Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТНа 27.11.2012 г. от 13,30 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе заседание на Областната комисия по транспорт, на което ще се обсъдят новите нормативни изисквания за транспортните схеми в Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

Дата: 22 ноември 2012 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯНа 19.11.2012 г. в заседателната зала на Областна администрация, г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана проведе работна среща с членовете на новосъздадения Областен координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/.
По инициатива на Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата" /НДД/ и със заповед на Областния управител, ОКМД за област Монтана се създаде, за да бъде осигурена ефективна координация и взаимодействие на ангажираните институции при изпълнението на политиката за деинституционализация на децата, настанени в ДМСГД Монтана.

Дата: 21 ноември 2012 Виж още...
Поздравителен адрес
Поздравителен адресУважаеми жители на област Монтана,
Скъпи съграждани,
Днес честваме един от най-хубавите християнски празници Въведение Богородично или още наречен Денят на християнското семейство.
На този празничен ден ви желая здраве, късмет, топло огнище, много любов и разбирателство с най-близките за вас хора!
Семейството е свято. То е най-ценното, което имаме. Нека всички го ценим, защото животът ни е пълен, когато има с кого да го споделим и на кого да се опрем в трудни моменти!
Честит празник!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 21 ноември 2012 Виж още...
ОБЯВА
На основание чл. 44, ал.1   от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-16-8(1)/16.11.2012 г. на областния управител на област Монтана се обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 кв. м от имот с идентификатор 48489.6.736 по КК на гр. Монтана за поставяне на преместваемо съоръжение – рекламно – информационен елемент /РИЕ/ (билборд) за срок от 10 (десет) години, находящ се в гр. Монтана на ул. „Сирма войвода” №2, съгласно Схема за поставяне на преместваеми обекти, съгласувана от Главния архитект на община Монтана. Търгът ще се проведе на 07.12.2012 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална тръжна месечна цена 84,00 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. с ДДС се закупуват до 17,00 часа на 29.11.2012 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Депозит за участие в търга в размер на 90,00 лв. се внася по банкова сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF, при БДСК, клон Монтана до 05.12.2012 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 14,00 часа на 06.12.2012 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват лица, регистрирани по Търговския закон.
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни книжа по предварителна заявка на телефон 096/399128 и 096/399113.

За информация: 096/ 399128; 096/ 399113
Лица за контакти: Мариела Богданова, Силва Викторова

Дата: 20 ноември 2012 Виж още...
Красива България - етап 2
Обект „Административна сграда на Областна администрация – обновяване на фасади – втори етап”, с който Областна администрация Монтана кандидатства по Проект „Красива България” 2012, мярка 01 „Подобряване на градската среда” бе одобрен за финансиране и реализация с Решение №1/12.03.2012 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”.
Обектът е на обща стойност 289 804 лева, в т.ч 99 982 лева финансиране от Министерство на труда и социалната политика и 189 822 лева съфинансиране от Министерски съвет, стойност СМР 260 824 лева. С горецитираното решение на Управителния съвет на Проект „Красива България” са одобрени общо 25 обекта.
На 23.03. 2012 г. е подписано споразумение между областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров и МТСП за реализация на одобрения проект.
Дейностите по реализиране на обекта следва да приключат най-късно до 23.11.2012 г.
На 01.06.2012 г. стартира етап II от реализиране на проект „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда”, обект „Административна сграда на Областна администрация Монтана – обновяване на фасади”.
Обектът бе одобрен за финансиране и реализация с Решение №1/12.03.2012 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” и е на обща стойност 289 804 лева, в т.ч. 99 982 лева финансиране от Министерство на труда и социалната политика и 189 822 лева съфинансиране от Министерски съвет.
С горецитираното решение на Управителния съвет на Проект „Красива България” са одобрени общо 25 обекта.
На 23.03.2012г. бе подписано споразумение между областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров и МТСП за реализация на одобрения проект.
След проведена процедура по ЗОП чрез публична покана за изпълнение на СМР бе сключен договор № 20/09.05.2012 г. с фирма “Градеж” ООД на стойност 258 503 лв.
Основната причина за извършване обновяването на фасадата бе изключително лошото състояние на облицовката от каменни плочи, които поради естествено износване бяха нестабилно прикрепени към фасадите. Това водеше до падане на единични плочи, особено при неблагоприятни климатични условия, и представляваше непосредствена опасност за живота на преминаващите в близост до сградата граждани.
Дейностите по реализиране на обекта приключиха на 29.09.2012 г.
След приключване на СМР и въвеждането им в експлоатация, административната сграда на Областна администрация Монтана придоби перфектна и модерна европейска визия.


ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Дата: 20 ноември 2012 Виж още...
Национално учение „ЗАКРИЛА 2012”
В изпълнение на Заповед № Р-269/10.10.2012 г. на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи на Република България на 21 и 22 ноември 2012 г. на територията на страната ще се проведе Национално учение „ЗАКРИЛА 2012” на Тема: „Действие на органите на изпълнителната власт в условие на извънредна ситуация при масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила в Република България”.
Във връзка с учението на 21.11.2012 г. в административната сграда на Областна администрация – Монтана ще се проведе тренировка с ръководители на териториални структури на министерства и ведомства и кметовете на общини от област Монтана с определени отговорности и задачи, съгласно Националния и Областния план за действие при временна закрила в Република България.
Целта на тренировката е - да се оптимизира координацията и взаимодействието на Областна    администрация – Монтана с териториалните структури на министерствата и ведомствата и кметовете на общини от област Монтана с определени отговорности и задачи, съгласно Националния и Областния план за действие при временна закрила в Република България.

