Областна администрация - Монтана > Административни услуги > Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.8


Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, на регионалните ръководства на синдикални организации за изпълнение на техните функции


Правно основание

Чл. 56 от ЗДС във вр. с чл.67 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец /при наличие на свободни помещения и предоставяни на необходимите документи/

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

  • Искане от председателя на регионалното ръководство на синдикалната организация
  • Подробна мотивировка
  • Документ за регистрация
  • Декларация за ползваните от синдиката имоти – частна държавна или общинска собственост, и за начина на ползването им
  • Становище на Националния съвет за тристранно сътрудничество
  • Декларация, че имотът – частна държавна собственост, ще се използва само за изпълнение на функциите им


http://oblastmontana.org