Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ЩАБЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ


Областният щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия проведе на 06 август 2021 г. извънредно заседание под ръководството на Зам. областния управител на област Монтана Латинка Симова.
Участие в събитието, което се състоя в  заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана, взеха представители на ръководни длъжности от всички ведомствени териториални структури на областно ниво, имащи отношение към превантивните действия, насочени срещу възникването на пожари.
 Основен акцент в дневния ред на заседанието бе координирането, в съответствие с постъпили от страна на Министъра на вътрешните работи указания, на съвместните действия между изпълняващите контролни функции институции с цел  да се сведат до минимум рисковете от възникване на пожари, както и да бъде подсигурен необходимия материален и човешки ресурс в ситуации от кризисен характер, които изискват адекватни и навременни действия за предпазване на населението.
Съгласно представените от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана данни през периода 01.06-04.08.2021 г. на територията на областта са възникнали общо 182 пожара, от които 153 са пожарите без материални щети, докато 29 са пожарите с нанесени такива. РДПБЗН – Монтана продължава да разчита на активното съдействие от страна на органите на местното самоуправление, както и на навременните сигнали от граждани за овладяване на възникналите пожари.
От страна на Министъра на земеделието, храните и горите има издадена заповед с период на действие 05.08 – 20.08.2021 г., посредством която в указания период се забранява обработка, в това число механизирана, на затревени площи, пасища, мери и ливади. Областните дирекции „Земеделие“ следва да упражняват контрол по изпълнението на заповедта, като същевременно могат да налагат и санкции на земеделските стопани при установено неспазване на разпорежданията.
Регионалната дирекция по горите, съвместно с представителите на РДПБЗН, е извършила необходимото за да бъде осъществен контрол по изпълнението на всички нормативни изисквания, свързани с превенцията на пожари в горските територии. Проверени са всички наличности по отношение на инструментите за първоначално гасене в горските стопанства, включително и наличието на специализирани автомобили. Регионалната дирекция разполага със свой персонал, който е оборудван със съответната екипировка и при необходимост може да се включи в дейностите на терен.
По повод на предстоящите през месец август празници на Балкана, които се отбелязват по традиция в отделни общини, РДПБЗН ще извърши необходимото, за да обезопаси местата, където ще се събират хора, като тези райони ще бъдат предварително подсигурени с нужните за гасене на пожари материали. От представителите на местната власт се очаква да приведат в готовност своите доброволни формирования, които при нужда да окажат съдействие на пожарникарите.

ЩАБЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕЩАБЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕЩАБЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ


http://oblastmontana.org