Областна администрация - Монтана > --- > ОБЯВА НА АХУ


Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране нa културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение”.
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи културни, исторически, археологически, природо-научни, спортни обекти. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.2,ал.2, т.6 от Устройствения правилник на АХУ във връзка с чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 10 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на oбект – до 12 500 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.
Срокът за представяне на проектите /5 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ е до: 17,30 часа на 14.03.2011 г.

Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ,
ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73


http://oblastmontana.org