Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ В ПЕРИОДА 04.03-21.03.2014
ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ В ПЕРИОДА 04.03-21.03.2014 В изпълнение на съвместен договор № 336000001/31.01.2013 г. между МВР и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД с предмет „Модернизиране и интегриране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и на системите за предупреждение и оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” в рамките на зоната за неотложни защитни мерки и изграждане на единна радиокомуникационна система за спасителни дейности с цел подобряване на взаимодействието между МВР, МИЕТ, МЗ, АЕЦ, АЯР, БЕХ” предстои провеждане на функционални тестове с реално задействане на изградените по проекта крайни акустични устройства (сирени), монтирани на обекти, намиращи се на територията на област Монтана.
Тестът ще се проведе в един от дните в периода от 04.03.2014 г. до 21.03.2014 г. 
По време на теста ще се излъчват акустични сигнали в продължение на 30 минути.

Дата: 11 март 2014 Виж още...
АНТИЧНАТА КРЕПОСТ В МОНТАНА ВЕЧЕ Е ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
АНТИЧНАТА КРЕПОСТ В МОНТАНА ВЕЧЕ Е ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕТИТЕЛИДнес областният управител г-н Николай Пенчев и кмета на община Монтана, г-н Златко Живков, прерязаха лентата на реставрираната крепост „Кастра ад Монтанезиум” край Монтана.
Крепостта, която се намира в югозападния край на града, на хълма Калето, бе реставрирана и облагородена чрез проект на община Монтана, озаглавен „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” за сумата от 1.3 млн. лева. Възстановени са стените на крепостта, изградени са алеи, туристически информационен център, беседки и два паркинга. Предвижда се реставрацията на крепостта да продължи и за  вбъдеще с изграждането на амфитеатър и инсталиране на светлинно шоу чрез звук и светлина. 


Дата: 10 март 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАПРАВИ ПРОВЕРКА НА ЩЕТИТЕ ОТ ПОЖАРА В С. ГОВЕЖДА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАПРАВИ ПРОВЕРКА НА ЩЕТИТЕ ОТ ПОЖАРА В С. ГОВЕЖДАОбластният управител на област Монтана, г-н Николай Пенчев, съвместно с директора на РДСП – Монтана, г-жа Стефка Александрова, кмета на община Георги Дамяново и експерти от Агенцията за социално подпомагане, се запознаха на място с щетите от пожара, избухнал на 3 март в Дома за възрастни хора с психични разстройства в с. Говежда.
Г-н Пенчев препоръча да се назначи комисия от експерти, които да оценят състоянието на изгорялата сграда и след това да се потърсят средства за нейното възстановяване или премахване, ако тя се окаже опасна.
Навръх националния празник, около 17.00 часа вечерта бе подаден сигнал за избухналия пожар в дома, след който бяха унищожени 250 кв. м. покриви и 500 кв. м. от сградата, в която се е намирало пералното помещение и складовете за храни на дома.

Дата: 6 март 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ
ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕНа 5 март 2014 г. в община Георги Дамяново, областният управител г-н Николай Пенчев се срещна с председателя на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Ева Жечева, и с председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, г-н Николай Чирпанлиев, по повод проучване на възможността за настаняване на деца – бежанци в Дома за възпитание на деца, лишени от родителска грижа в с. Георги Дамяново. 
На срещата присъстваха и кмета на община Георги Дамяново, г-н Дилян Димитров, по чиято инициатива се проведе работната среща, г-жа Стефка Александрова, директор на РДСП – Монтана и експерти от Агенцията за социално подпомагане.

Дата: 6 март 2014 Виж още...
ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ
Дата: 4 март 2014 Виж още...
ОБЯВA
Във връзка чл. 39а, от Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-09-5/30.08.2013 г. на областния управител на област Монтана в Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица" № 1, ще се приемат документи, доказващи правото на собственост върху имотите, отчуждени за изграждане на обект „Път И-81 „Обход на град Берковица от км. 72+685,15 до км. 77+537,92=79+900, включително реконструкция на електропровод 20 Kv при км. 77+460", за изплащане на паричното обезщетение, определено в горецитираната заповед.
За целта собствениците или наследници на отчуждените имоти следва да представят на гише „Административно обслужване" в Областна администрация Монтана следните документи:

I. За физически лица:
1.Заявление – Образец № 1;
2.Документ за собственост - решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
3.Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
4.Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Монтана, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
5.Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите
(примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:
-заявлението се подава от упълномощено лице;
-имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците; Забележка към т. 5: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.
6.Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в
случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да
бъде изплатена сумата (оригинал);
7.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
8.Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
9.Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД)
(Образец № 3). Забележка към т. 9: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

II. За юридически лица:
1.Заявление – Образец № 2;
2.Документ за собственост - решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
3.Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
4.Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Монтана, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
5.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната
банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
6.Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се
представлява от пълномощник.
Дата: 4 март 2014 Виж още...
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ КАТО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ КАТО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНовият областен управител на област Монтана, г-н Николай Пенчев, прие своя нов пост от досегашния губернатор, г-н Анатоий Младенов, в присъствието на екипа на областната администрация и представители на медиите от региона.
Както вече стана традиция при предаване на поста, досегашният областен управител предаде и статуетката на Дон Кихот, с пожелание към своя наследник от тук нататък неговата Дулсинея да бъде област Монтана.
Николай Пенчев е родом от град Мездра, дълги години е работил като ръководител в структурите на Гражданска защита. Последната заемана от него длъжност е директор на Националния учебен център за гражданска защита на МВР в Монтана, който от 2011 г. е Регионален учебен център на НАТО за обучение по Международната програма за ядрена, химическа, биологична и радиационна защита.

Дата: 4 март 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯУважаеми съграждани,
Имаме удоволствието да ви поздравим по повод 3 март – Национален празник на Република България!
На днешния ден отбелязваме възкресението на един народ, който близо 500 години беше без своя политическа и духовна свобода, народ, чиято висока самобитна духовна и материална култура бе подложена на унищожение. Днес ние си спомняме и за онези стотици знайни и незнайни наши предци, които са дали живота си в борбата за Освобождението, за просперитета и свободата на смелия български дух, съхранил гордостта на отминалите епохи и днес.
Нека все така с общи усилия продължаваме да съхраняваме и обичаме това, което ни е завещано. Нека бъдем по-добри един към друг, заедно да се радваме и да работим за развитието и просперитета на нашата Родина!
Честит национален празник!

Ръководството на
Областна администрация Монтана

Дата: 3 март 2014 Виж още...