Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА


РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 19.09.2012 г. в голяма заседателна зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров с ръководители на регионални и териториални структури, юридически лица и кметовете на общини от областта.
Служители на ТД „Национална сигурност” – Монтана към ДАНС и Териториално звено – сектор „БОП” – Монтана към Главна дирекция „БОП” – МВР изнесоха лекция на тема „Осигуряване на пропускателен режим в обществени сгради за административно обслужване на граждани”. Отношение по въпроса за реда и начина за охрана на обществени сгради взе  представител на охранителна полиция към ОД на МВР – Монтана. Основно вниманието беше насочено към неотложната необходимост всички ръководители на структури и кметовете да предприемат мерки за гарантиране безопасността на гражданите и намаляване на рисковете, относно работния процес в  институциите по места, без да се нарушава обслужването на гражданите и достъпа им до администрациите.
Инспектор Веско Иванчев от ОУ „ПБЗН” - Монтана  представи презентация относно състоянието  на складовете за съхранение на продукти за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, депа изградени по способа „Б-Б куб” за ПРЗ, складове за съхранение на големи количества ПРЗ и фирми, използващи и съхраняващи токсични химични вещества (ТХВ) на територията на област Монтана и необходими превантивни мерки за подобряване съхранението на ПРЗ.
Участниците в срещата обсъдиха състоянието на водностопанските обекти (язовири, предпазни диги, хвостохранилища и изравнители), намиращи се на територията на област Монтана.  Акцентира се върху актуалното техническо и експлоатационно състояние на същите и мероприятията за провеждане от техните собственици и гарантиране на безопасната им експлоатация.
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАРАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
http://oblastmontana.org