Областна администрация - Монтана > --- > Главен секретар


ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

Главен секретарРоден на 21 август 1960г. в с. Зверино, община Мездра.
Семеен с трима сина.
Притежава магистърска степен от Технически университет гр. София, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи” и следдипломна квалификация по мениджмънт.
Професионална кариера:
1988-1990г.  – Завод за контактни елементи – Зверино – технолог;
1990-2004г. – БТК ЕАД – ТПД Монтана и РУД Враца – генерален директор, зам. генерален директор;
2005–2008г. – Електроразпределение Монтана –енергетик, началник район, управител;
2009–2010г. – МИГ ”Бойчиновци- Якимово” – ръководител проект;
2010–2011г.– Община Бойчиновци – директор дирекция  ИСПУТ
Обществена дейност:
2009-2011г. – Общински съветник в  Общински съвет Монтана, председател на комисията по общинска собственост и член на комисията по ТСУ

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар. Главният секретар се назначава от областния управител.

Главният секретар:
•Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
•Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
•Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
•Осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
•Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
•Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
•Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
•Организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
•Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.


http://oblastmontana.org