Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 735 от Протокол № 44/05.04.2017 г. на Общински съвет Берковица.
С решението Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, намиращ се в землището на с. Боровци, местност Бързия, с начин на трайно ползване: пасище с храсти, вид на собствеността: общинска частна, с площ 54.787 дка. и определя началната тръжна цена. Съгласно чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична, а съгласно чл. 7, ал. 2 ЗОС имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Решението е постановено при противоречие на императивни правни норми, при липса на каквото и да е административно производство по промяна на предназначението на имота и при липса на компетентност на общинския съвет относно неговото приемане - основания за недействителност на решението по чл. 146, т. 1, т. 3 и т. 4 АПК.
Дата: 13 април 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 12 април 2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на областния управител инж. Иван Сергисов,  се проведе първото за тази година редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  
На заседанието бе представен Годишният мониторингов доклад за  2016 г. Докладът съдържа информация по изпълнение приоритетите на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г., на база подадена информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на стратегията   и Общинските планове за действие на единадесетте общини в област Монтана.
Дата: 13 април 2017 Виж още...
Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенцията за социално подпомагане
В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.
За  постигане на целите на проекта АСП ще си сътрудничи с всички 265 общини. В рамките на дейностите вече са наети 56 областни координатора в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни. Предстои обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с уязвими групи в трудно достъпни места, наемане на 10 експерти по социална работа с денонощен режим на работа ситуирани към две пилотни дирекции „Социално подпомагане“ - София и Бургас, които ще реализират нов модел за закрила на деца и възрастни в специфични кризистни ситуации.
Дата: 13 април 2017 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със Заповед на oбластния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 229 от Протокол № 22/30.03.2017 г. на Общински съвет Медковец в частта на т. 1 (за 4 имота) и т. 2. С посоченото решение, на основание чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), са определени маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг за една стопанска година. В приложената към решението таблица с имотите са включени и такива, които са с начин на трайно ползване „водностопанско съоръжение” и „ливада”. По отношение на имотите с НТП „водностопанско съоръжение”, приложение следва да намерят разпоредбите на Закона за водите, а не на ЗСПЗЗ. Пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по определен ред и на определени в закона лица, които следва да отговарят на нормативно разписани условия. По отношение на т. 2 от върнатото решение, следва да се отбележи, че в ЗСПЗЗ са предвидени хипотези, според които липсата на данъчни задължения, както и на задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, е условие за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади. В случая обаче, предмет на решението са земи, които са с различен начин на трайно ползване и закона не урежда подобно условие за тяхното наемане.
Дата: 13 април 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УЧАСТВА В РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УЧАСТВА В РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВАОт 10 до 11 април 2017 г. в гр. Берковица  се проведе Регионална научно-практическа конференция по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020). Събитието се организира от Регионално управление на образованието – Монтана и Oбщина Берковица. 
По време на форума бяха представени общо петнадесет доклада на тема: „Добри практики за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в детските градини и  училищата в област Монтана“.
Конференцията  откриха  Екатерина Давидова – ст. експерт по обучението в начален етап и Персияна Петкова   - ст. експерт по предучилищно образование в РУО – Монтана.
Дата: 12 април 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА ОТ ДЕТСКИ РИСУНКИ „ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН“ В БЕРКОВИЦА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА ОТ ДЕТСКИ РИСУНКИ „ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН“ В БЕРКОВИЦАПо повод предстоящите Великденски празници, във фоайето на НЧ „Иван Вазов-1872“-Берковица бе открита изложбата на детски рисунки „Весел Великден“.  Организатори на събитието  са Община Берковица и ЦПЛР-Център за работа с деца - Берковица.  Сред гостите на мероприятието  бяха зам. областният управител Нина Петкова,  Анелия Якимова – гл. експерт „Образование“ в Община Берковица, учители и родители. Децата от вокалната група към Центъра за работа поздравиха присъстващите. 
В конкурса участваха около  100 рисунки, които бяха оценени от жури с председател художника Валентин Герасимов. Най-добрите малки художници бяха наградени с грамоти и много подаръци. Поощрителни награди получиха и  останалите участници в конкурса.

Дата: 12 април 2017 Виж още...
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА-БАЗАР ОРГАНИЗИРАХА ОТ ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В МОНТАНА
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА-БАЗАР ОРГАНИЗИРАХА ОТ ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В МОНТАНАЗаместник областният управител Нина Петкова присъства на откриването на благотворителна Великденска изложба-базар, организирана от Дневния център за деца и младежи с умствени увреждания ( ДЦДМУУ)в Монтана. 
Възпитаниците на центъра бяха подготвили  празнична програма, с която поздравиха гостите. Средствата от изложбата ще бъдат разходвани за нуждите на дневния център. Ръководството на социалното заведение изразиха благодарността си към Нина Петкова затова, че винаги  се е  отзовавала  на мероприятията, организирани от възпитаниците и служителите в центъра.
