Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Управление на имоти - държавна собственост 5.3

Предоставяне на имоти или части от тях – публична държавна собственост, за управление на общини


Правно основание

Чл. 15 от ЗДС, чл. 6, ал. 2 ППЗДС

Срок за изпълнение

След решение на Министерски съвет

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Мотивирано искане от кмета на общината
 • Решение на общинския съвет относно учредяване безвъзмездно право на управление върху имот държавна собственост на общината
 • Скица на имота
 • Финансова обосновка от кмета на общината
 • Други документи, ако е необходимо

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Управление на имоти - държавна собственост 5.2

Предоставяне на имоти – публична държавна собственост, за управление на ведомства за изпълнение на техните функции


Правно основание

Чл. 6, ал.1 от ППЗДС

Срок за изпълнение

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ППЗДС в решение на Министерски съветсе определя срока за предоставяне на имота

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

Исканията за предоставяне на имоти – публична държавна собственост, на ведомства се подават до председателя на Комисията за разпределение и използване на административни сгради – държавна собственост. Към искането се прилагат подробна мотивировка и справка за ползваните от ведомството имоти в съответното населено място.


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Управление на имоти - държавна собственост 5.1

Предоставяне на имоти или части от тях– частна държавна собственост за управление на ведомства и общини


Правно основание

Чл. 15 от ЗДС, чл. 6, ал. 3

Срок за изпълнение

2 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Мотивирано искане от ръководителя на ведомството или кмета на общината
 • Решение на общинския съвет
 • Удостоверение за данъчна регистрация
 • Копие на БУЛСТАТ
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подписва договора

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.14

Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху вещи – държавна собственост на общини и други юридически лица и организации на общинска издръжка


Правно основание

Чл. 63 от ЗДС, чл. 68 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец, при наличие на движими вещи

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

Мотивирано искане на заинтересованото лице, придружено със списък на вещите с техните индивидуализиращи белези и количество.


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.13

Продажба на движими вещи – частна държавна собственост


Правно основание

Чл. 61 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС

Срок за изпълнение

3 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Заявление за участие в търга

Документите, които е необходимо да бъдат представени /попълнени/ от участниците в търга се посочват в изготвяната тръжна документация /условия за участие/ за всеки конкретен търг.

Тръжната документация /комплект документи/ за конкретния търг се закупува от Областна администрация на цена, определена със заповедта за откриване на търга.


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.12

Доброволна делба между държавата и физически или юридически лица


Правно основание

Чл. 55 от ЗДС, чл. 66 във връзка с чл. 61 от ППЗДС

Срок за изпълнение

-

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Забележка: Предложение за доброволна делба може да бъде направено и от Областния управител респ. от ръководителя на ведомството, на което е предоставен имотът.

Необходими документи:

 • Писмено предложение /за физическо лице, за юридическо лице/ на съcобствениците
 • Скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии /оригинал/
 • Заверени копия на документи, доказващи правото на собственост
 • Декларация, даваща съгласие за извършване на доброволна делба /прекратяване на съсобственост чрез делба/
 • Удостоверение за наследници, когато съделителите се легитимират като собственици на тяхната част по наследство или завещание
 • Удостоверение за граждански брак, когато частта от имота – частна собственост е съпружеска имуществена общност
 • Удостоверение за данъчна оценка на съсобствения имот
 • Удостоверение за актуално състояние на ЮЛ, в случай, че съсобственика е ЮЛ
 • Копие на съдебно решение за регистрация на ЮЛ
 • Копие на НДР и БУЛСТАТ;
 • Одобрен архитектурен проект за разделяне на имота, от който да е видно, че реално определените части от поземлени имоти, респ. реално обособените части от жилища могат да се обособяват в самостоятелни обекти
 • Удостоверение на съответната общинска администрация, че дяловете или частите, които ще се обособят след делбата отговарят на одобрен инвестиционен проект /чл. 202 от ЗУТ/
 • Други документи, ако е необходимо

Забележка: Всички документи, касаещи частта от имота – държавна собственост, се прилагат служебно от Областна администрация.


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.11

Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти – частна държавна собственост


Правно основание

Чл.54 от ЗДС

Срок за изпълнение

Договора се сключва в едномесечен срок след Решение на Министерски съвет

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Писмено мотивирано искане чрез областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството
 • Финансова обосновка
 • Заверено копие на решение на Общинския съвет на съответната община за придобиване собственост върху имота, в случай, че искането е от община

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.10

Учредяване на право на надстрояване и пристрояване на съществуващи жилищни сгради, изградени върху държавна земя, без търг


Правно основание

Чл. 59, ал. 2 от ЗДС

Срок за изпълнение

1 месец след представянето на необходимите документи

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Заявление /за физическо лице, за юридическо лице/ за учредяване право на надстрояване или пристрояване
 • Одобрен идеен проект
 • Документ, удостоверяващ собствеността върху сградата
 • Писмено съгласие на всички съсобственици
 • Други документи /при необходимост/
 • Други документи – при необходимост;

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.9

Учредяване на възмездно право на строеж, надстрояване или пристрояване върху имоти – частна държавна собственост, чрез търг


Правно основание

Чл. 58, чл. 59, ал. 1 от ЗДС във вр. с чл.60 от ППЗДС

Срок за изпълнение

3 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Заявление за участие в търга

Документите, които е необходимо да бъдат представени /попълнени/ от участниците в търга се посочват в изготвяната тръжна документация /условия за участие/ за всеки конкретен търг.

