Областна администрация - Монтана > Административни услуги > Регионално развитие и териториално устройство 8.8


Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура, с обхват и значение за повече от една община


Правно основани

Чл. 148, ал. 3 от ЗУТ

Срок за изпълнение

В 7-дневен срок след подаване на заявление или едновременно с одобряването на проектите, ако това е поискано в заявлението

Такса

Такса – съгласно Тарифа 14 за таксите, събирани от МРРБ и областните управители

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:


http://oblastmontana.org