„Децата и младежите от ДЦДМУУ се нуждаят от нашата подкрепа, ангажираност и съпричасност.Обществото ни е в дълг към тях и трябва да бъдем близо до проблемите и радостите им. Това са нашите деца.“, сподели заместник областният управител.
Дата: 12 април 2017 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане три Решения от Протокол № 33/31.03.2017 г. на Общински съвет Якимово. 
С Решение № 175 общинският съвет дава съгласието си за учредяване на право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура в полза на ЮЛ през поземлени имоти – общинска собственост, без да е определил цена на учреденото право на прокарване по реда на чл. 210 от ЗУТ, което е задължителен реквизит за реализиране на отстъпеното право. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ цената на учреденото право се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедта на кмета. Изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти, се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината.
Дата: 12 април 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАНа 11 април 2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана,  под ръководството на областния управител инж. Иван Сергисов, се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 
На заседанието бе представена информация за състоянието на пътнотранспортната аварийност на територията на област Монтана от началото на 2017 г.
Обсъдени бяха и предложения за организацията и провеждането на Областния кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ и Глобалната седмица за пътна безопасност.
Дата: 11 април 2017 Виж още...
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Дата: 7 април 2017 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Световния ден на здравето и Професионален празник на здравния работник – 7 април! 
Като представители на най-благородната и хуманна професия, Вие сте хората, на които всички ние разчитаме през целия си живот и поверяваме най-ценното, което притежаваме – здравето си.
Пожелавам Ви да имате силите и да бъдете такива, каквито Вашите пациенти очакват от Вас и нека днешният празник Ви донесе онова удовлетворение, което заслужавате!
Бъдете здрави и все така отдадени на добрата кауза, която сте избрали за свой професионален път!
Честит празник!      
                               
инж. Иван Сергисов 
Областен управител на Област МонтанаДата: 7 април 2017 Виж още...
НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЕДМИЯ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС "СВЕТЛИНАТА НА ВЕЛИКДЕН"
НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЕДМИЯ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС "СВЕТЛИНАТА НА ВЕЛИКДЕН"За седма поредна година в Монтана се проведе Регионален конкурс „Светлината на Великден” за литературни творби, рисунки, произведения на приложното  изкуство и компютърна графика. Конкурсът е съвместна инициатива на Регионално управление  на  образованието – Монтана и Природо-математическа профилирана гимназия  „Св. Климент Охридски“ – Монтана. 
Церемонията по награждаването на победителите в конкурса  и откриването на изложбата, по повод предстоящите Великденски празници, подредена във фоайето на Областна администрация – Монтана, започна с концерт на Духов оркестър “VIVO Монтана”, танцов ансамбъл  „Северняци” и народните певици от  "Пъстренец джуниър".
Дата: 6 април 2017 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 302 /в частта на т. 3/, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 22.03.2017 г.
С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие, съвместно с община Георги Дамяново и Фондация „Пътят на траките“ да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., а с т. 3 от решението предоставя за времето на изпълнението на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта, помещение на втория етаж в сграда, находяща се на ул. „Витоша“ № 2 в град Чипровци за създаване на Социално предприятие. С т. 3 от решението се предоставя помещение – общинска собственост за нуждите на проекта, което не е индивидуализирано по площ, местоположение и др. На следващо място не е спазена императивната разпоредба на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, тъй като решението е свързано с управление на общинското имущество и същото не е прието с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието. 
Дата: 5 април 2017 Виж още...
ИЗЛОЖБА-ПЛАКАТ ПРЕДСТАВИ ХУДОЖНИКЪТ ТОДОР ДЕКОВ
ИЗЛОЖБА-ПЛАКАТ ПРЕДСТАВИ ХУДОЖНИКЪТ ТОДОР ДЕКОВВъв фоайето на Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана художникът Тодор Деков откри авторска изложба, озаглавена „Да не допуснем! Да помогнем!”. Изложбата съдържа общо двадесет и три творби - графика и плакат, смесена техника. Основното послание, което отправя е „Дрога или живот”.
Събитието бе уважено от зам. областният управител Нина Петкова,  ценители на изкуството, сред които представители на културните институции и приятели на Тодор Деков. Изложбата съдържа общо двадесет и три творби - графика и плакат, смесена техника. Основното послание, което отправя е „Дрога или живот”.
Дата: 3 април 2017 Виж още...
НА 3 АПРИЛ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ
НА 3 АПРИЛ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ На 3 април 2017 година от 13:00 часа ще се проведе тест със сиренната система изградена в Монтана.  Тестването се провежда в изпълнение  на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година.  
Системата ще бъде задействана от работните станции на сиренната система в Националния оперативен център (НОЦ) и Оперативните центрове (ОЦ) в областните градове София, Бургас, Варна, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Монтана, Кърджали, Смолян и Враца, както и на интегрираните към НСРПО Локална система за оповестяване (ЛСО)  на АЕЦ „Козлодуй” и ЛСО на „Асарел” – Медет” АД, „ЛУКОЙЛ България” ЕООД и „ ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.
Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл.18 и чл.19 от наредбата.
Дата: 30 март 2017 Виж още...