Тръжната документация /комплект документи/ за конкретния търг се закупува в Областна администрация на цена, определена със заповедта за откриване на търга.Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.8

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, на регионалните ръководства на синдикални организации за изпълнение на техните функции


Правно основание

Чл. 56 от ЗДС във вр. с чл.67 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец /при наличие на свободни помещения и предоставяни на необходимите документи/

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Искане от председателя на регионалното ръководство на синдикалната организация
 • Подробна мотивировка
 • Документ за регистрация
 • Декларация за ползваните от синдиката имоти – частна държавна или общинска собственост, и за начина на ползването им
 • Становище на Националния съвет за тристранно сътрудничество
 • Декларация, че имотът – частна държавна собственост, ще се използва само за изпълнение на функциите им


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.7

Учредяване на възмездно право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, чрез търг


Правно основание

Чл.56, ал. 1 от ЗДС във вр. с чл. 60 от ППЗДС

Срок за изпълнение

3 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Заявление за участие в търга

Документите, които е необходимо да бъдат представени /попълнени/ от участниците в търга се посочват в изготвяната тръжна документация /условия за участие/ за всеки конкретен търг.

Тръжната документация /комплект документи/ за конкретния търг се закупува от Областна администрация на цена, определена със заповедта за откриване на търга.Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.6

Замяна на имоти – частна държавна собственост, или на право на строеж върху имот частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е до 1 000 000 лева с имоти или право на строеж - собственост на физически или юридически лица


Правно основание

Чл. 45, ал. 1 във вр. с чл.61 от ППЗДС

Срок за изпълнение

-

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Писмено предложение /за физическо лице, за юридическо лице/от заинтересованите физически или юридически лица
 • Заверено копие на документ за собственост на предлагания за замяна имот или на правото на строеж
 • Скица на имота, собственост на заявителя, от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизираните територии
 • Декларация, даваща съгласие за извършване на замяната
 • Удостоверение от службата по вписванията към съответния Районен съд по местонахождението на имота, че имотът, собственост на физическите или юридическите лица не е обременен с тежести и по отношение на него няма учредени ограничени вещни права
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота или на правото на строеж, собственост на физическото или юридическото лице
 • Експертна оценка за определяне пазарната стойност имота или на правото на строеж на физическото или юридическото лице, изготвена от лицензиран оценител – възлага се от fбластения управител, като стойността й се заплаща от заявителя
 • Удостоверение за актуално състояние, в случай че заявителя е ЮЛ
 • Решение на съответния управителен орган на ЮЛ за извършване на замяната
 • Други документи /при необходимост/

Забележка: всички документи, касаещи недвижимия имот – държавна собственост се прилагат служебно от Областна администрация.Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.5

Продажба на имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и на държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, чрез търг


Правно основание

Чл. 59 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец от получаване на цялата документация по провеждане на търга от съответното ведомство

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

След провеждане на търга ръководителят на съответното ведомство изпраща на областния управител протокола на тръжната комисия заедно с цялата документация по провеждането на търга за издаването на заповед и сключването на договор за продажба.

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.4

Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на настанените в тях наематели


Правно основание

Чл.49 от ЗДС във вр. с чл.70 и сл. от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец след преглед на необходимите документи

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Заявление от лицето, настанено по административен ред в съответното държавно жилище, ателие или гараж
 • Заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаване на предложението за закупуване
 • Декларация за гражданско, семейно и имотно състояние /оригинал/
 • Декларация за наличие на условията по чл.71 от ППЗДС
 • Разрешение от ръководителя на съответното ведомство за закупуване на ведомственото жилище, в което е определена и продажната цена на имота. Разрешението за закупуване е със срок на действие 6 месеца от издаването му.
 • Оценка на имуществото по чл. 71, ал. 1, т. 3 от независим оценител
 • Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата /при необходимост/


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.3

Продажба на имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка до 500 000 лева, чрез търг


Правно основание

Чл.44, ал. 1 от ЗДС във вр. с чл. 42 и сл. от ППЗДС

Срок за изпълнение

3 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Заявление за участие в търга

Документите, които е необходимо да бъдат представени /попълнени/ от участниците в търга се посочват в изготвяната тръжна документация /условия за участие/ за всеки конкретен търг.

Тръжната документация /комплект документи/ за конкретния търг се закупува в Областна администрация на цена, определена със заповедта за откриване на търга.
Дата: 18 февруари 2009 Виж още...