Областна администрация - Монтана > Главна, Новини, Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Във връзка с изпълнение на дейности по проект № А10-13-36/11.01.2012 г. «Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана», който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, с решение № АСД-16-1/09.08.2012 г. Областния управител на област Монтана открива процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет «Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие на област Монтана».

Обявлението и решението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки с № 01525-2012-0001.

Документация за участие се получава в срок до 15.00 ч. на 17.09.2012 г. в Областна администрация Монтана, гр. Монтана, пл. «Жеравица» 1, ІІ етаж, стая 210 дясно, след представен документ за платена цена по сметка на Областна администрация Монтана.

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка

Документи:

1.Описание на предмета на поръчката

2.Изисквания към участниците

3.Указания за участие

4.Методика за определяне на комплексна оценка

5.Образциhttp://oblastmontana.org