Областна администрация - Монтана > --- > Проект „План за политика за качеството на въздуха в населените места”


Подаден на 01.04.2011 г. – в процес на оценка

Проект INTERREG IVC, приоритетна ос II „Околна среда и превенция на риска”

Име на проекта: „План за политика за качеството на въздуха в населените места”

Бенефициент по проекта: Областна администрация Монтана, в партньорство с:
- водещ партньор – Община Пегея /Кипър/
- чуждестранни партньори – Съвета на графство Девън /Великобритания/, Община Оливейра /Португалия/, Провинция Бергамо /Италия/, Общински съвет Абърдийн /Великобритания/, Егейски университет /Гърция/, Градска управа на Тарту /Естония/, Гьотеборгски университет /Швеция/, Регион Лодз /Полша/.
- външен наблюдател – Фламандската агенция за околна среда /Белгия/
 
Времеви обхват на проекта: Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.
Бюджет по проекта: Общата сума на проекта е 117 056,00 €, от които:
- 99 497,60 € (85%) – Европейско финансиране;
- 17 558,40 € (15%) – съфинансиране.
 
Цел на проекта:
- Повишаване на знанията, уменията и опита на администрациите в референтните райони в областта на качеството на въздуха в населените места;
- Изграждане на партньорство и сътрудничество на местната администрация с публичните администрации и реализиране на съвместни инициативи и политики в областта на превенция на риска и качеството на въздуха в населените места;
- Провеждане на информационно-комуникационни кампании и публични дейности, като - брошури, публикации в медиите,пресконференции.

http://oblastmontana.org