 1 октомври 2012 Виж още...
Да подкрепим номинацията на „Вековния дъб” от с. Калиманица
Да подкрепим номинацията на „Вековния дъб” от с. КалиманицаПо повод ежегодната инициатива на фондация „Екообщност”, озаглавена „Дърво с корени”, чрез която се търси най-обичаното и запечатало се в сърцата и умовете на хората дърво, Областна администрация Монтана реши да участва и да предложи „Вековния дъб” от някогашното с. Калиманица за участник в надпреварата.

След преминалия първи етап на селекция от специално сформираното жури за конкурса, от всичките 47 предложения бяха определени десет, които да се борят за вота на гражданите, едно от които е и това на Областна администрация Монтана.

В периода от 1-ви до 31-ви октомври 2012 г. може да подкпрепите „Вековния дъб” от с. Калиманица на интернет страницата на фондация „Екообщност” - http://www.bepf-bg.org/page/Финалисти-2012/160.html . Там може да разгледате и прикачените снимки към предложенията, както и историята на всяко дърво.

Дървото победител ще получи привилегията да представи България в Международния конкурс „Европейско дърво на годината 2013” и ще бъде обгрижено с необходими мерки за подобряване на състоянието му.

Дата: 1 октомври 2012 Виж още...