Областна администрация - Монтана > Административни услуги > Координация и административен контрол 9.4


Издаване на позволително за ползване на лечебните растения в земите, водите и водните обекти в поземления фонд държавна собственост


Правно основание

Чл. 22-40 от ЗЛР

Срок за изпълнение

5 дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „КАК”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

  • Заявление
  • Документ за платена такса за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти държавна собственост

http://oblastmontana.org