Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > Върнато решение на Oбщински съвет Монтана


Със Заповед на Областния управител е върнато за ново разглеждане Решение № 253 от Протокол № 12, прието на заседание на Oбщински съвет Монтана на 13.09.2012 година. В т. 1 от посоченото решение общинският съвет променя режима на собственост от публична в частна на част от улица. За да се постанови решение за промяна на вида на собствеността, е необходимо преди това да влезе в сила промяна на предназначението на въпросния имот, която промяна трябва да е подкрепена от факти и мотиви, установяващи по категоричен начин, че той е престанал да задоволява обществени потребности.


http://oblastmontana.org