Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУДНа 07.12.2016 г., в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, на тема – „Състояние на спазване на трудовото законодателство в област Монтана и контрола в тази посока. Възможности пред работодателите”. Заседанието бе председателствано от заместник - областният управител Нина Петкова. 
Инж. Димитър Петров - директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана представи Доклад относно резултатите от дейността на Д ИТ със седалище Монтана и анализ на състоянието за първите девет месеца на 2016 г. За последните години, както и за конкретно анализирания период, структурата на заетостта в област Монтана е както следва:
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 587 от Протокол № 38/25.11.2016 г. на Общински съвет Берковица. С посоченото решение общинският съвет приема проект на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. С измененията се въвежда условие за освобождаване от такса битови отпадъци за дейност сметосъбиране и сметоизвозване, в зависимост от това, дали собствениците на имотите имат задължения за местни данъци и такси към общината. В случая, само тези, които нямат просрочени задължения ще бъдат освобождавани, което е недопустимо. ЗМДТ дава възможност на всеки собственик, при условие че няма да ползва услугата, да може да се освободи от заплащането на такса за нея.
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИОбластният управител Ивайло Петров проведе заседание във връзка със създаването на обществени съвети в професионалните гимназии на територията на област Монтана. На него присъстваха двамата заместник-областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев, началникът на РУО – Монтана Трайка Трайкова, експерти, директори и заместник директори на професионалните гимназии и работодателски организации.
„Създаването на обществените съвети в училищата е един от най-важните  акценти в закона за предучилищното и училищното образование. Целта на този орган e развитие на образователната институция и упражняване на граждански контрол върху нейното управление”, заяви областният управител Ивайло Петров. Разработването на успешни политики в образованието и науката е невъзможно без участието на бизнеса, който очаква образователната система да произведе кадрите, от които се нуждае пазара на труда, добави областният управител.   
Дата: 7 декември 2016 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 02.12.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана  се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана. 
На заседанието се приеха промени в състава на Съвета по отношение представителите на РЗИ Монтана и представители на местните власти. 
Членовете на Съвета разгледаха и приеха  отчетите на общините от област Монтана, по мярка 3, мярка 4 и Мярка 5 от Програмата за работа на Съвета относно антикорупционни мерки, въведени мерки за прозрачност в работата на общинските съвети и усвоени от общините средства по програми и проекти. Разгледани бяха и  постъпилите през периода, сигнали и жалби.
Дата: 5 декември 2016 Виж още...
ОТКРИХА ПАМЕТНИК НА ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ КМЕТОВЕ НА МОНТАНА ИГНАТ ПОПОВ
ОТКРИХА ПАМЕТНИК НА ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ КМЕТОВЕ НА МОНТАНА ИГНАТ ПОПОВПо повод отбелязването на 125 - годишнината от обявяването на градския статут на Монтана след Освобождението,  бе открит  мраморен постамент с барелеф на един от първите кметове на Монтана Игнат Попов. Паметникът се намира непосредствено до сградата на общината. Негов автор е Теодоси Антонов. С поднасяне на цветя в  церемонията се включиха и заместник областните  управители Нина Петкова и Бойко Благоев. Кметът Златко Живков заедно с  правнучката на Игнат Попов,  д-р Таня Буркова поднесоха венец.
Игнат Попов е избран за кмет на Монтана през 1890 година. На 2 декември 1891 година с решение на Народното събрание и издаден княжески указ, бившето село Голяма Кутловица е обявено за град, а княз Фердинанд му дава името си. Попов е бил с прекъсвания 5 мандата кмет на Монтана. Роден е в село Горна Лука. Учил в местното килийно училище и продължава в Ломския педагогически колеж.
Като кмет Игнат Попов  създава първия регулационен план на Фердинанд, строи прогимназия и болница, открива ежегоден панаир  и електрифицира града.

Дата: 1 декември 2016 Виж още...
ЕДНО ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА И ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд Монтана Решение № 352 от Протокол № 14/24.11.2016 г. С посоченото решение общинският съвет открива процедура за избор на оператор на язовирна стена, за осъществяване дейности по поддържането, стопанисването и осъществяването на техническата експлоатация на язовир, язовирна стена и съоръженията към нея, на язовир „Чернила” чрез публичен търг с явно наддаване за предоставянето му под наем за срок от 10 г. по реда на § 12, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.
Съгласно раздел II от Глава втора на ЗВ, единствената възможност, предвидена за предоставянето на язовири - публична общинска собственост на трети лица, извън случаите на стопанисването им от самата община, е учредяване на концесия върху тях. Отдаването под наем на язовири е допустимо, но по силата на Закона за сдруженията за напояване, като изрично е предвидено в § 3 и § 4 от ЗСН, но само в предвидените от тези норми случаи. Съгласно тези разпоредби, язовирите, които са публична общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и § 12, ал. 2 от ЗИДЗВ, само в хипотезата на § 3 и § 4 от ЗСН. В останалите случаи, единствената възможност за тяхното предоставяне за ползване от трети лица е чрез учредяване право на концесия, но не и чрез отдаване под наем.

Дата: 1 декември 2016 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 239, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 23.11.2016 г. С посоченото решение е открита процедура за продажба на сграда - гараж, която се намира в поземлен имот с идентификатор 81390.501.338, след постъпило искане за закупуване. Имотът, предмет на решението, е част от терен, отреден „за обект комплекс за здравеопазване”. В случая общинският съвет е нарушил нормата на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, според  която имотите – публична общинска собственост, са изключени от гражданския оборот и се установява забрана за притежаването им от други правни субекти, различни от общината. Общински съвет Чипровци е превишил правомощията си и е излязъл извън компетентността си като е включил имота в гражданския оборот при изрична законова забрана за това. В случая, макар имота да е актуван като частна общинска собственост, същият е с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОС е с публичнен характер.
Дата: 1 декември 2016 Виж още...