Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ


Във връзка с писмо вх. № ОМП-03-27/14.03.2012 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен в изпълнение на изискванията на Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и чл. 146а от Закона за водите на 27 март 2012 г. (вторник) от 10.30 ч. до 13.30 ч. в голяма заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе обществено обсъждане на Проект на предварителна оценка на риска от наводнения, изготвен от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.
Участие в обсъждането ще вземат областният управител на област Монтана, представители на централната и местна изпълнителна власт, държавни администрации с компетенции по защита от наводнения, обществени организации и представители на бизнеса.  
Целта на Проекта е на базата на наличната информация да се извърши преглед на минали наводнения, като се анализират и оценят възможните рискове и неблагоприятните последици на потенциални бъдещи наводнения, и да послужи като основа за предстоящо определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения.


http://oblastmontana.org