Дата: 19 ноември 2012 Виж още...
SEEMIG - Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа
SEEMIG - Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна ЕвропаПрез месец юни тази година Областна администрация Монтана и Националният статистически институт на Република България стартираха работа по международен проект с наименование „SEEMIG - Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа”, с водещ партньор Унгарската централна статистическа служба.
Идеята на проекта е съсредоточена върху изпълнението на международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства. Неговото финансиране се осъществява от Програмата за Югоизточна Европа на Европейския съюз.

Дата: 19 ноември 2012 Виж още...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕВъв връзка с Решение  № 8-НР/13.11.2012 г. на Централната избирателна комисия  относно назначаване на районни избирателни комисии за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г., в сградата на Областна администрация Монтана на 21.11.2012 г. от 10.30 часа Областният управител на област Монтана ще проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия  - Монтана  с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат  членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
При провеждане на консултациите при областния управител, съгласно Решение  № 8-НР/13.11.2012 г. на ЦИК, партиите и коалициите от партии следва да представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;
в) пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г.;
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението към Решение  № 8-НР/13.11.2012 г. на ЦИК.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ   /п/
Областен управител на област Монтана

Дата: 19 ноември 2012 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНАВ изпълнение на писмо рег. № ПО-9135/25.10.2012 г. на директора на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР на 16.11.2012 г., от 10.30 ч. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1 се проведе обучение на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния щаб, съгласно Външния авариен план на „АЕЦ – Козлодуй” и във връзка с подготовката за проверка от оперативен екип на МААЕ за оценка на експлоатационната безопасност на 5-ти и 6-ти блок на „АЕЦ – КОЗЛОДУЙ” – „OSART 2012”.

Дата: 16 ноември 2012 Виж още...
Информационен ден по ОП Развитие на човешките ресурси
Информационен ден по ОП Развитие на човешките ресурсиАгенцията по заетостта съвместно с Областна администрация – Монтана организират информационен ден за популяризиране на схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път” и „Ново работно място”’ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Целта на срещата е повече работодатели от региона да се запознаят с възможностите за кандидатсване по схемите на ОП РЧР, с оглед подобряване на икономическото състояние на техните предприятия.
Информационният ден ще се проведе на 22.11.2012 г. /четвъртък/ от 10 часа в голямата заседателна зала на областна администрация Монтана.

Дата: 16 ноември 2012 Виж още...
Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП
Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТПНа 18 ноември 2012 г. предстои да бъде отбелязан Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Това е ден, в който граждани, организации и различни институции обединяват своите усилия и призовават всички да бъдат по-разумни и внимателни в своите действия като участници в движението по пътищата. Статистиката сочи, че всеки месец по пътищата на нашата страна над 700 са пострадалите от пътнотранспортни произшествия, 55 от тях загиват. Мъже, жени и деца приключват своя жизнен път или биват осакатявани поради чужди или свои грешки. По инициатива на Областният управител на област Монтана, на 18 ноември от 11.00 часа в храм „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Монтана ще бъде отслужена панахида в памет на жертвите от пътнотранспортни произшествия от Негово Преосвещенство Величкий епископ Сионий.

Дата: 16 ноември 2012 Виж още...
Изнесени приемни в община Чипровци
Областният управител на област Монтана г-н Ивайло Петров, съвместно с народните представители г-жа Искра Фидосова, г-н Златко Тодоров и г-н Петър Якимов, организира на 19 ноември 2012 г. изнесени приемни с жители на селата Мартиново, Челюстница, Ковачица и Равна от община Чипровци.
На срещите с жителите на тези населени места ще участват и г-жа Даниела Накова – директор на Регионална служба по заетостта - Монтана, г-н Георги Цеков – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана и г-жа Виолета Гергова – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана.

Графикът, по който ще се проведат срещите е следният:
10.30 ч. – с. Мартиново – откриване на здравна служба
11.30 ч. – с. Челюстница
12.30 ч. – с. Ковачица
13.30 ч. – с. Равна

Дата: 14 ноември 2012 Виж още...
Върнати са две решения на общински съвет Чипровци
Със Заповеди на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 204 и Решение № 212, приети на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 24.10.2012 г.
С Решение № 204 общинският съвет дава съгласие да бъдат отдадени под наем по реда на Закона за общинската собственост пасища и мери, без да са отразени, нито взети под внимание изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно: наематели могат да бъдат само земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
С Решение № 212 общински съвет Чипровци отдава под наем терен, публична общинска собственост. В текста на върнатото решение е отразена само площта на въпросния терен, което не е достатъчно за неговото обособяване. За да има валидно волеизявление на органа на местната власт е необходимо решение, с което да се определят общите условия за отдаване под наем на конкретизиран в текста на решението обект с основните елементи: цена, терен и срок. Липсва и акт за общинска собственост.

Дата: 12 ноември 2012 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми служители на полицейските управления в област Монтана,
Чест е за мен да ви поздравя с професионалния празник на българската полиция – Архангеловден! Позволете ми да изкажа своето дълбоко признание към всички вас, които изпълнявате своя професионален и граждански дълг в името на това да осигурите обществения ред, спокойствието и сигурността на жителите от област Монтана!
Вярвам, че и занапред ще отстоявате принципите на нелеката ви и отговорна професия, за да запазите доверието на гражданите и авторитета на институцията.
На вас и вашите семейства желая здраве, късмет и благоденствие!
Честит празник!
                                  
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 8 ноември 2012 Виж още...
Работна среща в Областна администрация Монтана
Работна среща в Областна администрация МонтанаНа 6 ноември 2012 год. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се проведе регионална среща на тема „Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка”. Срещата бе организирана от Областния координационен съвет по първична профилактика на рака на маточната шийка – Монтана с председател зам. областният управител г-жа Нина Петкова, съвместно с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана.

Дата: 7 ноември 2012 Виж още...