Областна администрация - Монтана > Административни услуги > Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.5


Продажба на имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и на държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, чрез търг


Правно основание

Чл. 59 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец от получаване на цялата документация по провеждане на търга от съответното ведомство

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

След провеждане на търга ръководителят на съответното ведомство изпраща на областния управител протокола на тръжната комисия заедно с цялата документация по провеждането на търга за издаването на заповед и сключването на договор за продажба.


http://oblastmontana.org