Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ПОДПОМАГАТ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ЕВРОСРЕДСТВА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ ОТ 2021 г.


Микро, малките и средни предприятия в пограничните общини на България и Сърбия ще имат достъп до безвъзмездно европейско финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройство съвместна трансгранична програма в програмния период 2021-2027 г. Общата сума ще стане ясна след одобряване на бюджета на програмата от ЕК, като помощта за бизнеса ще обхване 15 % от общия ресурс. Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства, ваучерни схеми и други инструменти, като проектите ще се изпълняват по опростени административни процедури. Очаква се мярката да има изключително положителен ефект за икономическата активност и обмен в региона и да подкрепи създаването и запазването на работни места. Решението бе одобрено в рамките на заседание на съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Сърбия 2021-2027 г. Онлайн срещата бе председателствана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова и г-н Михаило Дашич, помощник министър в Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия.
На заседанието бяха одобрени логическата рамка за изпълнение на програмата, която включва още две стратегически направления. Най-голям ресурс в размер на 55% от нейния бюджет ще бъде заделен за инструмента за интегрирано териториално развитие в трансграничния район в съответствие със стратегическите цели на Териториалния дневен ред на ЕС 2030. Той ще даде възможност за интегрирани междусекторни проекти, които имат за цел да стимулират икономическото развитие в региона и да насърчават партньорствата между властите, гражданското общество и бизнеса за намиране на решения за местните нужди.
Другият стратегически проект предвижда преоборудване с модерна техника и защитни средства на структурите на МВР и мащабна кампания за подготовка на населението за реакция при природни бедствия, включително доброволчески организации, бизнеси, студенти и ученици и други групи. Ще се разшири съществуващото сътрудничество между двете страни чрез разработване на съвместни политики, протоколи, процедури и подходи за предотвратяване на риска и бързо реагиране при потенциални извънредни ситуации като пожари, наводнения и други природни бедствия и извънредни ситуации.  
Зам.-министър Николова посочи, че натрупаният опит и готовността на двете страни да поддържат и развиват възможности за партньорство от двете страни на границата ще ни помогнат да разработим още по-добра Програма за периода 2021 - 2027 г., която да донесе икономически тласък на трансграничната територия. „Уверена съм, че  с тези решение ще подпомогнем повишаването на стандарта на живот на хората в района и ще стимулираме социално-икономическото развитие на трансграничния регион през новия програмен период“, заяви зам.-министър Николова.
В рамките на заседанието на съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г. стана ясно, че тя се изпълнява успешно. Към днешна дата е договорен 100% от бюджета от  68 млн. лв. Към бенефициентите са разплатени почти 40 млн. лв., което е почти 60% от него. „Въпреки трудностите, свързани с пандемията COVID, програмата доказа, че е надежден партньор и осигури непрекъснат процес по разплащания към бенефициенти. Можем да се гордеем с постигнатите значителни резултати.  Уверена съм, че тези положителни резултати и многобройните успешни истории ни дават увереността да продължим усилията си през новия програмен период“, коментира зам.-министър Николова.
ПОДПОМАГАТ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ЕВРОСРЕДСТВА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ ОТ 2021 г.


http://oblastmontana.org