Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Регионално развитие и териториално устройство 8.5

Разглеждане от Областния експертен съвет и съгласуване от областния управител на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет


Правно основани

Чл. 141, ал. 2 и ал. 6 от ЗУТ

Срок за изпълнение

1 месец от постъпване на писмено искане

Такса

Такса – съгласно Тарифа 14 за таксите, събирани от МРРБ и областните управители

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Писмено заявление
 • Идеен инвестиционен проект


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.4

Разглеждане на подробни устройствени планове с обхват повече от една община и техни изменения от Областния експертен съвет и одобряване на същите от областния управител


Правно основани

Чл. 128, ал. 12, чл. 129, ал. 3 от ЗУТ

Срок за изпълнение

Съгл. ЗУТ

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Писмено заявление от съответните общини
 • Материали от съобщаването на плана от съответните общински администрации


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.3

Разглеждане на общи устройствени планове от Областния експертен съвет по решение на Общинския съвет


Правно основани

Чл. 127, ал. 5 от 3УТ

Срок за изпълнение

Съгл. ЗУТ

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Писмено заявление
 • Проект за общ устройствен план
 • Материали от обществено обсъждане
 • Съгласуване със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.2

Одобряване на районни устройствени схеми, които засягат територията на областта, и техните изменения


Правно основани

Чл. 122, ал. 3, чл. 12З, чл. 121, ал. 1 и 2 от ЗУТ

Срок за изпълнение

Разглеждане от ОЕС до два месеца след внасянето им (чл.121, ал.5).

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Писмено заявление
 • Проект за районна устройствена схема
 • Материали от обществено обсъждане
 • Съгласуване със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.1

Издаване на разрешение за изработване на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение


Правно основани

Чл. 124, ал. 4 от ЗУТ

Срок за изпълнение

1 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

Писмено заявление /за физическо лице, за юридическо лице/ от заинтересовано лице или организация с искане за възлагане на устройствен план


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Други административни услуги, свързани с държавна собственост 7.3

Издаване и връчване на депозитарни разписки за компенсаторни записи


Правно основание

Чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от ЗСКИ

Срок за изпълнение

7 дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Документ за самоличност или нотариално заверено изрично пълномощно

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Други административни услуги, свързани с държавна собственост 7.2

Обезщетяване на собствениците по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти


Правно основание

Чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗОСОИ

Срок за изпълнение

2 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено,Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Молба в законоустановения срок по ЗОСОИ
 • Декларация, че не е получено парично или имотно обезщетение срещу одържавеното имущество
 • Документи за собственост върху одържавеното или отнетото без законово основание имущество - нотариални актове, описи и т.н
 • Документи, въз основа на които е одържавено имуществото - решения, укази, постановления на Министерския съвет, заповеди, присъди, отчуждителни преписки, протоколи, изпълнителни листове, оценителни протоколи
 • Валидни актове за държавна собственост
 • Валидно удостоверение за наследници
 • За имоти – комбинирана скица /стар и нов план/
 • Нарочни баланси, решения на съда и счетоводни книги, когато имуществото е одържавено от юридическо лице
 • Внесена сума за възнаграждение на вещото лице за изготвяне на експертна оценкаслед влизане в сила на решението за обезщетение


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Други административни услуги, свързани с държавна собственост 7.1

Водене на главни и спомагателни регистри за държавните имоти и справки по тях


Правно основание

Чл. 76, 77 от ЗДС

Срок за изпълнение

7 работни дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Молба за справка, съдържаща подробни данни за имота
 • Други документи в зависимост от вида на исканата справка

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Надзор и защита на държавна собственост 6.1

Изземване на имот – държавна собственост, който се владее или държи без основание, ползва се не по предназначение, или нуждата от който е отпаднала


Правно основание

Чл. 80 от ЗДС

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост”, Дирекция “АКРРДС”

Необходими документи:

 • Заявление от ръководителя на съответното ведомство, в случай, че имотът не се управлява от Областен управител
 • Доказателства, че имотът се владее или държи без правно основание или се ползва не по предназначение
 • Други документи, ако е необходимо

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Управление на имоти - държавна собственост 5.9

Безвъзмездно предоставяне на вещи – частна държавна собственост на юридически лица на държавна бюджетна издръжка


Правно основание

Чл. 28 от ЗДС и чл. 11 от ППЗДС

Срок за изпълнени

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Управление на имоти - държавна собственост 5.8

Отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост за нуждите на политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии


Правно основание

Чл. 20 от ЗДС и чл. 17от ППЗДС

Срок за изпълнени

1 месец /след представяне на необходимите документи и при наличие на свободни подходящи помещения/

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Писмено заявление
 • Нотариално заверено копие от решението за регистрация на партията
 • Документ, доказващ финансовата възможност на партията за плащане на наема
 • Декларация, че партията няма задължения към държавата
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подписва договора

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Управление на имоти - държавна собственост 5.7

Отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост без търг на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност


Правно основание

Чл.19, ал. 3 от ЗДС, чл. 14, ал. 2 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец/при представяне на необходимите документи и при наличие на свободни имоти/

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Мотивирано искане с посочване на дейността, за осъществяването на която се иска предоставянето под наем на имота
 • Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице
 • Удостоверение за данъчна регистрация
 • Копие на БУЛСТАТ
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подпише договора

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Управление на имоти - държавна собственост 5.6

Отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост без търг за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението


Правно основание

Чл. 19, ал.5 от ЗДС, 14, ал. 1 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец /при представяне на необходимите документи и при наличие на свободни имоти/

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

 • Мотивирано искане с посочване на дейността, за осъществяването на която се иска предоставянето под наем на имота
 • Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице
 • Удостоверение за данъчна регистрация
 • Копие на БУЛСТАТ
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подпише договора

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Управление на имоти - държавна собственост 5.5

Отдаване под наем на имоти или части от имоти – публична държавна собственост след провеждане на търг


Правно основание

Чл.16,ал.2 във връзка с чл.19 от ЗДС, чл. 13, ал. 5 от ППЗДС

Срок за изпълнени

2 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

Заявление за участие в търга

Необходимите документи, които се представят от участниците са изброени в тръжната документация за всеки конкретен търг

Тръжната документация /комплект документи/ за конкретния търг се закупува в Областна администрация на цена, определена със заповедта за откриване на търга


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Управление на имоти - държавна собственост 5.4

Отдаване под наем на имоти или части от имоти – частна държавна собственост след провеждане на търг


Правно основание

Чл.19 от ЗДС, чл. 13 от ППЗДС

Срок за изпълнение

2 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

Заявление за участие в търга

Необходимите документи, които се представят от участниците са изброени в тръжната документация за всеки конкретен търг

Тръжната документация /комплект документи/ за конкретния търг се закупува в Областна администрация на цена, определена със заповедта за откриване на търга


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...