Областна администрация - Монтана > Административни услуги > Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.6


Замяна на имоти – частна държавна собственост, или на право на строеж върху имот частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е до 1 000 000 лева с имоти или право на строеж - собственост на физически или юридически лица


Правно основание

Чл. 45, ал. 1 във вр. с чл.61 от ППЗДС

Срок за изпълнение

-

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

  • Писмено предложение /за физическо лице, за юридическо лице/от заинтересованите физически или юридически лица
  • Заверено копие на документ за собственост на предлагания за замяна имот или на правото на строеж
  • Скица на имота, собственост на заявителя, от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизираните територии
  • Декларация, даваща съгласие за извършване на замяната
  • Удостоверение от службата по вписванията към съответния Районен съд по местонахождението на имота, че имотът, собственост на физическите или юридическите лица не е обременен с тежести и по отношение на него няма учредени ограничени вещни права
  • Удостоверение за данъчна оценка на имота или на правото на строеж, собственост на физическото или юридическото лице
  • Експертна оценка за определяне пазарната стойност имота или на правото на строеж на физическото или юридическото лице, изготвена от лицензиран оценител – възлага се от fбластения управител, като стойността й се заплаща от заявителя
  • Удостоверение за актуално състояние, в случай че заявителя е ЮЛ
  • Решение на съответния управителен орган на ЮЛ за извършване на замяната
  • Други документи /при необходимост/

Забележка: всички документи, касаещи недвижимия имот – държавна собственост се прилагат служебно от Областна администрация.http://oblastmontana.org