Областна администрация - Монтана > --- > Заместник областни управители-Автобиография


НИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

Заместник областни управители-АвтобиографияРодена на 13 юли 1977 г. в гр. Монтана. Притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност Финанси.Професионалната кариера на Нина Петкова започва от 1998 година във фирма „Варвара”, където работи до назначаването си като заместник областен управител на област Монтана.Правомощията и ресора на зам. областния управител г-жа Нина  Петкова в следните сфери на управление и провеждане на държавната политика на регионално ниво:
-Бюджет и финанси;
-Земеделие и храни;
-Околна среда и води;
-Труд, социална политика;
-Здравеопазване, образование, култура и младежки дейности;
-Туризъм;
-Регионално развитие и евроинтеграция;
-Държавна собственост;
-Местно самоуправление, законосъобразност на актове и действията на органите на местното самоуправление и местна администрация, контрол при изпълнението на административните актове за общините Монтана, Берковица, Вършец, Георги Дамяново и Чипровци;
-Други задачи, възложени от областния управител;
 


 
ЛЮДМИЛ САНДОВ
 
Заместник областни управители-Автобиография
Роден е на 20 февруари 1961 г. в гр. Монтана. Притежава магистърска степен от Софийски университет „Св. Климент Охридски” по специалност „Право” и придобита квалификация „Юрист”.
Професионалната кариера на Людмил Сандов започва през 1987 г. в Софийски градски съд, където работи като стажант съдия.
В периода от 1988 г. до 1991 г. е бил младши съдия в Окръжен съд Монтана, след това Районен съдия в Районен съд Берковица и заместник председател на ВОИК в Областния народен съвет.
От 1991 г. до 1995 г. Людмил Сандов е управлявал община Монтана в качеството си на кмет. В периода от 1997 г. до 2002 г. е работил като секретар за връзки с НС при Администрацията на президента на Република България. През 2005/2006 г. е бил управител на „Мобил проект ООД”.
От 2007 година до момента на назначаването си като заместник областен управител на област Монтана работи като адвокат при Адвокатска колегия гр. Хасково.

Правомощията и ресора на зам. областния управител г-н Людмил Сандов в следните сфери на управление и провеждане на държавната политика на регионално ниво:
-Етнически и интеграционни въпроси, гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
-Обществен ред и сигурност;
-Отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
-Класифицирана информация и достъп до обществена информация;
- Транспорт, съобщения и благоустройствени дейности;
-Строителство, промишленост, търговия и икономика, енергетика и енергийни ресурси;
-Местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм и Лом]
-Други задачи, възложени от областния управител;

 

http://oblastmontana.org