Областна администрация - Монтана > Главна, Новини, Обяви и съобщения > ОБЯВА


На основание чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-16-9/27.09.2012 година на областния управител на област Монтана се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 по кадастралната карта на град Монтана, пл. „Жеравица” №3, с полезна площ 140 кв.м, с предназначение за обществено хранене (бившия стол на Факултета) за срок от пет години.

Търгът ще се проведе на 01.11.2012 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална тръжна месечна цена 830,00 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 19.10.2012 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.

Депозит за участие в търга в размер на 800,00 лв. се внася по банкова сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF, при БДСК, клон Монтана до 26.10.2012 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 14,00 часа на 31.10.2012 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват лица, регистрирани по Търговския закон.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни книжа по предварителна заявка на телефон 096/399128 и 096/399113.

 

За информация: 096/ 399128; 096/ 399113

Лица за контакти: Мариела Богданова, Силва Виктороваhttp://oblastmontana.org