Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 20.03.2012 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация  се проведе заседание на  Областния съвет за развитие на област Монтана. На срещата се  взе решение за създаването на Областна комисия по социална политика.  Областната комисия по социална политика и към нея - Звено за мониторинг и оценка се създават на основание чл. 22, ал. (5) от Закона за регионалното развитие и в изпълнение на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2011 – 2015 г.“.
Задачата на тези структури е да координират целия процес по изпълнението и мониторинга на стратегията.
Областната комисия по социална политика има за цел подпомагането на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в област Монтана. Комисията оперативно ще  координира и консултира целия процес по изпълнението на областна стратегия за развитие на социалните услуги и на общинските планове за социална политика.
Звеното за мониторинг и оценка се създава за проследяване напредъка от изпълнението на областната стратегия, спрямо заявените цели.
Областният съвет за развитие прие и Правилник за устройството, организацията и дейността на Областната комисия по социална политика;
На заседанието, във връзка с писмо от МТСП, г-н Георги Цеков – директор на РДСП - Монтана направи презентация на проектите „Детство за всички” и „И аз имам семейство” – изпълнявани по ОП „РЧР” , както и на   Проект за социално включване на стойност 40 000 000 евро – заемни средства от Световна банка.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
http://oblastmontana.org